FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

David Klingberg är ansvarig för finansiell due diligence på Svalner och arbetar dagligen med finansiell rådgivning i samband med förvärv.

Beskriv hur ni stöttar ni era klienter i en förvärvssituation?

Vår finansiella analys fungerar som en länk mellan historiskt utfall och framtiden och ämnar ge vår klient trygghet i framtida kassaflöden och det fastighetsvärde som åsatts fastigheten. Vår syn är att vi levererar rådgivning genom hela transaktionen där situationen och klientens behov styr vårt arbete. Den finansiella analysen sker alltid i kombination med en skattemässig due diligence.

Vad är viktigast att fokusera på ur ett finansiellt perspektiv vid ett förvärv?

Man kan dela upp den finansiella delen i två olika dimensioner, där driftsnettoanalys och granskning av balansräkning kombineras för att säkerställa att köpeskillingsberäkningen blir korrekt. En säljare presenterar oftast ett driftsnetto som är baserat på kostnadsschabloner där vår uppgift är att analysera det historiska utfallet och säkerställa att underliggande driftskostnader reflekteras på ett korrekt sätt. Eftersom koncernförhållanden ofta påverkar hur exempelvis förvaltning sker och vilka kostnader som allokeras inom en koncern eller vilka kostnader som aktiveras och inte så är det viktigt att bottna i vad som faktiskt reflekteras i siffrorna och hur det påverkar den underliggande kostnadsbasen.

Vad kännetecknar en bra och effektiv DD process?

Till att börja med är det viktigt att säljsidan är förberedd och har preparerat ett datarum med majoriteten av den information som en köpare kräver och att säljaren är tillgänglig för att svara på köparsidans frågor. I tillägg är det absolut viktigaste att man har tydliga ansvarsområden kring vem som gör vad och tät kommunikation i de olika arbetsströmmarna. I slutet av en process är det mycket som ska sys ihop för att parterna ska stänga transaktionen och då är det som rådgivare viktigt att vara snabbfotad och lösningsorienterad.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner
Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd ...

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen
Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM ...

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat
Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i ...

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital
En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna ...

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier
Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet ...

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital
För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska ...

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen
Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ...

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier
Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i ...

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall
Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering ...

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

Tillbaka till förstasidan