FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

Kärt barn har många namn. Lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (härefter ”UDI-lagen”) trädde i kraft den 1 december 2023. Lagens syfte är lättfattligt och vällovligt. Att hindra utländska direktinvesteringar i svensk skyddsvärd verksamhet som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet, allmän ordning eller allmän säkerhet. Lagens närmare tillämpning är däremot mer oklar.

Lagen innebär svensk implementering av en EU-förordning från 2019. Något förenklat tar begreppet utländska direktinvesteringar sikte på investeringar som görs av investerare som direkt eller indirekt kontrolleras av en aktör utanför EU. Med skyddsvärd verksamhet avses en rad olika verksamheter så som samhällsviktig verksamhet, säkerhetskänslig verksamhet eller verksamhet som behandlar känsliga personuppgifter. Vägledning för vad som kan utgöra samhällsviktig verksamhet finns för närvarande i föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Myndighet för granskningen enligt UDI-lagen är Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Alla som avser att investera i skyddsvärd verksamhet är skyldiga att på förhand anmäla investeringen till ISP.

Det gäller även investerare med säte i Sverige och EU, det vill säga oavsett om det är formellt är fråga om en ”utländsk direktinvestering” eller inte. Anmälan kan göras elektroniskt i ISP:s portal ”Kundwebben” eller med blanketter framtagna av ISP.

När en köpare förvärvar aktierna i ett fastighetsägande bolag föreligger därför alltid anmälningsplikt för förvärvaren, i egenskap av investerare, om målbolaget bedriver skyddsvärd verksamhet. Målbolaget måste upplysa förvararen om anmälningsplikten. Anmälningsförfarandet enligt UDI-lagen påminner om det som gäller enligt konkurrenslagen. Kriterierna för granskningen är dock annorlunda. Det är inte heller möjligt att få förhandsbesked för en planerad transaktion.

ISP ska inom 25 arbetsdagar från komplett anmälan, antingen lämna anmälan utan åtgärd, eller inleda granskning. Om granskningsfasen inleds ska ISP inom tre månader (sex månader vid särskilda skäl) besluta att antingen godkänna eller förbjuda förvärvet. Endast om anmälan lämnas utan åtgärd eller godkänns får förvärvet genomföras. Om förvärvet förbjuds innebär det att överlåtelseavtalet blir ogiltigt. Överträdelse av UDI-lagen kan också medföra sanktionsavgift för investeraren med betydande belopp, upp till 100 000 000 kr.

Parterna i en fastighetstransaktion har därmed ytterligare ett regelverk att förhålla sig till och bör noga analysera om målbolaget bedriver ”skyddsvärd verksamhet” i UDI-lagens mening samt om förvärvet ska anmälas och granskas enligt denna lag. Det kan till exempel gälla samhällsfastigheter och/eller affärer med statliga myndigheter. Många transaktioner kommer antagligen behöva anmälas till ISP och parterna behöver i sådana fall ta höjd för att affärens fullgörande behöver villkoras av anmälan till ISP och att myndigheten antingen lämnar anmälan utan åtgärd eller godkänner förvärvet.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...
Tillbaka till förstasidan