FV-Expert: Juridik

Risker med försenat slutbesked på tillträdesdagen

I samarbete med Brick Advokat

I ett hyresavtal är tillträdesdagen ett viktigt avtalsvillkor. Genom det villkoret uppkommer en skyldighet för hyresvärden att leverera lokalen till hyresgästen på tillträdesdagen. Misslyckas hyresvärden i sitt åliggande hotar juridiska konsekvenser.

Inte sällan är det förknippat med utmaningar för hyresvärden att få lokalen färdigställd i rätt tid. Det gäller inte minst i de fall där hyresvärden ska utföra stora hyresgästanpassningar innan hyresgästens inflyttning. I de fallen finns risk för oförutsedda händelser som rubbar tidplanen.

Om lokalen inte är inflyttningsklar på tillträdesdagen har hyresgästen rätt att aktivera påföljder enligt hyreslagen. Dessa påföljder består i rätt till nedsättning av hyran (typiskt sett 100 %), skadestånd (förutsatt att förseningen beror på hyresvärdens vårdslöshet) samt – om förseningen är av väsentlig betydelse – rätt till hävning av hyresavtalet. För att hävningsrätt ska uppkomma torde krävas att förseningen har viss periodicitet. Från rättspraxis kan nämnas att tre månaders försening inte ansetts vara hävningsgrundande.

Vid sidan om ovanstående påföljdsregler finns specialregler i hyreslagen och i Plan- och bygglagen (”PBL”) om brukandeförbud. Brukandeförbudet enligt PBL innebär att en lokal inte får börja användas av hyresgästen innan byggnadsnämnden meddelat slutbesked för hyresvärdens arbeten. Brukandeförbudet enligt hyreslagen innebär att hyresavtalet omedelbart förlorar sin giltighet om myndighet meddelar förbud mot att använda lokalen för det avsedda ändamålet.

Under många år har det funnits en oklarhet kring relationen mellan brukandeförbudet i PBL och i hyreslagen. Osäkerheten har gällt om det automatiska brukandeförbudet enligt PBL – på grund av slutbesked saknas – ska anses utgöra sådant myndighetsbeslut som aktiverar ett brukandeförebud enligt hyreslagen. Den drakoniska konsekvensen skulle i så fall bli att hyresavtalet omgående förlorar sin verkan om det saknas slutbesked på tillträdesdagen.

Frågan har blivit behandlad i ett färskt avgörande från Högsta domstolen. Slutsatsen av domen är att   om det saknas slutbesked på tillträdesdagen så gäller följande. 1) Hyresgästen är inte skyldig att tillträda lokalen även om den är färdigbyggd. 2) Hyresgästen har rätt till de påföljder som beskrivits ovan. 3) Hyresavtalet upphör inte automatiskt på tillträdesdagen till följd av att slutbesked saknas.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

Tillbaka till förstasidan