FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd olika skattefrågor avseende inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetsskatt. Skatt kommer att behöva betalas och som alla kostnader påverkar den vinsten i projektet. För att minska kostnaderna är det viktigt att ha koll på de skattefrågor som uppkommer och vilka konsekvenser som olika alternativ medför.

Oavsett om fastighetsutvecklingsprojektet utgörs av oexploaterad jordbruksmark eller en bebyggd fastighet där befintliga byggnader helt eller delvis ska rivas för att nya byggnader ska uppföras uppkommer en mängd överväganden som kan påverka skattekostnaden och därmed den totala kostnaden för projektet. Skatt blir en viktig faktor genom alla faser; från detaljplanearbete och fastighetsbildning till hantering av exploateringsåtaganden och utvecklingen av fastigheterna och sedermera eventuella avyttringar.

Rätt struktur redan från början
Redan på ett tidigt stadium bör en lämplig struktur för projektet skapas och en tidsplan upprättas. Denna kommer med största sannolikhet att förändras och bör uppdateras löpande. Initialt räcker det ofta med att tidsplanen är översiktlig och innehåller kritiska tidpunkter såsom exempelvis uppgift om när detaljplan förväntas vinna laga kraft, tidpunkt för fastighetsförvärv, tecknande av exploateringsavtal etc. Skattekostnaden i ett projekt är i många fall beroende av att transaktioner sker vid en viss tidpunkt i förhållande till andra händelser och då kan en tidsplan vara till stor hjälp. Ett ”enkelt” exempel som kan nämnas är att det i vissa fall är möjligt att minska stämpelskatten genom att överlåta en fastighet vid en viss tidpunkt. Stämpelskatten vid överlåtelse av en fastighet beräknas ofta på taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas. Genom att planera tidpunkten för överlåtelsen så att stämpelskatten beräknas på ett lägre taxeringsvärde kan kostnaden för projektet reduceras.

För att få ett bättre utfall på sista raden är det som regel till fördel att ta ett samlat grepp över alla skattefrågor redan från början och löpande under projektets gång utvärdera olika handlingsalternativ då de långa projekttiderna kan medföra såväl nya kommersiella överväganden som nya regler att ta hänsyn till. Det är inte ovanligt att vi som rådgivare kommer in i projekt lite för sent vilket ofta medför ökade kostnader som hade kunnat undvikas.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...

FV-Expert: Jurdik

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

I samarbete med Brick Advokat

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom …

FV-Expert: Bostäder

Behövs det fler bostadsformer?

I samarbete med Foyen Advokatfirma

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika …

FV-Expert: Skatt

Missade momsavdrag kan sänka projekt

I samarbete med CauseyWestling
I tider när det är svårt att få fastighetsprojekt att gå ihop är det för lönsamheten extra viktigt att noggrant ...

FV-Expert: Juridik

Avtal ska hållas – pacta sunt servanda

I samarbete med AG Advokat

Kärvare tider innebär större risk för att ingångna avtal blir svåra att fullfölja för en del aktörer. Lägg ned omsorg …

FV-Expert: Projektledning

Vad är ett tidigt skede?

I samarbete med Forsen
Alla projekt startar med en idé om att skapa något nytt. Ett bostadsområde, ett infrastrukturprojekt, en fastighet, en ombyggnation eller ...

FV-Expert: Skatt

Nya jämkningsregler slår hårt

I samarbete med Svalner
Finansdepartementets förslag om nya jämkningsregler riskerar ge betydande negativa konsekvenser. Nu är det hög tid att reagera.

FV-Expert: Hållbarhet

Elektrifiering ger mer hållbart byggande

I samarbete med Skanska
Bristen på fossilfria drivmedel har snabbat på omställningen mot eldrivna entreprenadmaskiner. Just nu kartlägger Skanska marknaden, med målet att ligga ...

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen
Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM ...

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat
Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i ...

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital
En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna ...

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

Tillbaka till förstasidan