FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd olika skattefrågor avseende inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetsskatt. Skatt kommer att behöva betalas och som alla kostnader påverkar den vinsten i projektet. För att minska kostnaderna är det viktigt att ha koll på de skattefrågor som uppkommer och vilka konsekvenser som olika alternativ medför.

Oavsett om fastighetsutvecklingsprojektet utgörs av oexploaterad jordbruksmark eller en bebyggd fastighet där befintliga byggnader helt eller delvis ska rivas för att nya byggnader ska uppföras uppkommer en mängd överväganden som kan påverka skattekostnaden och därmed den totala kostnaden för projektet. Skatt blir en viktig faktor genom alla faser; från detaljplanearbete och fastighetsbildning till hantering av exploateringsåtaganden och utvecklingen av fastigheterna och sedermera eventuella avyttringar.

Rätt struktur redan från början
Redan på ett tidigt stadium bör en lämplig struktur för projektet skapas och en tidsplan upprättas. Denna kommer med största sannolikhet att förändras och bör uppdateras löpande. Initialt räcker det ofta med att tidsplanen är översiktlig och innehåller kritiska tidpunkter såsom exempelvis uppgift om när detaljplan förväntas vinna laga kraft, tidpunkt för fastighetsförvärv, tecknande av exploateringsavtal etc. Skattekostnaden i ett projekt är i många fall beroende av att transaktioner sker vid en viss tidpunkt i förhållande till andra händelser och då kan en tidsplan vara till stor hjälp. Ett ”enkelt” exempel som kan nämnas är att det i vissa fall är möjligt att minska stämpelskatten genom att överlåta en fastighet vid en viss tidpunkt. Stämpelskatten vid överlåtelse av en fastighet beräknas ofta på taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas. Genom att planera tidpunkten för överlåtelsen så att stämpelskatten beräknas på ett lägre taxeringsvärde kan kostnaden för projektet reduceras.

För att få ett bättre utfall på sista raden är det som regel till fördel att ta ett samlat grepp över alla skattefrågor redan från början och löpande under projektets gång utvärdera olika handlingsalternativ då de långa projekttiderna kan medföra såväl nya kommersiella överväganden som nya regler att ta hänsyn till. Det är inte ovanligt att vi som rådgivare kommer in i projekt lite för sent vilket ofta medför ökade kostnader som hade kunnat undvikas.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

Tillbaka till förstasidan