FV-Expert: Stadsutveckling

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare och byggaktörer utvecklar allt större områden och vi arkitekter och landskapsarkitekter, tillsammans med många andra, arbetar på högvarv för att göra plats åt stadens nya invånare. Varje kvadratmeter innehåller ofta ett komplext program där alla stadens invånare ska tillgodoses och olika värden viktas mot varandra. Ofta styr de för dagen accepterade sanningarna om vad som är rätt och bra.

Låt oss ta gaturummet som ett exempel. Dessa allmänna zoner som knyter ihop staden och är dess verkliga livsnerv. Huset där jag jobbar i Stockholms innerstad är byggt i slutet av 1800-talet. När jag tittar ut genom mitt fönster slår det mig ofta vilken omvandling gatunätet har klarat av. När huset byggdes var det främsta transportmedlet häst och vagn. Med bilens intåg har gatans sektion klarat både gångbanor, körbanor för dubbelriktad trafik och kantstensparkeringar. Ofta finns även plats för en och annan uteservering. Tack vare gatornas generösa mått, från fasad till fasad, har dessa ytor fortsatt att vara funktionella och hållbara genom hela 1900-talet.

Nu är vi mitt inne en ny omvandling av vad gatan ska klara av. Bilens ytor minskas till förmån för gående och cyklister och gatans funktion kommer inte bara att handla om möten och transport utan även om klimatåtgärder och hälsa. Våra gemensamma ytor ska rena och fördröja dagvatten och gatuträd behövs för att jämna ut skadliga temperaturtoppar.

Just idag fattas viktiga beslut som stadens boende ska leva med i många hundra år. Utmaningen när vi arbetar med helt nya stadsdelar och nybyggda stadsutvecklingsområden är att tänka steget längre än dagens rådande normer. Varför det? Jo, för att det kan bli mycket kostsamt både för staden och fastighetsägare att göra nödvändiga förändringar av gaturummens gränser. Om det finns förgårdsmark att tillgå kan det vara möjligt att bredda en befintlig gata, men att flytta byggnader måste närmast ses som en omöjlighet.

Redan nu måste vi alltså planera för det vi kan förutse (exempelvis en framtid där cykelbanorna fylls till bredden av alla möjliga smarta mindre fordon som ellådcyklar och elsparkar) och det oförutsedda (som exempelvis hantering av översvämningar). Att planera gatans sektion med utgångspunkt från vad som behövs just idag i form av mått för olika trafikslag är inte motståndskraftigt i en okänd framtid. För om det är en sak som är säker, så är det att framtiden sällan blir som vi har tänkt oss.

Så låt oss lyfta blicken när vi utvecklar morgondagens stadsdelar. Hur vi lever och transporterar oss förändras i en rasade takt och de gränser vi nu planerar in ska förhoppningsvis hålla långt in i framtiden. Vi behöver planera staden så att den blir motståndskraftig och kan hantera förändringar. Låt oss ge våra nya gaturum bra förutsättningar för att klara alla de uppgifter vi ställer på dem, oavsett om det gäller transportmöjligheter, klimatförbättrande åtgärder, handel eller bara mänskliga möten. Låt gaturummen spegla det samhälle vi vill ha.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...

FV-Expert: Jurdik

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

I samarbete med Brick Advokat

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom …

FV-Expert: Bostäder

Behövs det fler bostadsformer?

I samarbete med Foyen Advokatfirma

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika …

FV-Expert: Skatt

Missade momsavdrag kan sänka projekt

I samarbete med CauseyWestling
I tider när det är svårt att få fastighetsprojekt att gå ihop är det för lönsamheten extra viktigt att noggrant ...

FV-Expert: Juridik

Avtal ska hållas – pacta sunt servanda

I samarbete med AG Advokat

Kärvare tider innebär större risk för att ingångna avtal blir svåra att fullfölja för en del aktörer. Lägg ned omsorg …

FV-Expert: Projektledning

Vad är ett tidigt skede?

I samarbete med Forsen
Alla projekt startar med en idé om att skapa något nytt. Ett bostadsområde, ett infrastrukturprojekt, en fastighet, en ombyggnation eller ...
Tillbaka till förstasidan