FV-Expert: Stadsutveckling

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare och byggaktörer utvecklar allt större områden och vi arkitekter och landskapsarkitekter, tillsammans med många andra, arbetar på högvarv för att göra plats åt stadens nya invånare. Varje kvadratmeter innehåller ofta ett komplext program där alla stadens invånare ska tillgodoses och olika värden viktas mot varandra. Ofta styr de för dagen accepterade sanningarna om vad som är rätt och bra.

Låt oss ta gaturummet som ett exempel. Dessa allmänna zoner som knyter ihop staden och är dess verkliga livsnerv. Huset där jag jobbar i Stockholms innerstad är byggt i slutet av 1800-talet. När jag tittar ut genom mitt fönster slår det mig ofta vilken omvandling gatunätet har klarat av. När huset byggdes var det främsta transportmedlet häst och vagn. Med bilens intåg har gatans sektion klarat både gångbanor, körbanor för dubbelriktad trafik och kantstensparkeringar. Ofta finns även plats för en och annan uteservering. Tack vare gatornas generösa mått, från fasad till fasad, har dessa ytor fortsatt att vara funktionella och hållbara genom hela 1900-talet.

Nu är vi mitt inne en ny omvandling av vad gatan ska klara av. Bilens ytor minskas till förmån för gående och cyklister och gatans funktion kommer inte bara att handla om möten och transport utan även om klimatåtgärder och hälsa. Våra gemensamma ytor ska rena och fördröja dagvatten och gatuträd behövs för att jämna ut skadliga temperaturtoppar.

Just idag fattas viktiga beslut som stadens boende ska leva med i många hundra år. Utmaningen när vi arbetar med helt nya stadsdelar och nybyggda stadsutvecklingsområden är att tänka steget längre än dagens rådande normer. Varför det? Jo, för att det kan bli mycket kostsamt både för staden och fastighetsägare att göra nödvändiga förändringar av gaturummens gränser. Om det finns förgårdsmark att tillgå kan det vara möjligt att bredda en befintlig gata, men att flytta byggnader måste närmast ses som en omöjlighet.

Redan nu måste vi alltså planera för det vi kan förutse (exempelvis en framtid där cykelbanorna fylls till bredden av alla möjliga smarta mindre fordon som ellådcyklar och elsparkar) och det oförutsedda (som exempelvis hantering av översvämningar). Att planera gatans sektion med utgångspunkt från vad som behövs just idag i form av mått för olika trafikslag är inte motståndskraftigt i en okänd framtid. För om det är en sak som är säker, så är det att framtiden sällan blir som vi har tänkt oss.

Så låt oss lyfta blicken när vi utvecklar morgondagens stadsdelar. Hur vi lever och transporterar oss förändras i en rasade takt och de gränser vi nu planerar in ska förhoppningsvis hålla långt in i framtiden. Vi behöver planera staden så att den blir motståndskraftig och kan hantera förändringar. Låt oss ge våra nya gaturum bra förutsättningar för att klara alla de uppgifter vi ställer på dem, oavsett om det gäller transportmöjligheter, klimatförbättrande åtgärder, handel eller bara mänskliga möten. Låt gaturummen spegla det samhälle vi vill ha.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Kontorsmarknaden

Var går smärtgränsen för kontorshyror i Stockholm?

I samarbete med Colliers International

Stockholms kontorshyresmarknad är minst sagt ansträngd vilket gjort att vi nu har kvadratmeterpriser man bara kunde drömma om för några fåtal år sedan. På drygt 3 år har hyrorna stigit markant, en onormal utveckling som inte kan fortgå för alltid.

FV-Expert: Skatt

Nya regler begränsar ränteavdrag

I samarbete med Svalner

Den 1 januari 2019 träder nya regler i kraft som, framförallt i fastighetsbranschen, kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.

FV-Expert: Investeringstrend

Logistik – minst 10 köpare på varje säljare

I samarbete med Pangea Property Partners

Marknaden för logistikfastigheter är under snabb förändring. Globaliseringen leder till att varorna produceras på nya platser runt om i världen, …

FV-Expert: Affärsjuridik

Vem ska betala för svävande entreprenadkontrakt?

I samarbete med AG Advokat

Den högkonjunktur som nu ser ut att gå mot sitt slut har resulterat i att byggherrar och andra fastighetsägande bolag …

FV-Expert: Bygg - Anläggning

Steget före

I samarbete med Forsen

Slarva inte i de tidiga skedena, var proaktiv och gör rätt från början. Detta borde förstås vara självklarheter, men det kan inte nog betonas. Att ligga steget före i projektplaneringen, belysa alternativen och alltid ha en plan B är centralt för ett lyckat anläggningsprojekt.

FV-Expert: Bygg

Tidiga skeden: tänk utanför väggarna!

I samarbete med Forsen

Våga tänka utanför boxen. Eller åtminstone utanför husets fyra väggar. Om vi redan i de tidiga skedena tittar på hur vårt byggprojekt påverkar omgivningen kan detaljplaneprocessen gå smidigare och snabbare, samtidigt som vi bidrar till en bra stadsbyggnad.

FV-Expert: Stadsutveckling

Skapa samhällsnytta med hjälp av tomma lokaler

I samarbete med ÅWL Arkitekter AB

Vakansgraden av kontor i de centrala delarna i Stockholm var rekordlåga 2,6 procent vid årsskiftet enligt en rapport från JLL. …

FV-Expert: HR

Gigitalisering

I samarbete med Real Competence

Gig-ekonomi är en direkt översättning av gig-economy och är en tydlig trend som, lite i det tysta, håller på att …

FV-Expert: Affärsjuridik

Erbjud ersättningslokal på rätt sätt

I samarbete med AG Advokat

Lokalhyresgäster har ett indirekt besittningsskydd vilket i korthet innebär rätt till ersättning från hyresvärden för den skada som uppstår till …

FV-Expert: Transaktion

Norrland – Inte bara för Norrlänningar

I samarbete med Pangea Property Partners

Det är dags att avliva några seglivade myter om fastighetsmarknaden i norra Sverige: Avkastningen är låg – fel. Över tid …

FV-Expert: Arkitektur

Bryt misstroendekulturen i planprocessen!

I samarbete med ÅWL Arkitekter

På den svenska marknaden finns en jättepotential, men mycket av den går sorgligt nog förlorad. Om vi för enkelhetens skull …

FV-Expert: Bostäder

En normaliserad prisbild gör att affärerna kommer igång igen

I samarbete med Nordier Property Advisors

Alla som har varit med ett tag vet att marknaden går upp och ner. I dagsläget sker en normalisering av …

FV-Expert: Affärsjuridik

Markanvisningar och köp – Pacta sunt servanda?

I samarbete med AG Advokat

Under de senaste åren har bostadsutveckling varit ett betydande inslag på fastighetsmarknaden. Mark, äldre kontor och industribyggnader, med eller utan …

FV-Expert: Investering

Investeringstips för 2018

I samarbete med Colliers International

Det finns många parametrar som talar för ett år med stora politiska svängningar, global oro och nationell ekonomisk osäkerhet. Vissa …

Tillbaka till förstasidan