FV-Expert: Affärsjuridik

Fem frågor vid etablering av ett JV

I samarbete med AG Advokat

Utvecklingen på fastighetsmarknaden leder till olika finansieringslösningar. Ett alternativ kan vara att söka investerare som går in som delägare i ett projekt. Vid etablering av ett så kallat joint venture (JV) uppkommer ett antal frågor.

• Struktur för samarbetet
Varje form av kvalificerat samarbete mellan oberoende parter bör bygga på en genomtänkt struktur och skriftliga avtal. I ett JV utgör normalt aktieägaravtalet (eller motsvarande avtal) grunden för samarbetet. Frågor att reglera avser hela projektets livslängd – från etablering av samarbetet till exit – och omfattar bland annat ekonomiska frågor (ägande/finansiering/utdelning) och frågor om inflytande (rösträtt/styrelse/ledning).

• Operativt ansvar
Investeraren antas i dessa JV:n ha en passiv roll i förvaltningen/ utvecklingsarbetet och istället bidra med ett investerarperspektiv samt finansiering. Avtal bör träffas avseende det operativa ansvaret, i kombination med VD-behörighet eller motsvarande. Ett tydligt mandat för en förvaltare/utvecklare är i praktiken nödvändigt för en bra framdrift, med löpande information till investeraren. För viktigare beslut – särskilt sådana som innebär ändring av samarbetets/projektets inriktning – krävs normalt enighet mellan parterna.

• Finansiering och säkerheter
För parterna är en bedömning av andra partens genomförandekraft viktig. Finns det operativa resurser och/eller finansiell styrka? Vilka säkerheter ställs för utlovad prestation? Behovet av eget kapital/aktieägarlån för projektets genomförande hanteras genom investeringen, men aktieägaravtalet bör också reglera behov av kapitaltillskott och eventuella utspädningseffekter.

• Avtalsbrott
Även om parterna vid avtals tecknande vill fokusera på det lyckosamma samarbetet behöver avtalet hantera parts bristande fullgörelse. En vanlig påföljd, förutom ersättningsskyldighet, är inlösen av avtalsbrytande parts aktier/andelar (till rabatterat pris). Vad som utgör en rimlig påföljd vid avtalsbrott är beroende av typen av avtalsbrott, men också övriga omständigheter i affären.

• Avveckling av samarbetet
Samarbeten inom JV:n har ofta en begränsad livslängd, till exempel genomförandet av ett utvecklingsprojekt. Men ofta består samarbetet över en längre tid. Hur ska man hantera ändrade omständigheter? Vidare bör man hantera hur samarbetet ska upplösas och det gemensamma ägandet avvecklas. Vad ska gälla om enighet inte kan uppnås och parterna hamnar i ett ”låst läge”. Parterna bör överväga när part ska kunna kliva av samarbetet och/eller sälja sin andel i projektet till utomstående.

Det finns naturligtvis många fler frågor att ta hänsyn till i ett JV, beroende på det enskilda projektet. För en lyckad process är det dock bra att involvera kunniga rådgivare i ett tidigt skede.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Handel och logistik

Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I samarbete med Nordier Property Advisors

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som …

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis …

FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Morgondagens skolor – kameleonter med många funktioner

I samarbete med Archus

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för …

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

FV-Expert: Uthyrning

Våga blicka bakåt för att se framåt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det sägs ofta att vi står inför en digitalisering och en förflyttning från fysiska butiker till e-handel. Men faktum är …

FV-Expert: Projektekonomi

Ta greppet om projektekonomin

I samarbete med Forsen

Som senior controller ansvarar jag för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i några av Forsens största projekt. Det innefattar allt …

FV-Expert: Kontorsmarknaden

Var går smärtgränsen för kontorshyror i Stockholm?

I samarbete med Colliers International

Stockholms kontorshyresmarknad är minst sagt ansträngd vilket gjort att vi nu har kvadratmeterpriser man bara kunde drömma om för några fåtal år sedan. På drygt 3 år har hyrorna stigit markant, en onormal utveckling som inte kan fortgå för alltid.

FV-Expert: Stadsutveckling

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare och byggaktörer utvecklar allt större områden och vi arkitekter …

FV-Expert: Skatt

Nya regler begränsar ränteavdrag

I samarbete med Svalner

Den 1 januari 2019 träder nya regler i kraft som, framförallt i fastighetsbranschen, kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.

Tillbaka till förstasidan