Mörkröda siffror för ett mindre SBB

SBB:s resultat för 2023 uppgick till -20.488 mkr (-10.361). Flera av de redovisade nyckeltalen är sämre än Pinpoints estimat. SBB:s vd Leiv Synnes uppger att bolaget ska satsa mer på transparens framöver.

Annons

SBB:s nyckeltal för 2023:

 • Hyresintäkterna uppgick till 4 581 mkr (5 365).
 • Driftsöverskottet uppgick till 3 209 mkr (3 615).
 • Förvaltningsresultat exkl. valutakursdifferenser uppgick till 1 296 mkr (3 216).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 1 222 mkr (3 485).
 • Resultat före skatt uppgick till -22 285 mkr (-10 825), varav:
  • Resultat före finansiella poster, värdeförändringar fastigheter och goodwill ingår med 2 241 mkr (2 686). Resultatet inkluderar Förvärvs- och omstruktureringskostnader på -90 mkr (-120).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med -13 277 mkr (-3 681).
  • Resultat från joint ventures och intresseföretag ingår med -6 017 mkr (-1 866).
  • Finansiella poster ingår med -1 258 mkr (-2 402) varav kostnader för förtidsinlösen lån ingår med -118 mkr (424) och valutakursdifferenser med -144 mkr (-1 991).
  • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -2 580 mkr (-1 560).
 • Periodens resultat uppgick till -20 488 mkr (-10 361) efter avdrag för uppskjuten skatt om 2 240 mkr (741) och aktuell skatt om -443 mkr (-277), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -15,05 kr (-7,61) före utspädning.
 • Periodens resultat inkl. avvecklande verksamhet uppgick till -22 740 mkr (-9 811), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -16,60 kr (-7,23) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 73,2 mdkr (135,6).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 17 873 mkr (45 040), motsvarande 12,29 kr (30,97) per aktie före utspädning.
 • Styrelsen föreslår ingen ny utdelning för stamaktie A och B (1,44) och inte heller för stamaktie D (2,00).

Vd Leiv Synnes:

– SBB fortsätter att ta viktiga steg för att realisera strategin och dela upp bolaget i tre affärsområden för bättre styrning, ökad transparens och bättre förutsättningar för kapitalanskaffning.”

Fler Nyheter från förstasidan

Räknar med att sälja för mer än 30 mdr

FV berättar hur planerna ser ut.

JM säljer till Bonnier för 410 mkr

Överraskande affär. Tomas Hermansson berättar för FV om framtidsplanerna.

Operan håller stängt i fem år

Omfattande renoveringar om 3,1 miljarder krävs. Kungliga Operan är inte nöjda.

Stort bostadstema – var finns Alexanderhugget?

Nytt FV-magasin ute – stort tema om bostadskrisen, med mera.

Framtid & återbruk

Nya certifieringsstandarder har utgjort såväl piska som morot för att skynda på utvecklingen. Artikel ur magasinet.

Säljer för kvarts miljard i kanonaffär – 26% upp

Affär i Stockholm. ”Vi vill inte sälja, men det finns gränser för hur mycket huskramare man kan vara”, säger Sven-Olof Johansson till FV.

Öppnar flaggskepp i city

Öppnar första i Sverige.

SOJ: ”En snabb sänkning är nödvändig”

Anser att Riksbanken och ECB inte kan låta Fed vara styrande.

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

”Hyresnivån är inte nyckeln i förhandlingarna”

Gattberg: ”Hyresnivåer är inte nyckelfaktorn i förhandlingar. Allt handlar om EU:s taxonomiförordning”.

Castellum säljer bilhallar i Stockholm för 347 mkr

Tre byggnader med Porsche och Audi.

Spring för Livet – två veckor kvar

Pekar mot nytt rekord – igen. Separerade starttider nytt för i år.

Tillbaka till förstasidan