Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Starkt från Vasakronan – men ingen utdelning

Vasakronan redovisar ett starkt förvaltningsresultat där vakansgraden gått upp marginellt. Efter år av generös utdelning väljer ägarna, de fyra AP-fonderna, att inte ta någon utdelning alls mot bakgrund av det osäkra marknadsläget. Alltså tvärtemot några börsbolag som lämnar utdelningen oförändrad  eller till och med höjt den. Fastighetsvärdena skrevs ner under fjärde kvartalet.

Bolaget tar alltså höjd för vad som kan vänta inom den sencykliska fastighetsmarknaden.

Vd Johanna Skogestig:

– Vi redovisar ett stabilt resultat i den underliggande verksamheten. Med anledning av det osäkra marknadsläget har fastighetsvärdet minskat under andra halvåret. Samtidigt har vi hållit en hög uthyrningstakt och flera stora projekt gått in i förvaltning under året vilket påverkar kassaflödet positivt. Detta i kombination med att vi har fastigheter i lägen som efterfrågas, starka finanser och dedikerade medarbetare gör att vi är väl positionerade även i en mer utmanande marknad.

Fastighetsbeståndet har per 31 december värderats externt. Värdeförändringen för det fjärde kvartalet uppgick till netto –3 ,1 procent (4,2).

Nyckeltalen ur Vasakronans bokslut för 2022:

 • Hyresintäkterna ökade med 10 procent (6) till totalt 8 167 mkr (7 425). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6 procent (2).
 • Nyuthyrningar har gjorts av 159 000 kvadratmeter (124 000) med en årshyra på 915 mkr (592). Nettouthyrningen uppgick till 279 mkr (-56) för helåret.
 • Prisförändringen vid omförhandlingar blev i genomsnitt 5 procent att jämföra med 8 procent föregående år. Totalt har omförhandlingar motsvarande en årshyra om 1 078 mkr (1 326) genomförts under perioden.
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 91,2 procent (91,4). Vakansen förklaras till 1,2 procentenheter (1,1) av vakanser i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.
 • Driftöverskottet ökade med 8 procent (7) till totalt 5 968 mkr (5 533). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 3 procent (2).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 481 mkr (4 193) en ökning om 7 procent (11).
 • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick till 4 917 mkr (15 255) motsvarande 2,8 procent (9,5). För fjärde kvartalet uppgick värdeförändringen till -6 111 mkr (7 176) motsvarande -3,1 procent (4,2) till följd av höjda bedömda avkastningskrav.
 • Fastighetsbeståndets värde uppgick därmed till 188 mdkr (182) vid periodens utgång.
 • Värdeförändringen på finansiella instrument blev 1 291 mkr (938) till följd av uppgång i längre marknadsräntor.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8 465 mkr (16 359).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen (4 000 mkr) utdelning lämnas.

I sitt vd-ordet kommenterar Johanna Skogestig även bland annat hur bolaget blivit mer energieffektivt:

– De prisökningar vi ser i samhället påverkar många delar av vår verksamhet vilket syns i våra redovisade kostnader. Inte minst prisutvecklingen på energi och el är en högaktuell fråga och värdet av att jobba strukturerat med energieffektiviseringar och egenproduktion av energi är större än någonsin. Under året har vi minskat energianvändningen från 83 kWh per kvadratmeter till 75 kWh per kvadratmeter. Samtidigt fortsätter vi att öka andelen egenproducerad el och har installerat ytterligare nio solcellsanläggningar under året. Totalt bidrar samtliga anläggningar med 9.000 MWh vilket motsvarar 11 procent av fastighetselen.

Skogestig kommenterar även de omdebatterade fastighetsvärdena:

– Än så länge syns ingen tydlig nedgång i fastighetsvärden för de affä-rer som avslutas. Samtidigt vet vi att flera affärer har pausats som en konsekvens av att köpare och säljare har svårt att mötas.

– Varje hel- och halvår genomför vi en externvärdering av hela vårt fastighetsbestånd. Sam- mantaget redovisar vi en positiv värdeutveckling på 2,8 procent för året som helhet men en negativ utveckling för det andra halvåret motsvarande 4,2 procent. Det är främst en effekt av uppjusterade avkastningskrav och nedjusteringar av byggrättsvärden. Samtidigt kompenseras detta av ett starkt kassaflöde med flera färdigställda projektfastigheter. Utöver det får vi en positiv effekt av nyuthyrningsvolymen och att befintliga hyresavtal är kopplade till KPI-index.

Värdeförändringen för det fjärde kvartalet uppgick till netto -3 ,1 procent (4,2). Fastighetsvärdena har sänkts till följd av av höjda bedömda avkastningskrav förklarat av det osäkra marknadsläget och stigande marknadsräntor. Värdenedgången dämpas av ett ökat driftöverskott drivet av inflationen samt av ny- och omförhandlingar på bra hyresnivåer, uppger Vasakronan.

Fler Nyheter från förstasidan

Logistea närmare drömprojekt om 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Samverkan har skett i god anda och tempo”.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Stort projekt mitt på Kungsholmen

Aktuellt med hotell och takbar.

Klart: Köper unika Kurön

Fem ö-fastigheter i Mälaren har fått en ny ägare.

Bilder: Rekordpris på nya lägenheter på Sandhamn

Läs om det nya projektet bredvid Seglarhotellet.

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Tillbaka till förstasidan