Eva Landén blir vd för den nya koncernen om affären går igenom. Hon blir då ansvarig för fastigheter värda cirka 75 miljarder kronor. Foto: Fastighetsvärlden.

Klöverns styrelse säger ja till budet från Corem

Styrelsen för Klövern rekommenderar aktieägarna i Klövern att acceptera Corems bud på bolaget. Beskedet var väntat. Samtidigt är det klart att Eva Landén blir vd för det nya storbolaget om uppköpet gå igenom. Vad bolaget ska heta framöver är mer oklart. Klövern har ett starkare varumärke, men Corem kan vara mer internationellt gångbart.

Omslaget till magasinet Fastighetsvärlden nr 2/2021. Där granskas i en kartläggning de innehav som Rutger Arnhult, Erik Selin och Ilija Batljan har, både när det gäller fastigheter och inom andra segment.

Ask-i-ask-ägande – och en bror som storägare:

  • Per dagen för offentliggörande av erbjudandet äger Corem 11.875.000 stamaktier av serie A samt 161.750.000 stamaktier av serie B, motsvarande cirka 16,6 procent av det utestående kapitalet och 15,4 procent av de utestående rösterna i Klövern.
  • M2 Asset Management AB (Rutger Arnhults maktbolag) och Gårdarike AB (som ägs av Rutger Arnhults bror Urban Terling), vilka tillsammans äger 27,2 procent av det utestående kapitalet och 44,0 procent av de utestående rösterna i Klövern, har ingått bindande åtaganden att acceptera erbjudandet och endast teckna stamaktier av serie D i Corem som vederlag för sina preferensaktieinnehav i Klövern.
  • Totalt har Corem, genom de bindande åtagandena från aktieägarna i Klövern om att acceptera erbjudandet samt genom Corems befintliga innehav i Klövern, säkerställt cirka 43,7 procent av det utestående kapitalet och 59,4 procent av de utestående rösterna i Klövern.
  • M2 Asset Management och Gårdarike, vilka tillsammans äger cirka 67,7 procent av det utestående kapitalet och 71,4 procent av de utestående rösterna i Corem, har åtagit sig att rösta för beslut om erbjudandet på bolagsstämma i Corem. Utöver dessa åtaganden har ytterligare aktieägare i Corem, vilka tillsammans, inklusive M2 Asset Management AB och Gårdarike AB, äger 71,9 procent av det utestående kapitalet och 75,7 procent av de utestående rösterna i Corem, uttryckt sitt stöd för transaktionen och sin intention att rösta för beslut om erbjudandet på bolagsstämma i Corem.
  • Förutsatt att erbjudandet fullföljs kommer M2 Asset Management AB:s direkta och indirekta innehav av aktier i Corem uppgå till 28,5 procent av det utestående kapitalet och 29,0 procent av de utestående rösterna i Corem.
  • Förutsatt att erbjudandet fullföljs kommer Gårdarike AB:s direkta och indirekta innehav av aktier i Corem uppgå till 15,0 procent av det utestående kapitalet och 29,2 procent av de utestående rösterna i Corem.
Visa faktaruta

Det var den 29 mars som Corem lade ett bud på det större Klövern, läs mer om villkoren och detaljerna här.

Corem äger fastigheter för 14,8 miljarder kronor. Klöverns bestånd värderas till 58,3 miljarder kronor. Den nya koncernen skulle alltså få ett fastighetsbestånd om 73,1 miljarder kronor, enligt bolagens siffror vid utgången av första kvartalet.

Acceptfristen för erbjudandet avslutas den 11 juni. Den kan dock förlängas. Erbjudandets fullföljande är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Corem blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Klövern. Corem har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av villkoren.

Styrelsen för Klövern rekommenderar A- och B-aktieägarna i Klövern att acceptera Corems erbjudande, vilket innebär att de erhåller A- respektive B-aktier i Corem som vederlag. Preferensaktieägarna i Klövern rekommenderas också att acceptera Corems erbjudande och därvid välja det alternativ som innebär att preferensaktier i Corem erhålls som vederlag och inte D-aktier. Styrelsen bedömer dock att det sannolikt skulle förbättra kreditprofilen för Corem, och därmed för Corem och Klövern som sammanslagen koncern, om D-aktier väljs framför preferensaktier.

Styrelseledamöterna Eva Landén, Rutger Arnhult och Lars Höckenström har på grund av intressekonflikt inte deltagit och kommer inte att delta i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till erbjudandet. De oberoende styrelseledamöterna är Pia Gideon (styrelsens ordförande), Ulf Ivarsson och Johanna Fagrell Köhler. Dessa ledamöter utgör således den oberoende styrelsen i Klövern när det gäller frågor som rör erbjudandet.

Klöverns styrelse har anlitat Carnegie Investment Bank  som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare i samband med budet. Styrelsen har också uppdragit åt Handelsbanken Capital Markets att avge en så kallad fairness opinion avseende erbjudandet.

Styrelsen noterar att Corem framhåller att det förväntas skapas synergier till följd av samordning av Corems och Klöverns verksamheter i form av intäktssynergier om 30 miljoner kronor årligen (med förväntad full effekt inom tre år), operativa kostnadssynergier om 40 miljoner kronor årligen (med förväntad full effekt inom två år) och finansiella synergier om 130 miljoner kronor årligen (med förväntad full effekt inom två år). Styrelsen delar Corems bedömning att det finns förutsättningar för synergier i ”Den Nya Koncernen”. Dock har styrelsen inte fått ta del av Corems underlag för och detaljerade beräkningar av de förväntade synergier som Corem redogjort för och kan således inte självständigt bedöma möjligheten att realisera dessa.

Corem anger följande i sin erbjudandehandling avseende erbjudandet:

”Corem förväntar sig att den föreslagna sammanslagningen av verksamheterna kommer att medföra positiva effekter även organisatoriskt samt att bolagens kompetenser och styrkor väl kompletterar och stärker varandra. För att realisera mervärden kommer integrationen av Klövern och Corem sannolikt innebära vissa organisatoriska och operationella förändringar, samt förändringar för de anställda, i det Sammanslagna Bolaget. Corems nuvarande styrelseordförande, Patrik Essehorn, kommer tillsammans med resterande styrelseledamöter fortsatt inneha sina nuvarande poster efter sammanslagningen. Likaså kommer Corems vd, Eva Landén och CFO, Anna-Karin Hag, fortsätta i sina respektive roller efter sammanslagningen.

Den nya koncernen som Eva Landén kan komma att styra har alltså ett totalt fastighetsvärde som är fem gånger större än det hon är ansvarig för idag.

Namnfrågan vid en genomförd affär är inte avgjord.

  • Klövern kan bedömas ha ett avsevärt starkare varumärke, inte minst på de orter där bolaget har verksamhet. Bolaget har även flera tyngre sponsorpaket och bolagsnamnet syns ibland till exempel på fotbollslandslagets matcher. Namnet Klövern har även ett långt förflutet inom fastighetsbranschen, i tidigare tappningar.
  • Corem kan bedömas mer okänt hos allmänheten. Det kan även anses mer internationellt gångbart, när det finns investeringar i både Danmark och på Manhattan, USA. Och fler länder kan tillkomma. Corems varumärke är även mer kopplat till Corems/Klöverns storägare Rutger Arnhult. Corem är en förkortning för ”COmmmercial Real Estate Management”.

Utgångspunkten i nuläget är dock att namnet Corem ska användas.

Läs gärna Fastighetsvärldens stora personporträtt på Eva Landén som publicerades våren 2021. Det hade rubriken ”Från utkant till centrum”

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan