Joakim Alm.

Alm och Nyttobostäder slås samman – igen

Efter tre år som självständigt bolag är nu Svenska Nyttobostäder på väg att sväljas av Alm Equity genom en fusion. Styrelserna i bolagen är överens om att genomföra samgåendet som en fusion där Svenska Nyttobostäder går upp i Alm Equity och aktier i Nyttobostäder byts till nya aktier i Alm Equity.

Annons

Alm Equity har haft Tango som finansiell rådgivare samt Advokatfirman Schjødt AS som legal rådgivare.

Vid utgången av 2023 ägde Svenska Nyttobostäder 2.072 lägenheter samt 161 lagerlägenheter. Bolaget har under de senaste åren bland annat uppmärksammats för ekonomiska problem och blockuthyrningar i flera led.

Efter tre år som självständigt bolag är nu Svenska Nyttobostäder på väg att sväljas av Alm Equity genom en fusion. Styrelserna i bolagen är överens om att genomföra samgåendet som en fusion där Svenska Nyttobostäder går upp i Alm Equity och aktier i Nyttobostäder byts till nya aktier i Alm Equity.

Det ”nya” Alm får en betydande förvaltningsportfölj med stabila kassaflöden samtidigt som man aktivt kan paketera och avyttra delar för att på så vis kunna öka takten i utvecklingen av nya projekt.

Det är endast drygt 3 år sedan Nyttobostäder knoppades av från just Alm Equity och noterades på First North. En stor projektpipeline var då utstakad men sedan dess har de finansiella förutsättningarna men även de legala möjligheterna förändrats kraftigt vilket omkullkastat den initiala planen. Nyttobostäders ursprungliga idé byggde på att man hade minimal administration genom att varje fastighet till sin fullo hyrdes ut via blockhyresavtal. Det affärsupplägget blev i princip helt omöjligt via ett domstolsutslag.

Det förslag om fusion som nu presenteras framhålls som ett sätt för att bygga bättre värden för aktieägarna i bägge bolagen.

Aktieägarna i Nyttobostäder erhåller en ny stamaktie i Alm Equity för fjorton stamaktier i Nyttobostäder. Innehavare av preferensaktier i Nyttobostäder erhåller en ny preferensaktie i Alm Equity för 1,26 preferensaktier i Nyttobostäder.

För stamaktieägarna i Nyttobostäder innebär fusionsvederlaget en premie om 78,6 procent baserat på stängningskurserna för respektive bolags stamaktier per den 27 mars 2024. För preferensaktierna är motsvarande premie 40,5 procent.

Styrelsen i Alm Equity har inhämtat en fairness opinion beträffande utbytesrelationen från Carlsquare och Svenska Nyttobostäders styrelse har inhämtat ett motsvarande utlåtande från KPMG. I bägge fallen anges den som skälig ur ett finansiellt perspektiv.

Med det som grund rekommenderar båda styrelserna var för sig att aktieägarna röstar för ett godkännande av Fusionsplanen vid de extra bolagsstämmorna i respektive bolag som är planerade att hållas den 24 maj 2024.

De motiv till fusionen som lyfts fram är bland annat intäktssynergierna som bedöms få ett stegvist genomslag och beräknas få effekter om cirka 1,5 miljarder på bruttoresultatet under kommande sex år.

Samtidigt som förvaltningsportföljen ger ett stabilt kassaflöde så bedöms försäljningar ur denna kunna ske kommande tre år och ge positiva resultateffekter om cirka 0,4 mdr. En ökad takt i genomföranden i utvecklingsportföljen beräknas tillföra cirka 1,1 mdr. Det ska parallellt frigöra likvida medel samt minska skuldsättningen.

Även operationella kostnadssynergierna lyfts fram och de förväntas uppgå cirka 20 mkr årligen med full effekt inom två år. Det består av överlappande kunskap och samt genom minskad central administration. Även finansiella synergier nämns men där avstår man från kvantifiering.

Alm Equity säger sig en grundplan för varje tillgång i Svenska Nyttobostäders portfölj, vilken vid fullt genomförande uppskattas kunna skapa aktieägarvärden om sammanlagt cirka 5 miljarder  över tid. Det motsvarar cirka 300 kronor per stamaktie i Alm Equity efter fusionen.

En nödvändig åtgärd från bägge bolagen är att få igenom ändrade villkor för sina obligationslån. De nuvarande lydelserna gör det omöjligt att genomföra fusionen utan att bryta mot villkoren. Respektive bolag initierar nu en skriftlig process om dessa villkorsförändringar och har försäkrat sig om godkännande av de nya villkoren från innehavare till en majoritet av de nominella beloppen i dessa obligationslån.

Största ägare efter fusionen bedöms preliminärt bli Joakim Alm inkl närstående 20,7%, Resona Holding 6,0%, Bengtssons Tidnings AB 4,3%.

Maria Wideroth, styrelseordförande i ALM Equity kommenterar:

– Genom att slå samman bolagen skapar vi förutsättningar att utveckla den potential som finns i Svenska Nyttobostäders tillgångar och frigöra kapital genom försäljningar. Vi förbättrar även våra finansieringsmöjligheter och minskar de totala kostnaderna med en gemensam organisation. ALM Equity har aldrig varit, och kommer aldrig bli, passiva kapitalförvaltare. Vår kärnkompetens ligger i att vara anpassningsbara och skapa nya möjligheter att utveckla värden när förutsättningar förändras. Det är min fulla övertygelse att detta är det absolut bästa sättet att tillvarata värdet som finns i Svenska Nyttobostäder och kommer att gynna både deras och ALM Equitys aktieägare.

Emma Norburg, styrelseordförande i Svenska Nyttobostäder kommenterar:

– ALM Equity har under hela Svenska Nyttobostäders resa funnits med som en stark och stöttande huvudägare. Med det alltmer utmanande marknadsklimatet inom fastighetsbranschen och mot bakgrund av de resurser som krävs för att ställa om Svenska Nyttobostäders affärsmodell, ser vi att Svenska Nyttobostäders potential har ännu bättre förutsättningar att förverkligas som en helt integrerad del av ALM Equity. Styrelsen i Svenska Nyttobostäder välkomnar därför ett samgående med ALM Equity och är övertygad om att det är en gynnsam väg framåt för Svenska Nyttobostäder och dess aktieägare.

Fler Nyheter från förstasidan

Säljer för kvarts miljard i kanonaffär – 26% upp

Affär i Stockholm. ”Vi vill inte sälja, men det finns gränser för hur mycket huskramare man kan vara”, säger Sven-Olof Johansson till FV.

Öppnar flaggskepp i city

Öppnar första i Sverige.

Växande coworking redo att bredda verksamheten

”Som en schweizisk armékniv under utveckling.”

Lista: Tio största coworkingaktörerna

Fastighetsvärlden listar de tio största coworkingaktörerna i Sverige utifrån antal kvadratmeter.

SOJ: ”En snabb sänkning är nödvändig”

Anser att Riksbanken och ECB inte kan låta Fed vara styrande.

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

”Hyresnivån är inte nyckeln i förhandlingarna”

Gattberg: ”Hyresnivåer är inte nyckelfaktorn i förhandlingar. Allt handlar om EU:s taxonomiförordning”.

Castellum säljer bilhallar i Stockholm för 347 mkr

Tre byggnader med Porsche och Audi.

Spring för Livet – två veckor kvar

Pekar mot nytt rekord – igen. Separerade starttider nytt för i år.

Köper från Alma – Nyfosa tappar

Stor hyresgäst bantar förhyrningen mer än 40 procent. FV berättar om köpeskillingen.

Tar över efter McDonalds

Ny restaurang tar över efter den amerikanska hamburgerjättens tidigare lokal på gatuplan under Gondolen.

Vectura snor finanschef från Corem

25 års erfarenhet från fastighetsbranschen.

Niam köper för 1,5 miljarder

Byggnad om 64.000 kvm lokaler uppförs.

Ny vd till Ikano Bostad

Går från vd-rollen på Besqab.

Tillbaka till förstasidan