Foster + Partners och Marge Arkitekter vann arkitekttävlingen. Till höger Daniel Markström, Jernhusen. Montage: Fastighetsvärlden

Bildextra: Så blir nya Centralstationen

Nu är det klart hur överdäckningen av Centralstationen blir. Arkitekttävlingen vanns av ett team med Foster + Partners och Marge Arkitekter i spetsen. Totalt är det 150.000 kvm lokaler som ska utvecklas i sex nya kvarter.
– Det var brutalt hög nivå på förslagen, men vi var eniga kring vinnaren, säger Daniel Markström vid Jernhusen.
Projektets gordiska knut får sin lösning med ett rejält alexanderhugg.

Annons

Stadsutvecklingsprojektet är det största i centrala Stockholm sedan Norrmalmsregleringen och är även ett av de absolut största i Sverige. Första byggstart skulle kunna ske 2026/2027.

Bakom det vinnande förslaget, för att utveckla det som Jernhusen döpt till Centralstaden, finns Foster + Partners, Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group.

– Det är fantastiskt att få vara med att utveckla Centralstationen och återskapa dess dignitet i stadsrummet. Samtidigt som vi adderar mer stadsliv genom nya blandade kvarter som knyter an till platsen, järnvägen och till Stockholm, säger Pye Aurell Ehrström från Marge Arkitekter.

Foster + Partners har i Sverige bland annat utvecklat nya Slussen och Marge Arkitekter ligger bakom Sergelhuset.

– Vi har i slutskedet haft fyra väldigt bra förslag att ta ställning till. En enorm eloge till alla, säger Daniel Markström, regionchef projektutveckling Stockholm på Jernhusen.

Totalt var det ungefär 50 arkitektteam, från firmor runt om i världen, som visade intresse för att utveckla den centrala platsen. Bland referensprojekten fanns i vissa fall stora höghusprojekt, som typ ägt rum i många kinesiska städer.
Så blir det dock inte. Det är sex kvarter som ska utvecklas i samband med överdäckningen. Två i den södra delen ”bakom” dagens Centralstationshus och fyra i den norra delen, över spårområdet längs med Cityterminalen/WTC. Allt enligt det rutnätssystem som Stockholm är uppbyggt efter.

– Arkitekterna har lagt ner ett otroligt jobb på att förstå Stockholm. Man har kollat på de fasader som finns idag och vilka material som används. Det kommer absolut inte bara vara stål och glas, tvärtom, säger Daniel Markström.

Angus Campbell, arkitekt på Foster + Partners, kommenterar:

– Det här är ett historiskt uppdrag. Vi är oerhört hedrade över förtroendet att få arbeta vidare med vårt förslag. Stockholm är en unik stad med historiska stadssilhuetter, och vi tror att vårt förslag kan skapa en meningsfull sammankoppling mellan staden och centralstationsområdet, samtidigt som det skapar levande, gröna stadsrum där människor kan mötas och ett centralt fokus för hållbart resande i hjärtat av Stockholm.

Klarabergs torg. Klarabergsviadukten förvandlas till ett torg. Till vänster syns ett nytt kontorshus som utgör entrén till de norra plattformarna. Bortom till vänster syns WTC. (OBS! Dra i pilarna för att visa före/efter!)

Av totalytan på cirka 150.000 kvm lokaler som kommer att tillskapas så ligger cirka en tredjedel i den södra delen, alltså söder om Klarabergsviadukten. Där kommer serviceutbudet att vara stort. Byggnadshöjden kommer att vara lägre ju längre söderut mot vattnet man kommer. Längst söderut kommer det bli en stor och grönskande terrass som erbjuder utsikt över Riddarfjärden och Stadshuset. Det blir även en ny stationsentré från söder.

Övre ingången. Även här sker en stor förändring. Det gamla rivs och ersätts med en ny byggnad.

Två tredjedelar av den tillkommande lokalyta hamnar norr om Klarabergsviadukten och fram till Kungsgatan. Där blir det i första hand kontorslokaler, men även en hel del service i alla bottenvåningar, i hela området. En ny stationsbyggnad byggs invid på den norra sidan av Klarabergsviadukten, för access till det norra och kommande spårområdet där. Det är sannolikt även den första nya byggnaden som kommer att uppföras. Kontorsfastigheterna här kommer att kraga över busshållplatserna som finns ute och längsmed Cityterminalen. Längs Klarabergshuset och Schibstedhuset kommer det att bli en gågata och målet är att de gator som delar upp kvarteret ska bidra till känslan av småskaliga citykvarter med levande bottenvåningar. Det planeras även för ett mindre torg. Höjden på byggnaderna kommer vara liknande de för grannhusen.

Alexanderhugget. Den södra av de båda broar som utgör Klarabergsviadukten rivs. Det möjliggör för Centralhallen att förlängas och anknyta till Centralplan där det är nära till Vasagatan.

Det är just vid Klarabergsviadukten som stadsutvecklingsprojektets verkliga Alexanderhugg kommer att ske. Klarabergsviadukten består idag av två separata broar, en i vardera riktningen. Den södra bron föreslås rivas, vilket frigör yta och möjliggör för den stora Centralhallen att expandera och förlängas norrut – och därmed skapas en ny utgång ut mot Centralplan, i jämnhöjd med Vasagatan.
– Därmed kommer Centralhallen även framöver ha en viktig betydelse för Centralstationen. Det känns väldigt bra, säger Markström.

På platsen för dagens övre uppgång, alltså på den södra sidan, byggs en ny byggnad som kommer att få en spegling av WTC:s vinklade fasad. Området däremellan kallas Klarabergs torg. Ett område som alltså har förutsättningar för att bli huvudstadens nya nav.

Den andra gordiska knut som fått sin lösning är den banbrytande konstruktion som amerikanska Thornton Tomasetti presenterat ett förslag för. Det möjliggör en mycket mer effektiv överdäckning av det södra området och med färre pelare som följd. Den amerikanska firman ligger till exempel bakom konstruktionen för den stora överdäckningen av Hudson Yards i New York.

Arbetet med Centralstaden har varit speciellt på flera sätt.

– Det är ett extremt komplext projekt på många sätt. Det är bland annat nio myndigheter inblandade och det gäller att få dem att dansa i samma takt. Det är inte helt enkelt, säger Daniel Markström, regionchef projektutveckling Stockholm på Jernhusen.

Centralhallen byggs ut. Den stora vänthallen byggs ut 12 meter norrut.

Han konstaterar att Jernhusen arbetet nära bland annat Stockholms stad, Trafikverket och Länsstyrelsen för att driva projektet framåt, vilket dessutom försvårats av pandemin.

Trafikverket har gjort en stor mängd studier kring hur det framtida förväntade ökande tågresandet ska kunna mötas. Att bredda spårområdet har inte varit en möjlighet, att göra plattformarna smalare har inte varit önskvärt.
–  Trafikverket har varit väldigt kreativa, man har satt massa smarta personer runt bordet samtidigt för att lösa många problem.

Lösningen som funnits med ett tag innebär att man skapar två områden för plattformar, en i den södra delen, där plattformarna finns idag, och även skapar en i norr (mellan WTC och Klarabergshuset). På det sätter skapas dubbelt så många plattformslägen när plattformarna blir dubbelt så långa.

– På det sättet kan varje plattform ta emot fyra tåg.

Genom det kan Stockholms Central framöver även ta emot riktigt långa tåg om det skulle bli aktuellt.

En ny resenärstunnel skapas i höjd med Klarabergsviadukten. Därifrån kommer både de södra och norra plattformarna att nås.
Arkitektteamen har inte bara behövt klura kring tågen och de resande. Utmaningen har varit att få in allt på samma plats och att det ska fungera bra, inklusive bussar, taxi och en eventuellt förlängd spårväg med mera. Allt har vävts in.

Av de fyra nya nordliga kvarteren kommer alltså merparten att vara kontor, men det har även ritats in ungefär 100 bostäder.

Gågata. Gatan framför Schibstedhuset är idag trist och ofta blåsig. Framöver ska det bli en trevlig gågata med flera kvarter mittemot som del av överdäckningen.

Fastighetsvärlden har tidigare berättat att man vid Jernhusen inte ser sig som en självklar långsiktig ägare av alla de nya kvarteren som överdäckningen medför. De två kvarteren i norr kan mycket väl komma att avyttras eftersom de inte har någon koppling till stationsverksamhet.

Det kommer att dröja ett tag tills det första kvarteret står klart, vilket skulle kunna ske cirka 2030. När allt kan vara klart? Troligen en bit efter 2035.

Projektet Centralstaden, som omfattar Stockholms Centralstation och centralstationsområde, innebär en kombinerad infrastruktur- och stadsutvecklingssatsning. Sveriges tågresande står inför en stor prövning där Trafikverkets prognoser visar på branta ökningar av tågresande inom en överskådlig framtid. Dagens station och spårområde inte räcker till där Stockholm riskerar att bli en flaskhals för hela landets tågtrafik.

Centralstationen i Stockholm är Sveriges mest centrala plats, över 230 000 resenärer passerar dagligen. En omvandling av både stationsbyggnaden och spårområdet, som däckas över och får nya kvarter i harmoni med gamla Klarakvarteren, blir också nyckeln till att lösa en infrastrukturell utmaning.

– Idag börjar eller slutar åtta av tio av landets alla tågresor i Stockholm. 2045 förväntas tågresandet ha ökat med över femtio procent. Genom att utveckla hela centralstationsområdet möter vi behovet av en utvecklad infrastruktur vid Sveriges största mobilitetsnav och mest centrala plats, säger Daniel Markström.

Vy från söder. Så här är det tänkt att det ska se ut när de båda områdena däckats över och sex nya kvarter skapats. Längst i söder blir det en terrass och park samt även en ny sydlig entré.

Utvecklingsarbetet som pågått sedan 2017 har drivits i nära samverkan med Stockholms stad och Trafikverket. Det utvalda förslaget arbetas vidare som en del av detaljplanearbetet och markerar ett viktigt steg mot det kommande plansamråd, planerat till 2023.

– Utvecklingen av Centralstationen stärker hela regionens attraktionskraft och öppnar upp för tillskapandet av tiotusentals jobb. Förslaget ger också en unik möjlighet att läka ett sår mitt i Stockholms hjärta genom nya attraktiva gaturum och återskapandet av flöden i stadsnätet från gamla Klara. Det betyder mycket för Stockholm. Vi ser nu fram emot att följa processen mot plansamråd, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad.

Enligt Trafikverkets prognoser kommer tågresandet ha ökat med mer än 50 procent till 2045. Redan innan 2030 är det fullt på spåren under rusningstimmarna.

– Stockholms central har stora behov av upprustning, både för att klara ett ökat resande och för att skapa en bättre resenärsmiljö och Trafikverket är positiva till att vara med i denna utveckling. Stockholms central är landets viktigaste knutpunkt och utgör grunden för såväl regionens kommunikationer som för hela Sveriges järnvägsnät, säger Helena Sundberg, regional direktör, Trafikverket.

Se gärna en 7 minuters lång video om hur området ska utvecklas framöver, se den här.

Här visar Fastighetsvärlden bilder från de tre arkitektteam som nobbades i den sista gallringen.

Läs även om grannfastighetsägarna som påverkas av det stora stadsutvecklingsprojektet Centralstaden.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan