Ilija Batljan.

SBB vill dela ut bostadsbolag till aktieägarna

Styrelsen i SBB har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att bilda ett nytt fristående bolag med fokus på bostadsfastigheter som sedan ska delas ut till aktieägarna i SBB, enligt Lex Asea. Genom transaktionen renodlas SBB:s verksamhet med ett än tydligare fokus på samhällsfastigheter. Bostadsportföljen kommer att inneha fastigheter till ett marknadsvärde om 18 miljarder kronor

Styrelsen bedömer att en fokusering och specialisering kommer att möjliggöra ökat aktieägarvärde.

SBB ska fortsätta bygga på visionen om att bygga det bästa europeiska fastighetsbolaget för social infrastruktur inom områden som utbildning, skolor, äldreboende och LSS-boenden, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Utöver samhällsfastigheterna har SBB under åren även byggt upp en portfölj med bostadsfastigheter samt en mindre andel projektutvecklingsfastigheter.

SBB öppnar även för nya delägare i underkoncerner, läs mer här.

SBB:s styrelse och ledning har i sitt löpande arbete analyserat möjliga strategiska alternativ för SBB:s fortsatta utveckling och har mot bakgrund av detta beslutat att utvärdera förutsättningarna för en uppdelning av SBB i två separata bolag, SBB med fokus på samhällsfastigheter och Bostadsportföljen med fokus på bostadsfastigheter. Styrelsen bedömer att en uppdelning av SBB i två specialiserade bolag bäst tar tillvara potentialen i de olika delarna av verksamheterna, bidrar till effektivitet och driv i organisationerna samt skapar en ökad finansiell flexibilitet.

Bostadsportföljen utgörs till en majoritet av fastigheter som SBB erhöll genom förvärvet av Amasten Fastighets AB. Bostadsportföljen kommer att utgöra motsvarande cirka 10 procent av SBB:s balansräkning före utdelningen och bostadsportföljen kommer att inneha fastigheter till ett marknadsvärde om cirka 18 miljarder kronor, inkluderat projekt under pågående produktion. SBB kommer fortsatt att inneha ett begränsat antal bostadsfastigheter även efter transaktionens genomförande. Bostadsportföljen kommer genom denna transaktion att bli ett av de största renodlade bostadsbolagen i Sverige.

Ilija Batljan, VD och grundare av SBB:

– En renodling av SBB ska ses i ljuset av delvis nya marknadsförutsättningar där SBB:s bedömning är att en ökad fokusering och specialisering kommer vara framgångsfaktorer. Vi har under den senaste tiden fortsatt att avyttra fastigheter i syfte att stärka vår balansräkning och fokusera på fastigheter inom social infrastruktur. Genom en renodling skapas förutsättningar för än mer attraktiva finansieringslösningar för båda bolagen, däribland ökad möjlighet för bankfinansiering för SBB, vilket möjliggör att vi bättre kan tillvarata potentialen i de olika fastighetsportföljerna och därmed skapa största möjliga värde för aktieägarna.

Om förutsättningarna för en uppdelning av SBB i två bolag uppfylls avses aktierna i bostadsportföljen att delas ut till SBB:s A- och B-aktieägare genom beslut på en extra bolagsstämma. Aktierna i bostadsportföljen avses att noteras på Nasdaq First North Growth Market. Bostadsportföljen kommer enbart att vara finansierat genom bankfinansiering.

Styrelsen för SBB avser att genomföra utdelningen under fjärde kvartalet 2022 och kalla till en extra bolagsstämma när den exakta tidplanen för utdelningen har fastställts. Mer information kommer att lämnas i den informationsbroschyr som kommer att publiceras inför extra bolagsstämman, meddelar SBB. Informationsbroschyren kommer bland annat innehålla en beskrivning av Bostadsportföljens struktur, transaktionen och finansiella effekter. Avsikten är att notera Bostadsportföljens aktier under första kvartalet 2023.

Som en del av förberedelserna inför beslutet att utvärdera förutsättningarna för en avknoppning av bostadsportföljen har Aktiemarknadsnämnden, efter hemställan från SBB, uttalat att det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att det uppstår en viss fördröjning mellan utdelning och notering av bostadsportföljen, givet att Bostadsportföljen utgör en mindre del av SBB och att en noteringsprocess har initierats samt att bostadsportföljen kommer att noteras så snart som möjligt. Aktiemarknadsnämndens uttalande finns att tillgå i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens webbplats www.aktiemarknadsnamnden.se.

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en toppchef lämnar

”Jag känner mig privilegierad”.

Redo sälja för över 4 mdr

Pressad aktör startar försäljningsprocess. 20.000 bostäder med i diskussion.

Öppnar flaggskeppsbutik mitt i city

Gör två förhyrningar samtidigt. FV berättar om etableringen.

Räddningsaktion för SBS

Läs om de största ägarna och hur de agerar.

Vill bygga högt hotell

Inväntar besked från politikerna.

Upproret: ”Vi vill veta vad vi betalar för”

Diskussionen kring butikshyrorna har kanske trots allt blivit lite bättre.

Riksbanken höjer räntan till 4 procent

Kan komma att höjas ytterligare.

Nära megaaffär – kan frukta stor förlust

Parterna kan vara påväg att nå ett avslut.

Nrep förvärvar 283 nya

Förvärvar nyproducerat. Gått in om ”kapat” tidigare uppgjord affär.

Newsecs spaning – Max Barclays tre favoriter

Anser att svenska kontor fått oförtjänt dåligt rykte. Dock orolig för Sveriges rykte.

Kvintett startar nytt bolag – efter försäljningen till SBB

Läs om vilka som finns med bakom bolaget.

Bildextra: Nya Albano – hela 5 miljarder senare

Från farligt, osäkert och smått bortglömt till något som ska bidra till att lyfta hela huvudstadsregionen.

ByggVesta säljer till EQT Exeter i Flemingsberg

Gör första bostadsaffären i Sverige.

Vill bygga 250 bostäder på västra Södermalm

Omdanar historiskt område. Se flera bilder och illustrationer.

Tillbaka till förstasidan