Ilija Batljan.

SBB vill dela ut bostadsbolag till aktieägarna

Styrelsen i SBB har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att bilda ett nytt fristående bolag med fokus på bostadsfastigheter som sedan ska delas ut till aktieägarna i SBB, enligt Lex Asea. Genom transaktionen renodlas SBB:s verksamhet med ett än tydligare fokus på samhällsfastigheter. Bostadsportföljen kommer att inneha fastigheter till ett marknadsvärde om 18 miljarder kronor

Styrelsen bedömer att en fokusering och specialisering kommer att möjliggöra ökat aktieägarvärde.

SBB ska fortsätta bygga på visionen om att bygga det bästa europeiska fastighetsbolaget för social infrastruktur inom områden som utbildning, skolor, äldreboende och LSS-boenden, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Utöver samhällsfastigheterna har SBB under åren även byggt upp en portfölj med bostadsfastigheter samt en mindre andel projektutvecklingsfastigheter.

SBB öppnar även för nya delägare i underkoncerner, läs mer här.

SBB:s styrelse och ledning har i sitt löpande arbete analyserat möjliga strategiska alternativ för SBB:s fortsatta utveckling och har mot bakgrund av detta beslutat att utvärdera förutsättningarna för en uppdelning av SBB i två separata bolag, SBB med fokus på samhällsfastigheter och Bostadsportföljen med fokus på bostadsfastigheter. Styrelsen bedömer att en uppdelning av SBB i två specialiserade bolag bäst tar tillvara potentialen i de olika delarna av verksamheterna, bidrar till effektivitet och driv i organisationerna samt skapar en ökad finansiell flexibilitet.

Bostadsportföljen utgörs till en majoritet av fastigheter som SBB erhöll genom förvärvet av Amasten Fastighets AB. Bostadsportföljen kommer att utgöra motsvarande cirka 10 procent av SBB:s balansräkning före utdelningen och bostadsportföljen kommer att inneha fastigheter till ett marknadsvärde om cirka 18 miljarder kronor, inkluderat projekt under pågående produktion. SBB kommer fortsatt att inneha ett begränsat antal bostadsfastigheter även efter transaktionens genomförande. Bostadsportföljen kommer genom denna transaktion att bli ett av de största renodlade bostadsbolagen i Sverige.

Ilija Batljan, VD och grundare av SBB:

– En renodling av SBB ska ses i ljuset av delvis nya marknadsförutsättningar där SBB:s bedömning är att en ökad fokusering och specialisering kommer vara framgångsfaktorer. Vi har under den senaste tiden fortsatt att avyttra fastigheter i syfte att stärka vår balansräkning och fokusera på fastigheter inom social infrastruktur. Genom en renodling skapas förutsättningar för än mer attraktiva finansieringslösningar för båda bolagen, däribland ökad möjlighet för bankfinansiering för SBB, vilket möjliggör att vi bättre kan tillvarata potentialen i de olika fastighetsportföljerna och därmed skapa största möjliga värde för aktieägarna.

Om förutsättningarna för en uppdelning av SBB i två bolag uppfylls avses aktierna i bostadsportföljen att delas ut till SBB:s A- och B-aktieägare genom beslut på en extra bolagsstämma. Aktierna i bostadsportföljen avses att noteras på Nasdaq First North Growth Market. Bostadsportföljen kommer enbart att vara finansierat genom bankfinansiering.

Styrelsen för SBB avser att genomföra utdelningen under fjärde kvartalet 2022 och kalla till en extra bolagsstämma när den exakta tidplanen för utdelningen har fastställts. Mer information kommer att lämnas i den informationsbroschyr som kommer att publiceras inför extra bolagsstämman, meddelar SBB. Informationsbroschyren kommer bland annat innehålla en beskrivning av Bostadsportföljens struktur, transaktionen och finansiella effekter. Avsikten är att notera Bostadsportföljens aktier under första kvartalet 2023.

Som en del av förberedelserna inför beslutet att utvärdera förutsättningarna för en avknoppning av bostadsportföljen har Aktiemarknadsnämnden, efter hemställan från SBB, uttalat att det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att det uppstår en viss fördröjning mellan utdelning och notering av bostadsportföljen, givet att Bostadsportföljen utgör en mindre del av SBB och att en noteringsprocess har initierats samt att bostadsportföljen kommer att noteras så snart som möjligt. Aktiemarknadsnämndens uttalande finns att tillgå i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens webbplats www.aktiemarknadsnamnden.se.

Fler Nyheter från förstasidan

Starkt från Vasakronan – men ingen utdelning

188-miljardersbolaget visar nyckeltalen för 2022. Fastighetsvärdena skrevs ner under fjärde kvartalet.

Årets lokalkonsult 2022

Den meriterade juryn har korat en vinnare.

Två har hittat nya hem i Bromma –  totalt 16.000 kvm

Två stora hyresavtal är klara när planer på stor stadsutveckling är på gång.

Intar vad som kan bli stans häftigaste takbar

Fantastisk utsikt över Stockholm.

Lämnar Skanska efter 20 år  – får toppjobb vid Humlegården

Blir fastighets- och uthyrningschef.

Bostadsutvecklare varslar 15 procent av arbetsstyrkan

Uppgifter till FV: Närmare 40 anställda berörs.

Hyr takvåning om 2.600 kvm

Två tredjedelar av den stora projektfastigheten på östra Kungsholmen är nu uthyrd.

Årets affärskonsult 2022

”Det är smickrande, så klart”. Jobbat med fastighetstransaktioner i 20 år.

Zlatan Ibrahimovic köper på Östermalm igen

FV berättar detaljerna. Hela 55 procents värdeuppgång på tre år. Snabb affär.

Kan vinna Mipim Awards

Svenskt bolag: ”Wow, vi är superglada för den här prestigtunga nomineringen”.

57 procent färre sålda för Bonava

Vd:n: ”Vi är mer selektiva när vi startar projekt”.

Smällen: Tappade 1.705.000 miljoner under 2022

FV berättar om 23 svenska bolag som har bidragit.

Avgörande för 77.000 bostäder

Står för långt ifrån varandra i hyresförhandlingarna.

Besqab halverade produktionsstarterna 2022

Bra försäljningsnivå för det närmaste året ger utrymme att för effektivisering framåt.

Tillbaka till förstasidan