Omförhandlade hyror upp 15 procent hos Kungsleden

Kungsleden har redovisat nyckeltalen för årets första nio månader.

• Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 940 Mkr (889). Ökningen förklaras av högre intäkter och driftnetton i jämförbart bestånd.

• Nyuthyrningen uppgick till 101 Mkr (142) och nettouthyrningen till 12 Mkr (21).

• 81 hyresavtal (86) med ett totalt hyresvärde om 182 Mkr (180) omförhandlades under perioden. Hyresökningen i de omförhandlade hyresavtalen uppgick i genomsnitt till 15 procent (7).

• Efter investeringar om 1 019 Mkr, transaktioner samt positiva värdeförändringar uppgick fastighetsvärdet vid periodens utgång till 39 872 Mkr jämfört med 38 310 Mkr vid årets ingång.

• Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 479 Mkr (1 266) vilket motsvarar en ökning med 1,3 procent. Värdeuppgången förklaras främst av ökade hyresintäkter men även till viss del av en nedgång i det genomsnittliga avkastningskravet.

• Aktuellt substansvärde ökade till 96,34 kronor per aktie (87,07).

VD-ord Biljana Pehrsson:

”Kungsleden fortsätter att leverera ett bra resultat under årets nio första månader med ett förvaltningsresultat som ökar med 6 procent till 940 Mkr. Vi har en god nyuthyrning, positiv nettouthyrning och ett bra omförhandlingsresultat med i snitt 15 procent högre hyresintäkter. Framåt sätter vi en av branschens mest ambitiösa klimatmål, att bli klimatpositiva i hela värdekedjan till år 2035.

Vi ser en god aktivitet på hyresmarknaden med stor efterfrågan på kontor, lager och verksamhetslokaler på alla våra fyra huvudmarknader och vi har en stark pipeline. Nyuthyrningen uppgick till 101 Mkr och nettouthyrningen till 12 Mkr under årets första nio månader. Vi har framgångsrikt omförhandlat hyresavtal till ett värde av 182 Mkr och höjt hyran med 26 Mkr, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning om 15 procent. Våra hyresintäkter och driftnetto i jämförbart bestånd ökar med 5 respektive 7 procent. Snitthyran i förvaltningsbeståndet per den sista september, på rullande 12-månadersbasis, har ökat med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Nöjda kunder i utmanande tider och fortsatt begränsade effekter av Covid-19

Vi har de senaste åren arbetat aktivt med att leverera på vårt kundlöfte – att alltid sätta våra kunder i centrum genom att vara välkomnande, att bidra till deras affär och att underlätta i våra kunders vardag hos oss. Vi har en god och nära dialog med våra kunder och om något så har pandemin fört oss ännu närmare varandra.

Betalning av fjärde kvartalshyran har varit god och i linje med tidigare kvartal. För fjärde kvartalshyran har överenskomna hyreslättnader minskat i förhållande till tidigare två kvartal. Vi har beviljat hyresrabatter om 9 Mkr mot att vi i gengäld har förlängt hyresavtalet och/eller höjt hyran under den resterande hyresperioden. Vi har beviljat anstånd med hyresbetalning för fjärde kvartalshyran om 7 Mkr mot en avbetalningsplan på 12 till 24 månader.

Vi har en väldiversifierad kundportfölj och våra kunder representerar ett tvärsnitt av svenskt näringsliv. Den genomsnittliga återstående hyreskontraktsperioden uppgår till 5,4 år för våra tio största hyresgäster. Ser vi till hela portföljen utgör hyresgäster inom offentlig sektor cirka 18 procent av hyresvärdet och den genomsnittliga återstående hyresperioden uppgår till 4,1 år.

Flera framgångsrika obligationsemissioner och stark efterfrågan från investerare

Under tredje kvartalet har vi varit fortsatt aktiva i kapitalmarknaden och framgångsrikt emitterat sammanlagt 1,7 miljarder kronor i gröna obligationslån. Därmed har vi ytterligare förbättrat vår redan goda likviditetsberedskap. Kungsleden står finansiellt stabilt. Vår belåningsgrad fortsätter att sjunka och ligger nu på 45,0 procent.

Efter en avvaktande period under våren ser vi en ökad aktivitet på transaktionsmarknaden och ett stort intresse bland investerare på marknaden för våra fastigheter. Vår portfölj utgörs till 74 procent av kontor och 16 procent av logistik, lager och industri. Omkring 4 procent av fastighetsvärdet utgörs av detaljhandel varav merparten är livsmedel, lågprishandel och bygg- och inredningshandel. Värdet på Kungsledens fastighetsportfölj har ökat till cirka 39,9 miljarder kronor, i huvudsak på grund av investeringar och ökade hyresintäkter och till viss del av sänkta avkastningskrav.

Ambitiösa klimatmål

Att agera hållbart är mycket viktigt för oss som bolag, för våra kunder och våra aktieägare. Som första fastighetsbolag i Sverige sätter vi nu som mål att vara klimatpositiva i hela värdekedjan till år 2035 och som delmål att vara klimatpositiva i förvaltningen och fastighetsdriften år 2025. Vi vill med detta mål höja takten i vårt klimatarbete avsevärt. Vi är en del av ett ekosystem med begränsade resurser och vi vill på detta sätt ta ett större ansvar för att minska de pågående klimatförändringarna.

Gradvis återhämtning i marknaden

Vi ser en gradvis återhämtning i marknaden som hittills har gått snabbare än väntat men samtidigt kan bli mer ojämn med risk för bakslag längs vägen. Detta till följd av den andra vågen av Covid-19 med lokala eller regionala utbrott i flera europeiska länder inklusive Sverige. Samtidigt har vi förbättrade utsikter kring både BNP-tillväxt och arbetslöshet så här långt. Vi delar bedömningen från flera prognosmakare om något mindre negativ BNP-utveckling i Sverige på mellan 3 och 4 procent under 2020 och en positiv BNP-tillväxt på cirka 3 procent år 2021 och framåt.

Vårt fokus är att skapa tillväxt i kassaflöden och värden. Vi fortsätter med lönsamma investeringar i våra projekt och förvaltningsfastigheter i takt med att dessa hyrs ut på goda hyresnivåer. Jag vill tacka alla våra medarbetare som i dessa oroliga tider visar det starkaste medarbetarengagemanget någonsin och ett mycket bra ledarskap, vilket bekräftas i vår senaste medarbetarundersökning.”

Fler Nyheter från förstasidan

Säljer skrapan Sthlm 01

Priset motsvarar 87.000 kr/kvm.

Klart: SBB i mål med affär om 22 mdr – årets största

Ny köpare steg in i affären. Läs om vad som ingår. Oklart kring rabatt eller premium.

”Vi måste göra mycket bättre än hittills”

Tidigare toppolitiker som nu har tung roll inom fastighetsbranschen.

Catena tar in 1,6 miljarder via nyemission

Möjliggör fortsatt genomförande av bolagets projekt men skapar även möjlighet att utnyttja förvärvsmöjligheter som kan dyka upp.

Affär för hela 3 miljarder i CBD pausad

Stor nybyggd fastighet med ett av världens mest kända varumärken som hyresgäst. FV berättar det senaste.

FV avslöjar: Så högt blev rekordpriset vid Stureplan

Läs även om andra affärer med rekordhöga kvadratmeterpriser.

”De redan höga riskerna har ökat ytterligare”

Finansinspektionen i ny rapport. I ett speciellt stresstest av fastighetsbolagen framgår att refinansieringsrisken är förhöjd.

Grönt ljus för SBB:s stora detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen meddelar beslut.

Topptrio skapar nytt rådgivningsbolag

Läs om personerna som finns med bakom.

Logistea når 4,6 miljarder

Genomför ett förvärv för nästan 300 miljoner kronor.

Stureplansaffär klar – känd duo slår till igen

Det kan röra sig om en ny rekordaffär prismässigt, enligt FV:s kännedom.

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Topplista

Klart: Ny Mäktigaste

Tronskifte i toppen. Hela omröstningen 50 Mäktigaste 2022 nu redovisad.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Tillbaka till förstasidan