Värdeminskning bakom Hufvudstadens svaga Q1

Hufvudstadens resultat för årets första kvartal dök till –499 miljoner, allt beroende på negativa värdeförändringar om nära en miljard kronor.

Annons

Hufvudstadens resultat efter skatt uppgick till –498,5 mkr (499,5) under årets första kvartal. Minskningen förklaras av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Värdet bedöms per den 31 mars 2020 uppgå till 46.963 mkr (47.681 vid årsskiftet).

Utbrottet av Covid-19 gör osäkerheten i värderingen per den 31 mars 2020 större än normalt, skriver man i rapporten, och för att minska osäkerheten har fyra fastigheter externvärderats och flera avstämningar genomförts med värderingsbolag och transaktionskonsulter.

Den orealiserade värdeförändringen i fastighetsbeståndet för perioden bedöms uppgå till –929,4 mkr (331,8). Totalt värde på fastighetsbeståndet per den 31 mars 2020 uppgick till 47 miljarder inklusive periodens investeringar.

Den orealiserade värdeminskningen beror på effekten av stigande direktavkastningskrav som ett riskpåslag.

Det genomsnittliga direktavkastningskravet har i snitt ökat med 6 punkter jämfört med kvartal 4 och uppgick vid ovanstående värdering till 3,7 procent (3,6 vid årsskiftet).

Den uthyrbara ytan var cirka 384.200 kvm (384.200 vid årsskiftet).

Den totala hyresvakansgraden per den 31 mars 2020 var 6,3 procent (5,0 vid årsskiftet) och den totala ytvakansgraden var 8,1 procent (6,7 vid årsskiftet). Hyresvakansgraden exklusive pågående utvecklingsprojekt (EPRA vakansgrad) uppgick till 2,7 procent (1,7 vid årsskiftet).

I ett specialavsnitt om Covid-19 i rapporten skriver Hufvudstaden:
Under kvartal 1 var effekten på Hufvudstadens löpande verksamhet begränsad då hyresbetalningar till största del sker kvartalsvis i förskott

Regeringens hyresnedsättningsstöd kommenterar man så här:
Om Hufvudstaden teoretiskt skulle ge en hyresnedsättning om 50 procent till samtliga hyresgäster inom sällanköpsvaruhandel och restauranger, samt erhålla ett statligt stöd för alla dessa lättnader, skulle det innebära en minskad intäkt om drygt 50 mkr för andra kvartalet”.

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 2 procent och uppgick till 350 mkr (343), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
• Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 482 mkr (472), en ökning med 2 procent.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -499 mkr (500), motsvarande -2,42 kronor per aktie (2,42). Minskningen förklaras av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
• Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 47,0 mdr (47,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 178 kronor per aktie (185 vid årsskiftet) efter betald utdelning om 3,90 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var -929 mkr (332).
• Soliditeten uppgick till 62 procent (62), nettobelåningsgraden till 18 procent (17) och räntetäckningsgraden var 10,8 gånger (11,8).
• Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,3 procent (6,2). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,7 procent (2,3).

Fler Nyheter från förstasidan

Affär för hela 180.000 kr/kvm i city

Hög köpeskilling när fastighet i centrala Stockholm byter ägare.

Advokatbyrå i city flyttar

Flyttar till fastighetsbolagets storköp.

De mest aktiva kommunerna kring markanvisning

Mindre och hårdsatsande kommun intar andraplatsen.

Corem dumpar ett stort projekt på segt Manhattan

”Kanske den sämsta affären i mitt liv”. FV visar karta över projekten. Ett stort huvudbry om 33.000 kvm återstår.

Innovation Properties och Barings byggstartat 264

Duo byggstartar stort bostadsprojekt söder om Stockholm. Se flera bilder.

Stadsdirektör anser sig vilseledd kring miljardaffär

Försök att stoppa miljardaffären har avvisats.

En av citys största butiker kan läggas ner

FV berättar om förändring i centrala Stockholm och vad som händer med den stora lokalen.

Listor: Markanvisningar – vem fick marken 2023?

Läs om vilka aktörer och arkitektfirmor som var framgångsrikast.

Strawberry och Slättö lanserar ny hotellkedja

Inom tio år ska kedjan att bestå av minst 20 hotell. Läs var det första hotellet öppnar. Har nästan klart med ytterligare fem.

Köper hela Kista Galleria

Överraskande affär – Uppgifter om kommande försäljningar. Ägt tillsammans i drygt 10 år. Totalt nästan 100.000 kvm.

Corem säljer för miljard

Avyttrar större fastighet för 46.000 kr/kvm.

Slår till och förvärvar 23.000 kvm het handel

Alla fastigheterna ligger nära Ikea.

Både vd och CFO lämnar Oscar Properties

Peter Norman: ”Alla bolag i fastighetssektorn har stora problem”.

Bilder: Ny plan om 30.000 kvm kontor – bantat 40 procent

Presenterat nytt förslag för projekt inom tullarna. Se flera bilder.

Tillbaka till förstasidan