Domstolen nobbar nya Nobel Center – stort bakslag

Mark- och miljödomstolen ändrar Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut och upphäver Stockholms kommuns beslut att anta detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen. Vid Lundbergs jublar man över beskedet. Domstolen konstaterar att bolaget inte kan ha räknat med den olägenhet som kan väntas av den planerade byggnaden. Nu väntas nya överklagande till mark- och miljööverdomstolen. De styrande politikerna är fortsatt övertygande om vinst.

Mark- och miljödomstolen ändrar Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut och upphäver Stockholms kommuns beslut den 25 april 2016 om att anta detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl., Nobel Center på Blasieholmen. Nu väntar överklagande till mark- och miljööverdomstolen.

Beslutet från Mark- och miljödomstolen kom klockan 13.50 under tisdagen.

Bland de som jublar över beskedet finns Fastighets AB Lundberg som äger fastigheten bredvid.

– Det är jättekul och glädjande att mark- och miljödomstolen tycker att våra argument är korrekta, säger Roger Ekström till Fastighetsvärlden några minuter efter att domen kommit.

Vid Lundbergs har storägaren Fredrik Lundberg och hans kollegor, tillsammans med ett flertal jurister och experter, arbetat för att stoppa det gällande förslaget.

– Vi gillar idén med ett Nobel Center. Men vi motsätter oss de störningar som kommer att uppstå på Blasieholmen på både kort och lång sikt. Dessa är inte tillräckligt utredda. Det handlar om alla bussar och besökande och även om spontning och pålning vid byggarbetet. Det skulle även bli en väldigt dominerande byggnad som skulle påverka vår fastighet väldigt mycket. En ny byggnad där skulle dessutom förstöra den anrika hamnmiljö som finns där idag, säger Ekström som när Fastighetsvärlden ringer endast läst delar av domen.

Lundbergs har uppgett att det för bolagets del ”är det inte rimligt att de ska behöva tåla en minskning i sin fastighets marknadsvärde om 17-18 procent och en total ekonomisk skada motsvarande 31-33 procent av fastighetens nuvarande marknadsvärde”.

Utsikten från Lundbergs fastighet skulle försvinna om Nobel Center byggs, enligt förslaget. Från Stockholm stad svarar man på den kritiken med följande: ”Beträffande olägenheten av minskad utsikt mot vattnet vill kommunen hänvisa till att så gott som samtliga kontorsrum kommer att behålla viss utsikt mot vattnet i sned vinkel.”

Lundbergs konstaterar att hyresbortfallet till följd av minskad sjöutsikt är 20 procent för en stor del av lokalytan. Kommunen bestrider att grund för att anta en så kraftig värdeminskning föreligger. Kommunen anser inte heller att det kan uteslutas att fastighetens marknadsvärde i stället ökar, på grund av att planen tillför Nobel Center som blir en viktig målpunkt i staden, samt att kajer och omgivande mark ställs i ordning med högre kvalitet.

Totalt var det fem klagande (Lundbergs plus Fastighets AB Hovslagaren, som äger en pytteliten fastighet bredvid samt Svenska byggnadsvårdsföreningen, Sveriges hembygdsförbund och Samfundet S:t Erik. På andra sidan fanns Stockholm stad som godkänt detaljplanen.

Stockholms kommun (kommunen) har bestridit överklagandena och yrkat att domstolen ska avslå överklagandena och fastställa beslutet att anta den aktuella detaljplanen med den ändring som länsstyrelsen har beslutat om tidigare.

Det är främst Socialdemokraterna och Moderaterna som drivit på för Nobel Center. Ärendet kommer nu att överklagas till mark- och miljööverdomstolen där Stockholms stad i flera andra mål har god erfarenhet av juridisk kompetens som tillgodoser huvudstadens möjlighet att utvecklas med respekt för riksintressena, konstaterar moderaterna.

– Blasieholmens centrala läge och unika stadsmiljövärden är det som gör platsen lämpad för en märkesbyggnad som Nobel Center. Nobel Center är utformat för att byggas just på Blasieholmen, mitt i staden, tillgängligt för såväl stockholmare som besökare. Samtidigt har vi förståelse för att byggnation på denna plats väcker känslor. Därför är det naturligt att den juridiska processen nu går vidare. Mark- och miljödomstolens dom visar att det är angeläget att få en grundlig och välavvägd prövning av frågan i högre instans, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Beslutet om att uppföra Nobel Center har fattats med blocköverskridande majoritet i Stockholms kommunfullmäktige. Nobel Center kommer när det är klart kunna ge ett stort mervärde till såväl stockholmarna som de som besöker vår stad, ett publikt hus med utställningar, aktiviteter för skolor och programverksamhet som bidrar till att stärka Nobelpriset och inspirera till vetenskapliga och kulturella landvinningar i Nobels anda, fortsätter Larsson.

Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd:

– Vi har tyvärr vant oss vid att Mark- och miljödomstolen ibland gör märkliga bedömningar som sedan korrigeras i Mark- miljööverdomstolen. Det är beklagligt att Mark- och miljödomstolen på svaga grunder tagit detta beslut. Vi kommer att överklaga och räknar med att både få prövningstillstånd och ett beslut i mark- och miljööverdomstolen som både tar hänsyn till stadens möjligheter att utvecklas och som respekterar gällande riksintressen

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare:

– Jag är glad att Mark- och miljödomstolen river upp detaljplanen. Liberalerna har gått emot projektet sedan de konkreta planerna presenterades. Vi anser att det är fel att bygga en dominerande mässingslåda mitt på Blasieholmen, i Stockholms historiska hjärta.

Mark- och miljödomstolen skriver bland annat följande i domen:

”Sammanfattningsvis kan mark- och miljödomstolen inte dra någon annan slutsats än att flera av de konkretiserade uttryck som ryms i riksintressebeskrivningen påverkas i sådan grad och på ett sådant irreversibelt sätt att det inte kan ses som annat än påtaglig skada i den mening som här avses. Det finns därmed skäl att upphäva detaljplanen redan på den grunden att den kan påtagligt skada riksintresset för kulturmiljövården.”

Domstolen har sällan anledning att på denna grund upphäva en detaljplan, konstaterar domstolen själv:

”Vad gäller Nobel Center konstateras dock att byggnadens stora volym (höjd och bredd) och arkitektoniska uttryck (avskalad guldblänkande fasad) innebär ett tydligt avsteg från den omkringliggande stadens sammanhållna arkitektur från 1800-tal och tidigt 1900-tal.”

Domstolen bedömer sammantaget att även om området ligger inom Stockholms stadskärna, har Lundbergs inte haft att räkna med den här typen av olägenhet på den mark som idag inte är planlagd. Utan att närmare bedöma den exakta värdeminskningen framgår det av underlaget att den är betydande. Domstolen bedömer att de olägenheter som uppstår genom nu aktuell detaljplan för Lundbergs får betraktas som betydande i den mening som här avses. Kommunen kan inte anses ha tagit skälig hänsyn till befintliga bebyggelseförhållanden.

När det gäller allmänna intressen i övrigt har domstolen kommit fram till att detaljplanen för Nobel Center innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården på Blasieholmen.

Domen löper över 59 sidor. Eventuellt överklagande måste ske senast den 12 juni 2018.

Fredrik Lundberg och Nobel Center. Montage: Fastighetsvärlden.
Idag. Vy från Skeppsholmen, framför Östasiatiska museet. Delvis inom den vita ramen syns Lundbergs fastighet där bland annat LE Lundbergföretagen har sitt kontor.
Auditoriet och restaurang. Auditoriet är utformat för att ta tillvara de fantastiska vyer över Stockholm som platsen erbjuder.  © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.
Utställningsytor. Flera av våningsplanen i Nobel Center kommer att innehålla både tillfälliga tematiska utställningar och utställningar kring Nobelpriset, pristagarna och Alfred Nobel.  © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.
Ny allmän plats. I anslutning till Nobel Center skapas en ny allmän plats sydost om byggnaden.  © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.
Entréplan. Det har skapats ett öppet entréplan som bjuder in till husets olika aktiviteter och upplevelser.  © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 

Fler Nyheter från förstasidan

Lista: 30 hus som kan säljas

Uppdaterad avyttringsplan.

Topplista

Lista: 16 ledande juristerna

FV har sammanställt en lista över de mest framgångsrika advokatfirmorna, kopplat till fastighetsaffärer.

HFD: Cementas tidsbegränsade täkttillstånd ska stå fast

”Det är ett viktigt besked från domstolen idag”.

SBB-blankare har bränt sig

Ser ut att förlora mycket i kampen mot Batljans bolag.

Obos i offensiv – ny storägare i svensk byggjätte

Nordstjernan halverar sitt ägande i byggföretaget, satsar på andra branscher än bygg.

Överväger sälja för hela 10 miljarder

FV berättar om beståndet. En av de allra mest kända fastigheterna ingår.

Bantar vid flytt till nybyggt

Nya tider, nytt beslut. Minskar kontorsytan med en tredjedel.

Realplay

Marknadsläget: Yielderna ska upp

Köpare och säljare står långt ifrån varandra. Yielden ska upp, men det finns samtidigt andra positiva tecken för fastigheter.

Vasakronan värvar från citykonkurrent

Blir ansvarig för 110.000 kvm i bästa lägena i Stockholm.

Gladsheim värvar duo

Redo för fortsatt tillväxtresa.

Hon blir ny vd vid Tilia

Tar över efter Håkan Engstam.

Ica säljer till Verdion

Projektinvestering på drygt en halv miljard väntar.

AL försöker sälja känt hus mitt i city

Nära Hötorget. Atrium Ljungberg bekräftar Fastighetsvärldens uppgifter.

Så blir Corems nya mitt i Stockholm

Projektet, efter det överraskande köpet, är snart i mål.

Tillbaka till förstasidan