SBB håller driftnettot i balans

Hårdbantningen hos SBB börjar ge resultat, men värdeförändringar fortsätter att påverka totalresultatet påtagligt även under det första kvartalet och det slutar på –1.158 mkr (–4.024).

Annons

SBB kan under första kvartalet visa upp något så ovanligt som ett positivt finansnetto. Det beror främst på de återköp av obligationer som företaget kunnat göra till förmånliga kurser.
Den negativa värdeutvecklingen på fastigheterna, som motsvarar om 2,8 procent kommer från att det genomsnittliga avkastningskravet under perioden höjts från 5,19 procent till 5,27 procent. Högre driftnetton har motverkat de ökade avkastningskraven. Huvuddelen av värdeförändringen om –1.984 mkr, är orealiserad, endast –52 mkr av dessa avser realiserade värdeförändring.

Leiv Synnes, vd för SBB kommenterar kvartalsresultatet:
–Utvecklingen under kvartalet bekräftar den förmåga SBB har, att över tid öka driftnettot och samtidigt upprätthålla en hög uthyrningsgrad i jämförbara bestånd. Ett stigande driftnetto kommer att driva tillväxt i SBB:s tillgångsvärden och ge en förbättrad situation för bolagets alla intressenter.

Ur kvartalsrapporten för SBB jan-mars 2024:

 • Hyresintäkterna uppgick under perioden till 1 109 mkr (1 153). I jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 3,9 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 736 mkr (742). I jämförbart bestånd steg driftnettot med 3,0 procent.
 • Förvaltningsresultat exkl. valutakursdifferenser uppgick till 1 289 mkr (398).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 87 mkr (284).
 • Resultat före skatt uppgick till -1 302 mkr (-4 123), varav:
  Resultat före finansiella poster, värdeförändringar fastigheter och goodwill ingår med 514 mkr (593). Resultatet inkluderar Förvärvs- och omstruktureringskostnader på -14 mkr (-10).
  Värdeförändringar på fastigheter ingår med -1 984 mkr (-2 223).
  Resultat från joint ventures och intresseföretag ingår med -192 mkr (-369).
  Finansiella poster ingår med 374 mkr (-923) varav resultat från förtidsinlösen av lån ingår med 797 mkr (-116) och valutakursdifferenser med -156 mkr (-483).
  Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -13 mkr (-1 199).
 • Periodens resultat uppgick till -1 158 mkr (-4 024) efter avdrag för uppskjuten skatt om 259 mkr (213) och aktuell skatt om -114 mkr (-115), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -0,94kr (-4,08) före utspädning.
 • Periodens resultat inkl. avvecklande verksamhet uppgick till -1 158 mkr (-3 898), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -0,94 kr (-4,00) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 67 343 mdkr (73 205).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 18 030 mkr (38 983), motsvarande 12,40 kr (26,81) per aktie före utspädning.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan