FV:s superenkät: 30 storbolag om behovet av kontoret i framtiden

Det är branschens 10.000-kronorsfråga som ALLA pratar om. Kommer pandemin förändra företagens och myndigheternas långsiktiga behov av kontorslokaler? Om exempelvis varje anställd jobbar på distans en gång i veckan, behövs det då 20 procent mindre lokalyta?
Fastighetsvärldens fem reportrar kontaktade ett 30-tal av Stockholmsområdets största kontorshyresgäster för att höra hur de själva resonerar.

En ny studie gjord av BBC visar att 50 av Storbritanniens största arbetsgivare inte planerar att någonsin flytta tillbaka all sin personal till ett kontor.

Den stora enkät som Fastighetsvärlden genomfört, med frågor till stora företag och myndigheter i Stockholmsområdet, visar att flera ser ett framtida behov av mindre lokalytor. Flera svarar även att frågan börjat diskuteras internt, men att den är för tidigt ställt för att ge ett svar. Några konstaterar att lokalbehovet nog blir oförändrat, men att kontorslokalerna sannolikt kommer att få en annan utformning.

De båda frågor som Fastighetsvärlden ställde till ett 30-tal av Stockholm största kontorshyresgäster, en om nuläget och en om det framtida lokalbehovet:

  • Hur ser närvaron ut på ert kontor just nu? Skillnad mot jämfört med april-juni? Hur långt fram i tiden sträcker sig nuvarande policy?
  • Har ni tagit något långsiktigt beslut om att tillåta mer distansarbete, även när covid-19 är över? Hur tror ni att ert lokalbehov långsiktigt kommer att påverkas?

”Redan anpassat lokalerna”

Microsoft Sverige, Daniel Siberg, vice VD, marknads och operativ chef:

Nu: – För tillfället finns möjlighet att nyttja totalt 80 kontorsplatser dagligen. I ”vanliga” fall har vi 237 delade skrivbord, exklusive 37 mötesrum och 15 telefonbås. De medarbetare som behöver jobba från kontoret måste då reservera en av de tillgängliga arbetsplatserna.

Framtid: – Situationen med covid-19 har dragit saker till sin spets, men med modern teknik, rätt ledarskap och fokus på självledarskap har vi byggt en organisation som kan jobba effektivt och nära kollegor trots stora avstånd. Under de senaste åren har vi genomfört interna mätningar över hur vår arbetsplats används. Det har lagt grunden till att vi i november 2019 flyttade från ett 8.000 kvadratmeter stort kontor i Akalla till 3.000 kvadratmeter kontorsyta i Urban Escape i centrala Stockholm.

”Ytan kommer att minska något”

Naturvårdsverket, Håkan Svaleryd, avdelningschef administrativa avdelningen:

Nu: – Beläggningen ligger nu på ca 7,5 procent i Stockholm och 15 procent i Östersund. Det har gått upp från 5 respektive 10 procent från våren. Policyn kring att arbeta hemma om man har möjlighet sträcker sig till årsskiftet i enlighet med FHM.

Framtid: – Inga beslut är tagna men vi förutser att distansarbetet kommer att öka i jämförelse med innan pandemin. Långsiktigt lokalbehov kommer att minska något i yta och fler arbetsytor kommer förmodligen att byggas om till mötesplatser med digitala lösningar integrerade.

Riksbanken, Anders Vredin, chef på stabsavdelningen:

Nu: – I dag arbetar omkring 65 procent av de anställda hemma. Det är en något mindre andel än före sommaren då omkring 75 procent arbetade hemma. Huvudregeln är att en så stor andel som möjligt av Riksbankens medarbetare jobbar hemifrån tillsvidare och sannolikt under resten av 2020.

Framtid: – Anställda på Riksbanken hade även innan covid-19 goda möjligheter att arbeta på distans när arbetet så tillåter. Vi tror inte att lokalbehovet kommer att minska. Vissa medarbetare behöver av olika skäl utföra sitt arbete på kontoret. Vi räknar också med en viss uppgång i antalet anställda. Dessutom äger Riksbanken fastigheten och den ska inte användas för annat än Riksbankens verksamhet.

Sweco, Sofie Sidoli, Head of PR och Press:

Nu: – Kontoren är öppna för medarbetare som av olika skäl behöver vara på plats, exempelvis på grund av arbetsuppgifter eller familjesituation, men då ska det förankras med närmaste chef. Planen är att vi fortsätter arbeta på distans åtminstone fram till årsskiftet.

Framtid: – Sweco har redan före pandemin haft hög grad av distansarbete, med drygt 50 kontor över hela Sverige och uppdrag i 70 länder. Vi har sedan tidigare digitaliserade arbetssätt inom flera verksamhetsområden, vilket har gjort att vi klarat omställningen mot mer distansarbete väl. Det är för tidigt för oss att dra några slutsatser om pandemin skulle förändra våra lokalbehov långsiktigt.

”Aktiv intern diskussion”

Skolverket, Joakim Feldt, avdelningschef för verksamhetsutvecklingsstöd:

Nu: – Vi har cirka 15 procent av vår personal på plats vilket är fler än vi hade i april-juni. Rutinen med arbete hemifrån fortsätter tills vidare enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Framtid: – Myndigheten har inte fattat några sådana beslut men vi har en aktiv intern diskussion kring möjligheterna att i större utsträckning än tidigare arbeta hemifrån även efter att pandemin är över. Vi kan i dagsläget inte avgöra hur stort vårt lokalbehov kommer att vara på lång sikt.

”Mer flexibla arbetsdagar”

WSP, Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör:

Nu: – Just nu har vi en närvaro på runt 50 procent, men det skiljer sig mycket mellan olika delar av landet och storlek på kontor. Under april-juni var beläggningen på våra kontor cirka 35 procent men betydligt lägre i storstäderna som ju då var mest drabbade av smittspridningen. Vår huvudregel är att den som har möjlighet ska arbeta den större delen av arbetstiden på distans, men för den som har särskilda behov finns också möjligheten att, i samråd med sin chef, arbeta från kontoret viss del av tiden. Denna policy kommer att gälla minst till årsskiftet.

Framtid: – Ja, vi kommer att tillämpa en mer flexibel arbetsvardag framöver. Vi har sedan ett antal år tillbaka arbetat med att anpassa kontoren efter där marknaden finns och efter medarbetarnas behov. I och med pandemin har det arbetet accelererat och vi ser att vi på sikt kommer utveckla kontoren mer till att fungera som noder. De kommer delvis ha en annan funktion och anpassas mer för att människor möts, lär av varandra och för att stärka vår företagskultur. I det nya normala ser vi att cirka 30 procent av arbetet kommer utföras på distans.

H&M, Sara Hampus, pressekreterare:

Nu: – Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fortsätter att uppmana personalen att arbeta hemifrån om det är möjligt. Denna rekommendation gäller tills vidare.

Framtid: – Det vi har sett under coronapandemin är att utvecklingen har tagit stora kliv framåt och möjligheterna till distansarbete har förbättrats för den personal som arbetar på våra kontor, men i nuläget kan vi inte säga mer än så.

”I större utsträckning arbeta utanför kontoret”

Länsstyrelsen Stockholm, Lotta Mannerstråle, enhetschef:

Nu: – Utifrån den enkät vi skickade ut i juni kunde vi se att 8 av 10 medarbetare arbetade på distans. (april-juni). Nu, efter sommaren har det stigit något men det är inget vi har räknat på, bara en uppfattning. Nuvarande policy sträcker sig fram tills dess att FHS kommer med nya direktiv.

Framtid: – Ett arbete pågår nu med att ta fram ett nytt arbetsgivarerbjudande. I arbetet kommer hänsyn tas till de lärdomar – insikter – denna period har resulterat i. Vi kommer i större utsträckning göra det möjligt att arbeta utanför kontoret även efter covid-19 vilket kommer påverka nuvarande lokalplan. Exakt hur är ännu inte klart.

NCC, Tove Stål, presschef:

Nu: – Våra kontor har haft öppet under hela pandemin för de medarbetare som inte haft möjlighet att arbeta hemifrån. För att ta vårt huvudkontor som ett exempel så arbetar ungefär en tredjedel från kontoret för tillfället. Det är något fler jämfört med under våren.

Framtid: – Vi följer utvecklingen noga och gör vårt bästa för att hålla verksamheten och projektet igång på bästa sätt. Det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser när vi ännu är i den akuta fasen. Vi tror att företag alltid kommer att behöva arbetsplatser och mötesplatser för sina medarbetare och kunder, och att det blir ännu viktigare framöver att framtidens arbetsplats är attraktiv och ligger i ett sammanhang som gör att man vill åka till kontoret. Att man har tillgång till service, träning, social samvaro och möjlighet att vara kreativa tillsammans med affärsbekanta och kollegor.

”Lokalbehovet kan komma att påverkas”

White, Martin Morén, HR-chef:

Nu: – Vi har beslutat att fortsatt vara restriktiva med närvaro på kontoren och uppmuntrar till hemarbete åtminstone till årsskiftet eller då Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv. Vi har goda förutsättningar att arbeta digitalt, vilket har underlättat. Chefer har fått verktyg för att både göra risk-/nyttobedömning innan sammankallning samt stöd för att anpassa mötet så att det är så säkert som möjligt. För medarbetare som inte har förutsättningar att arbeta hemifrån kan undantag göras i dialog med chef.

Framtid: – Redan innan pandemin slog till hade vi en väl utbyggd digital miljö för att underlätta distansarbete. Vi har nu ytterligare utvecklat vår förmåga att hålla ihop medarbetare, arbeta tillsammans och genomföra möten på distans. En ökad grad av arbete på distans ger flexibilitet och hållbarhet för våra medarbetare och samhället. Vi är övertygade om att arbetsplatsen post corona kommer att se annorlunda ut. Lokalbehovet kan komma att påverkas indirekt, men fokus för utvecklingsarbetet är effektiva arbetssätt.

Folksam, Kajsa Moström, presschef:

Nu: – 72 procent av Folksams medarbetare jobbar helt eller delvis hemifrån. Närvaron vid våra kontor skiljer sig lite åt mellan de olika kontoren runt om i landet. Vi har en del medarbetare som inte kan arbeta på distans,  till exempel vissa typer av skadebesiktningar kan inte genomföras på distans utan våra medarbetare måste besöka drabbade kunder.

Framtid: – Vi har inte förändrat rekommendationen utan den kvarstår att medarbetare som kan jobba hemma ska göra det. Den policyn gäller tillsvidare. Analysen av vilka av de arbetssätt och lärdomar vi tar med oss och hur det kommer att påverka vår verksamhet när pandemin är över pågår. Det är för tidigt att säga hur vårt lokalbehov på sikt påverkas.

If, Jessica Hjälmered, presschef:

Nu: –Sedan i mars har vi rekommenderat våra medarbetare att arbeta hemifrån om så är möjligt, vilket det har varit för den stora majoriteten. Efter sommarledigheten har vi börjat tillåta att medarbetare får arbeta från kontoret om de själva vill, förslagsvis en gång i veckan, då vi tror att detta gynnar den psykosociala arbetsmiljön, kulturen och företagets utveckling. I nuläget har vi på en daglig basis ungefär 25-30 procent av medarbetarna inne på kontoren, resterande arbetar hemifrån.

Framtid: – Nuvarande policy sträcker sig tillsvidare – till dess att det finns ett vaccin eller att det inte längre pågår smittspridning i samhället – men med reservation för att det kan komma ytterligare restriktioner.

”Inget långsiktigt beslut taget”

Exportkreditnämnden, Malin Alm Gerentz, kommunikatör:

Nu: – Rekommendationen om hemarbete kvarstår sedan april-juni för att undvika trängsel. Nuvarande bemanningspolicy som gäller från och med 1 september 2020: Bemanning på plats på kontoret max 50 procent, gäller totalt för EKN i Stockholm. Är också en utgångspunkt för varje grupps planering, dock kan det finnas undantag där högre bemanning på plats i en grupp behövs. Även de med antikroppar räknas in i de 50 procent som tillåts. Möjlighet finns att anpassa arbetstidens förläggning för att undvika att resa med kollektivtrafiken i rusningstid.

Framtid: – Inget långsiktigt beslut om hemarbete är taget ännu och lokalbehovet framgent har EKN inte gjort en analys över ännu.

Telia, Johanna Helsing Martin, pressansvarig:

Nu: – Innan sommaren arbetade majoriteten hemifrån. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att minimera smittspridning för att kunna erbjuda de som vill möjligheten att även arbeta från kontoret, så just nu arbetar ungefär 30 procent hemifrån. Övriga har en blandad närvaro beroende på arbetsuppgift och möjlighet till resor i linje med de lokala rekommendationerna.Vi arbetar redan aktivitetsbaserat sedan länge så det är ingen ny situation för oss, även om vi på grund av covid-19 har arbetat hemifrån i betydligt större utsträckning än tidigare.

Framtid:Behovet att kunna samlas i ett kontor kommer finnas kvar. Men framtidens kontor kan få en annorlunda roll än idag med större fokus på inredning och arbetssätt som stödjer projekt, kreativitet och workshops. Färre traditionella arbetsplatser med stol, bord och skärm eftersom fokuserat ensamarbete kan utföras på alternativa platser. Kanske kommer det ställas större krav på fastighetsägare om flexibilitet med lokaler, att hyresgästen ska kunna växa och minska i takt med behovet.

Google, Joakim Larsson, head of communication:

Nu: – Vi på Googles Stockholmsskontor jobbar fortfarande hemifrån, och det gäller för obestämd tid framöver. Vad som är sagts är att det finns en möjlighet att jobba hemma, för de som vill, fram till och med juni 2021.

Framtid: – När det gäller distansarbete mer långsiktigt så finns det inga beslut där, ännu.

Nasdaq OMX, David Augustsson, presschef:

Nu: – Just nu är närvaron på kontoret väldigt låg. Vi har nyligen öppnat upp kontoret för andra anställda än ytterst nödvändiga, men av de normalt ca 1.000 som jobbar på vårt stockholmskontor så är siffran just nu runt 60 en vanlig dag. De som är på kontoret har att följa en rad säkerhetsrutiner, exempelvis skift, social distansering och krav på munskydd. Vi har samtidigt fokuserat på att göra det så enkelt som möjligt för alla anställda att arbeta hemifrån, exempelvis genom att anpassa vår it-infrastruktur, arbeta med online-möten, även för sociala sammankomster, och införa ett möbelbidrag så att anställda kan skaffa stolar och annat de behöver för sitt hemmakontor. Vi erbjuder också gratis antikroppstester en gång i kvartalet. Svårt att säga hur utvecklingen blir, men ingen behöver återvända till kontoret före årsskiftet, åtminstone.

Framtid: – Vi har alltid haft en tillåtande policy för distansarbete, och vi har svårt att se att allt helt kommer att återgå till hur det såg ut före Covid-19 bröt ut. Vi genomför löpande undersökningar hos våra anställda för att se hur deras inställning till distansarbete och kontorsarbete förändras under pandemin. Givetvis kommer minskat kontorsarbete påverka vårt behov av lokaler över tid.

”Lokalbehovet kvarstår”

Vinge, Maj-Britt Arhelm, marknads- och kommunikationschef

Nu: – Rekommendationen är fortfarande att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt för att minimera risken för smittspridning. Vi ser en viss ökning jämfört med april-juni då vi hade ca 20 procent närvaro. Idag är kanske runt 30 procent på plats. Fler än 50 procent av en grupps medarbetare bör inte vara på kontoret på samma gång. Det har vi rutiner för att säkerställa.

Framtid: – Vi tillåter redan distansarbete när arbetet så tillåter och vi tror att vårt lokalbehov kommer kvarstå. Det som eventuellt ändras är hur vi nyttjar lokalerna.

Swedbank, Mattias Elander Forsgren, presskommunikatör:

Nu: – Grundprincipen, under resterande delen av 2020, är att vi delar upp teamen 50/50 så att hälften arbetar på kontoret och hälften arbetar hemifrån. Teamen roterar så att alla får möjlighet att arbeta tillsammans med kollegor på kontoret.  Vi har inte ändrat våra rutiner jämfört med tidigare under covid-19 pandemin. Den som kan jobba hemifrån ska fortsätta att göra det. Den som inte kan arbeta hemifrån ska ha det utrymme på kontoret som krävs för att utföra sitt jobb på ett säkert sätt.

Framtid:Vi kommer att ha större möjlighet för distansarbete som en del i vårt koncept för arbetsplatsen. I dagsläget kan vi inte säga något om det framtida lokalbehovet.

SEB, Niklas Magnusson, presschef:

Nu: – Ungefär 30–40 procent av koncernens medarbetare arbetar fortsatt hemifrån, vilket är samma nivå vi har haft under hela pandemin. Vi införde tidigt en rad försiktighetsåtgärder för att skydda våra medarbetare och kunder och säkerställa kontinuiteten i vår verksamhet, och de reglerna och restriktionerna ligger fast tills vidare.

Framtid: – Vi har ännu inte fattat några sådana beslut, men utvärderar löpande de försiktighetsåtgärder vi tagit under pandemin, inklusive hur hemarbetet fungerar. I de undersökningar vi gjort ser vi att de åtgärder vi vidtagit, såsom hemarbete, fungerar bra. Det är dock för tidigt att säga något om våra lokalbehov kan komma att påverkas i framtiden.

”Svårt att spekulera om”

Försäkringskassan, Jacob Lagerkrantz, pressekreterare:

Nu: – Eftersom vi finns på så många orter, och har många kontor, ser reglerna lite olika ut. Vi införde regler i våras som nu i huvudsak har förlängts året ut. För storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö, bedöms smittorisken vara stor i kollektivtrafiken, därför är huvudprincipen fortsatt hemarbete resten av året. På alla orter finns det möjlighet att göra undantag från regeln om hemarbete, om det går att ta sig till jobbet på ett säkert sätt.

Framtid: – Några långsiktiga nya policybeslut om hemarbete finns inte kommunicerade ännu, och det är svårt att spekulera om framtiden redan nu.

Spotify, Tobias Gyhlénius, head of PR and communications Nordics:

Nu: – Vi har tidigare meddelat en förlängning av den period under vilken Spotifys medarbetare världen över arbetar hemifrån. Vi fortsätter att noga följa lokala myndigheters riktlinjer i alla städer där vi har medarbetare och tar stegvisa beslut om att öppna kontoren när vi ser att det är säkert att göra det.

Framtid: – Ingen anställd behöver komma tillbaka till kontoret, i det fall att det öppnar tidigare, utan kan välja att arbeta hemifrån fram till den 30 juni 2021.

”Kontorsbehovet minskar”

Vinnova, Leif Callenholm, förvaltningsdirektör:

Nu: – Vi rekommenderar alla medarbetare att arbeta hemifrån. Undantagsvis kan man i samråd med sin chef få jobba från kontoret. Det är ingen skillnad från i våras. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nuvarande policy sträcker sig till årsskiftet.

Framtid: – Vi har inte fattat några beslut än, men startar ett projekt som ska komma med förslag på hur våra arbetssätt ser ut ”i det nya normala”. Det är för tidigt att säga hur lokalbehovet påverkas långsiktigt, men en spontan bedömning är att det minskar.

Skatteverket, Sofia Martell, enhetschef, HR-avdelningen:

Nu: – Alla som kan arbeta hemifrån ska göra det. I dialog med sin chef kan man av exempelvis arbetsmiljöskäl få arbeta helt eller delvis på kontoret, men utgångspunkten är fortsatt arbete hemifrån. Vi har ingen samlad bild över hur många som arbetar på kontoren men har i nuläget inte anledning att styra dagar/tider för medarbetare eftersom lokalerna räcker till för alla som behöver sitta på kontoret.

Skatteverket, Anette Backlund, avdelningschef administration:

Framtid: – Det är i dagsläget för tidigt att bedöma om våra behov ytmässigt kommer att förändras. Dock tror vi att lokalerna kommer att användas på andra sätt än idag, dels utifrån effekter av dagens situation men också utifrån förändrade och mer digitala arbetssätt rent generellt. Förmodligen kommer vi att ha fler mötes- och samarbetslösningar och färre antal skrivbord.

”Frågan är för tidigt väckt”

Vattenfall, Henrik Svensson, pressekreterare:

Nu: – Fram till slutet av augusti uppmanade vi anställda att jobba hemifrån om möjligt. De svenska kontoren har fortsatt varit öppna hela tiden även om närvaron var väldigt låg. Från och med september har vi tillåtit en arbetsstyrka på maximalt 30 procent av den totala att vara på kontoret samtidigt. Hittills har kontorsnärvaron varit klart under 30 procent.

Framtid: – Vi har sedan lång tid en policy som gör det möjligt för den enskilde medarbetaren att arbeta både hemifrån och kontoret i samråd med sin chef. Men givetvis beror det på vilken typ av arbete som ska utföras. Då vi inte fattat något beslut kring distansarbete på lång sikt är frågan om framtidens lokaler för tidigt väckt.

Skanska, Jacob Birkeland, presschef:

Nu: – Cirka 70 procent arbetar hemifrån vad gäller våra tjänstemän. I april-juni var den siffran möjligen ca 80-90 procent. Vår policy nu, som är att följa de allmänna rekommendationer som finns sträcker sig tillsvidare.

Framtid: – Vi uppmuntrar till arbete hemifrån, i den mån det är möjligt. Vår bild inför hösten är att dock att många av de som kan utföra arbetsuppgifter i hemmet kommer att varva det med att också arbeta från kontoret. Dock utifrån de allmänna riktlinjer som finns. Jag tror att det vi upplever nu kommer avdramatisera frågan kring distansarbete. Det är dock viktigt att diskutera hur vi nu och framåt ser på kontoret som arbetsmiljö. Hur skapar vi kreativa arbetsplatser och möter en ökad vilja att sitta i moderna, flexibla, kreativa kontorsytor? Under våren och sommaren har det naturligt varit mycket fokus på hur fantastiskt bra det fungerar med distansarbete. Jag tror vi ska komma ihåg att det funkar bra så länge alla vet precis vad de skall göra men efter lång tid så avstannar mycket värdeskapande och kreativt arbete vilket många företag måste beakta och hantera.

Ica Gruppen, Petra Albuschus, HR-Direktör:

Nu: – Sedan den 24 augusti har vi gjort en viss återgång till kontorsarbete för upp till 25 procent av de anställda. Vi följer utvecklingen noggrant och har beredskap för olika scenarios om det skulle behövas. Ser vi att situationen förändras eller om det kommer nya rekommendationer så kommer vi att se över våra riktlinjer.

Framtid: – Vi kommer efterhand som pandemin pågår att dra lärdomar kring bland annat distansarbete men hur det påverkar oss är för tidigt att säga.

”Sannolikt att flexibiliteten ökar”

KF, Anna Wennerstrand, chef Kommunikation och Varumärke:

Nu: – Digitala möten är huvudinriktning och vi försöker undvika fysiska möten när det går. Vi har dock efter sommaren öppnat möjligheten för viss verksamhet på kontoret i Solna men har satt ett tak med en maxbeläggning på 30 procent av personalen på plats samtidigt. Vi har också anpassat både arbetsmiljön och de rekommendationer vi har till våra medarbetare på plats för att säkerställa att övriga rekommendationer från myndigheterna kring exempelvis möjlighet att hålla avstånd och handhygien kan följas.

Framtid: – Vi har inte tagit fram någon formell policy kring möjligheterna att arbeta hemma framöver med anledning av pandemin. Men sannolikheten att flexibiliteten ökar generellt kring var kontorspersonal kommer arbeta framöver är ganska hög. Jag tror att den uppsnabbade digitaliseringen och möjligheterna att hålla kvalitativa möten oavsett om man deltar fysiskt eller digitalt har förändrat synen på vikten av att befinna sig fysiskt på ett kontor åtta till fem. Det är svårt att enbart med anledning av pandemin exakt definiera hur vårt lokalbehov framöver kommer se ut.

Finansinspektionen, Victoria Ericsson, biträdande kommunikationschef:

Nu: – Den 16 mars beslutade krisledningen för det interna arbetet på FI att så många medarbetare som möjligt ska arbeta på distans. Efter sommaren gjordes en ny bedömning och den 20 augusti beslutade krisledningen att FI:s medarbetare ska fortsätta att arbeta på distans. Beslutet gäller tills vidare men vi ställer in oss på att det kommer att gälla i alla fall fram till årsskiftet. Samtidigt har vissa lättnader införts. Vi har öppnat upp för att fler ska kunna komma in till kontoret för att arbeta och delta på möten, men vi önskar inte att mer än 25 procent av personalen är på plats samtidigt. Vår uppföljning för de senaste veckorna visar att knappt 15 procent av antalet anställda varit inloggade från kontoret per dag, kan även innebära en kortare del av dagen.

Framtid: – På FI har inget beslut fattats om framtida riktlinjer kring distansarbete, vilket också innebär att det långsiktiga lokalbehovet är oklart.

Socialstyrelsen, Elisabeth Roxmalm, tf personalchef:

Nu: – Socialstyrelsen har, och har haft, en viktig roll i den nationella samordningen under pandemin. Vår bemanning, på kontoret eller via distans, har sedan mars månad varit och är även fortsatt, kopplad till det behov som föreligger. Bemanningen har med andra ord varierat under denna tid och kommer så även att göra en period framöver. Socialstyrelsen följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd som för närvarande gäller till och med 2020-12-31.

Framtid: – Inget beslut kring distansarbete i mer normala tider är fattat, men det är naturligtvis något som utreds närmare. Vi kan i dagsläget inte uttala oss om hur vårt framtida lokalbehov kommer att se ut.

Fler Nyheter från förstasidan

Förvärvar tre från SBB

FV listar avyttringarna som summerar till 1,3 miljarder kronor.

Internationell matjätte öppnar i Mall of Scandinavia

Har ytterligare sju restauranger i Sverige på gång under 2023 och 2024.

Topplista

50 Mäktigaste 2023

För 18:e året har Fastighetsvärlden låtit fastighets- och byggbranschen rösta fram vem som anses Mäktigast. Nya placeringar publiceras dagligen klockan 11.11!

Sex gör upp om Mäktigast 2023

Två tidigare toppnamn är borta.

Så blir storförsäljningen

FV berättar om processen.De mest kända fastigheterna Ytan Kommunerna Hela fastighetslistan Buddatumet.

Nybyggd kontorsfastighet byter ägare för 420 miljoner

Fastighet i hett utvecklingsområde. Priset är 56.500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms till 5,6 procent.

Namnbytet: Ledningen för nya 42-miljardersbolaget

Läs vad bolaget innehåller, om strategin och ledningsgruppen.

Ingår avtal om högt kontorshus på halvö

46.000 kvm kontor planeras av Alecta och Elof Hansson.

Ikea tar över efter Skanska

Hyreskontrakt om nästan 8.000 kvm kontor.

Miljardsatsning längs E4:an

Resenärer till Arlanda får något nytt att titta på.

Redo köpa från Arnhults M2

Förhandlar om affär med central fastighet om 9.000 kvm.

Bildextra: Vill bygga stort kongresscenter

FV berättar om ny miljardsatsning. Se flera bilder och illustrationer.

DNB på väg att ta över hälften av Oscars fastigheter

Fastigheter värderade till 3 miljarder kan omfattas av åtgärden. FV berättar vem som fått i uppdrag att sälja.

Tillbaka till förstasidan

Detta är en låst artikel.

Är du en mottagare av nyhetsbrevet FV Idag?

Bli mottagare av Fastighetsvärlden Idag för att få dagliga nyheter och tillgång till Plusmaterial på webben.