Starkt Skanska varnar för svagare marknad

Byggjätten Skanska har presenterat resultatet för första halvåret. Överlag överträffade nyckeltalen förväntningarna.

Skanskas vd och koncernchef Anders Danielsson kommenterar:

– Vi levererar ett starkt andra kvartal 2019. Lönsamheten inom Byggverksamheten fortsätter att förbättras. Vi upprätthåller en god lönsamhet inom Bostadsutveckling trots en utmanande svensk marknad och inom Kommersiell fastighetsutveckling är resultatet mycket starkt.

– Inom Bostadsutveckling är lönsamheten högre än vår målsättning, trots en svag svensk marknad. Antal sålda bostäder är i linje med föregående år men vi påbörjar färre bostäder för att anpassa oss till en långsammare försäljningstakt samt för att bibehålla vår marknadsrisk på en lämplig nivå. Antalet osålda färdigställda bostäder minskar. Färre påbörjade bostäder är också ett resultat av långa och komplicerade detaljplaneringsprocesser. Urbanisering skapar ett långsiktigt behov av bostäder på våra marknader och mer effektiva detaljplaneringsprocesser i kommunerna är kritiskt för en väl fungerande bostadsmarknad och för att sänka kostnaderna.

Anders Danielsson fortsätter:

– Inom Byggverksamheten levererar vi i linje med vår strategiska plan för en gradvis förbättring av lönsamheten. Vi färdigställer projekt med låg lönsamhet, främst i Polen och USA, och fokuserar vår verksamhet i en övergripande förenklad struktur. Vi minskar även risken i vår orderstock av framtida projekt genom att vara mer selektiva i anbudsprocessen. Totalt sett är orderingången lägre än våra intäkter, men vi fortsätter att tillåta en större mängd bokningar i våra mer lönsamma enheter.

– Kommersiell fastighetsutveckling hade ett mycket starkt andra kvartal. Ett stort antal lönsamma försäljningar genomfördes och bidrog till resultatet. De goda marknadsförutsättningarna kvarstår med stark efterfrågan från investerare i en lågräntemiljö. Vi upplever även en stark uthyrningsaktivitet i våra pågående projekt. Med tanke på den stadiga ökningen av orealiserade vinster i vår portfölj, trots vår höga försäljningsaktivitet, skapar vi även möjligheter för framtida realisering av utvecklingsvinster.

Danielsson avslutar vd-ordet med följande:

– Sammanfattningsvis presterar vi enligt vår strategiska plan och de positiva effekterna av dessa framsteg blir mer påtagliga för varje kvartal i vår Byggverksamhet. Inom Projektutveckling levererar vi inte bara starka resultat genom att realisera utvecklingsvinster från portföljen. Vi skapar även ytterligare värden överstigande de som sålts att realisera över de kommande åren.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

• Intäkterna uppgick till 80,9 (79,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (1,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 61 procent. Beslut i rättsprocesser påverkade resultatet positivt om 0,4 miljarder kronor.

• Resultatet per aktie ökade med 65 procent till 6,41 (3,89) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,5 (–0,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till –2,8 (31 mars 2019; 0,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,6 (0,5) miljarder kronor. Jämförelseperioden inkluderar omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar som hade en negativ påverkan samt lösta tvister och effekter av avslutande av förmånsbestämda pensionsplaner som hade en positiv påverkan. Totalt en nettoeffekt om –1,1 miljarder kronor.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 61,9 (71,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 18 procent. Orderstocken uppgick till 184,0 (31 mars 2019; 190,1) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 1,7 (2,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 12 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Britta Blaxhult blir vd för ny norsk satsning i Sverige

Nytt jobb efter att ha lämnat Einar Mattsson.

Sandvik till Norra Djurgårdsstaden

Hyr 2.500 kvm av CA Fastigheter.

Gekås köper tre 16-våningshus för 735 miljoner

Boris Lennerhov, vd Gekås: ”Vi får en effektiv förvaltningsenhet med 330 hyresrätter i en fin miljö”.

Tillbaka till förstasidan