Se ny film: Nya och häftiga resecentrum i Västerås

Västerås stad har presenterat en ny film på det nya resecentrum som ska binda ihop staden. De ekonomiska frågorna hänger fortfarande i luften. Corem är en mycket stor aktör i stadsutvecklingsprojektet.

Annons

Byggnadsnämnden i Västerås har beslutat att detaljplanen för Västerås nya resecentrum ska gå ut på granskning.

Det innebär en ny möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Tanken med ett nytt resecentrum är att stärka det hållbara resandet och samtidigt länka samman staden över spåren och skapa nya torg och platser som är trygga och fulla av liv och rörelse. Det blir fler gröna stråk genom Västerås och nya bostäder, service och arbetsplatser i ett centralt läge. Dessutom blir stationsbyggnaden ett nytt landmärke.

Planen presenterades första gången 2018 i samband med samrådet. Syftet med ett samråd är att samla in synpunkter och efter samrådet kan stora förändringar ske. Efter samrådet har planen bearbetats utifrån de synpunkter som kom in. Torsdag den 16 december fattade Byggnadsnämnden i Västerås beslut om att detaljplanen ska gå ut på granskning. Granskningsperioden pågår 22 december 2021 – 2 februari 2022.

För en attraktiv stad
Västerås växer på båda sidor om järnvägen och 7.000 nya bostäder och 15.000 arbetsplatser ska i framtiden finnas i Mälarportsområdet. Västerås nya resecentrum ska knyta samman stadsdelarna med passager över spåren.

– Mälarportsområdet och resecentrum är det första som möter besökare när de kommer in med buss eller tåg till Västerås. I dag är detta ingen trevlig plats, med öde tomter, gamla industrier och stora markparkeringar. Västerås resecentrum blir därför viktigt, något som visar vad Västerås har att erbjuda och som bidrar till att stärka Västerås attraktionskraft. Vi är nöjda med hur det här förslaget skapar förutsättningar för hållbart resande, länkar samman staden och formar flera framtida favoritplatser, både för västeråsare och besökare, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad.

För framtidens hållbara livsstil
Västerås nya resecentrum blir en knutpunkt – både för tåg, buss och bil samt för cyklister och gående. Trafikverket planerar att bygga om bangård och perronger, vilket kommer fördubbla kapaciteten för tåg. Bangårdens ombyggnation tillsammans med ett nytt resecentrum löser de problem med trängsel som Västerås har och som idag skapar förseningar på hela Mälarbanan. Även busstorget byggs om och får fördubblad kapacitet jämfört med i dag.

Cyklister och fotgängare kommer att kunna ta sig mellan omgivande stadsdelar via upphöjda terrasser som sveper över spåren. Det gör det enklare att röra sig centralt i Västerås utan långa omvägar. Lutningen på gång- och cykelpassagerna har justerats och med kompletterande hissar uppfyller de tillgänglighetskraven.

– Resecentrum bidrar till att skapa levande stråk som knyter samman hela staden ner mot Mälaren, så att allt hänger samman i en enda stor innerstad. Att bygga bostäder i centrala och stationsnära lägen är också en förutsättning för hållbart stadsbyggande, säger Åsa Rudhage, planarkitekt för förslaget.

En annan förändring för ökad hållbarhet blir möjligheten att rena det regnvatten som faller i området. Idag är en stor del av området asfalterade ytor, där nederbörd rinner ner i brunnar och leds orenat till Mälaren.

– När nytt resecentrum byggs saneras marken och lösningar för rening av dagvatten skapas, i form av växtbäddar, träd och andra anläggningar. Lösningarna kommer både rena vattnet och bidra till mer grönska i området, säger Åsa Rudhage.

För en tryggare miljö för barn och unga
Västerås nya resecentrum ska vara till för alla. Människor ska kunna röra sig i och utanför byggnaden på lika villkor och uppleva en känsla av trygghet.

För att nå dit har en barnkonsekvensanalys gjorts på detaljplaneförslaget. Analysen visar att dagens resecentrumområde, med stora asfalterade ytor och vägar, ofta känns både öde och otrygg för barn. Stationsmiljön upplevs som trång och svårframkomlig. Gående och cyklister prioriteras inte och höga hastigheter för biltrafiken bidrar till otryggheten.

– En stor del av de som använder resecentrum i dag är barn och ungdomar. Det har därför varit extra viktigt att lyfta fram de frågor som rör barn och unga när vi har arbetat vidare med resecentrums utformning. Och det som är bra för barn brukar bli bra för alla, säger Åsa Rudhage, planarkitekt.

I detaljplanen föreslås därför olika attraktiva och hållbara sätt att överbrygga den fysiska och mentala barriär som järnvägsområdet är i dag. Genom att det byggs bostäder och olika former av service så som butiker och matställen kommer det att bli fler människor som rör sig i området under dygnets alla timmar, vilket ökar tryggheten.

För mer liv och rörelse i området
I detaljplanen planeras det för två bostadskvarter; Kvarteret Sigurd 3 söder om spåren och Vasakvarteret norr om spåren. Blandningen av verksamheter och bostäder skapar närvaro både dag och natt.

Sigurd 3 ger plats för cirka 400 bostäder, men även för kontor och service, så som livsmedelsbutik. Sigurd 3 har arbetats fram under konceptet “Bo leva mötas”, av Corem (fd Klövern) tillsammans med Wester + Elsner arkitekter AB.

– Det här är nästa steg i Västerås utveckling. Kombinationen bostäder, kontor, resecentrum och service ihop med det centrala läget som binder samman citykärnan med Mälaren är helt unik i sitt slag, och man måste leta sig ut i Europa för att hitta något liknande, säger Patrik Mellgren, fastighetsbolaget Klövern, som numera är en del av Corem.

Vasakvarteret kommer att innehålla cirka 200 bostäder samt olika former av service och kontor. Det tidigare planerade Vasatornet finns inte kvar utan förslaget innehåller ett kvarter med tre byggnader i olika höjd. Vasakvarteret blir en förlängning av Vasaterrassen och landskapet sträcker sig över järnvägen. Nya kopplingar skapas till Vasaparken, och mellan city och Mälaren. Stråk för fotgängare och cyklister kopplas ihop. Bakom utformningen av Vasakvarteret står BIG, arkitekterna bakom resecentrum.

– Vasakvarteret tillför olika centrumnära funktioner, en plats för liv, rörelse och ökad trygghet i ett område som tidigare har varit öde och stått som ett vakuum, en ändpunkt mot järnvägen. Vasakvarteret kompletterar stationsområdet i funktioner och arkitektur, och tillsammans med resecentrum och Sigurdskvarteret skapas en aktiv och levande ny stadsdel både norr, söder och ovanpå järnvägen, säger Kamilla Heskje, arkitekt och projektledare på BIG – Bjarke Ingels Group.

För en flexibel framtid
Nya resecentrum byggs för att klara en förväntad ökning av resenärer för upp till 100 år framåt. Bygget är uppdelat i två etapper för att växa i takt med behoven. Etapp 1 byggs först, i samband med Trafikverkets ombyggnation av bangården. Där finns allt som behövs för flera år framåt. Etapp 2 byggs när behoven ökat, troligtvis tidigast 2035.

Etapp 1 innehåller stationsbyggnad med en passage över spåren, en terrass på vardera sidan och ett nytt busstorg. I etappen ingår även en tillfällig bro över spåren och en tillfällig station som kan användas under byggtiden. Etapp 2 innehåller ytterligare en stationsbyggnad med passage över spåren, längre österut.

Stationsbyggnaden byggs med minsta möjliga antal fasta väggar inomhus, för att det ska vara enkelt att förändra efter framtida behov. Innehållet i resecentrum styrs inte av detaljplanen, men det kommer bland annat att finnas service för resenärer, biljettförsäljning, cykelgarage, restauranger/kaféer och offentlig konst. Resecentrum och busstorg kommer att erbjuda plats för både spontana och planerade möten, med god tillgång till väderskyddade väntplatser.

En ny årsring i Västerås långa historia
Västerås har med sin långa historia flera viktiga byggnader som speglar tiden då de byggdes; domkyrkan visade kyrkans makt, Aseatornet visade hur viktig industrin var för staden, stadshuset visade det offentligas ökade roll och Skrapan visade 90-talets kommersialism. De kan ses som årsringar i stadens arkitektoniska historia. Nu kan resecentrum bli en ny årsring, ett landmärke som visar framtidens klimatsmarta och hållbara livsstil.

– Västerås nya resecentrum visar stadens ambition och framtidstro. Genom att satsa extra mycket på ett resecentrum, en plats för alla sätter Västerås fokus på människorna i staden och skyltfönstret till vår stad. Vi är både stolta och glada att resecentrum nu tar ett viktigt steg mot förv

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan