Stor enkät: Flera partier öppnar för försäljning

Sälja eller behålla? Det är politikernas dilemma. Fastighetsvärlden har ställt frågor om stadens fastighetsbestånd till företrädare för de nio partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Stockholm. Fem frågor och 45 svar.

(frågorna och svaren publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 9/2017 där Stockholms stads ägande av kommersiella fastigheter för externa hyresgäster kartläggs)

Är det aktuellt att sälja kommersiella fastigheter?

Socialdemokraterna
Jan Valeskog
Biträdande finansborgarråd. Ordf. exploateringsnämnden.

”Ja, vi har redan sålt ett antal fastigheter. Staden ska ha en aktiv fastighetsförvaltning som innebär både strategiska försäljningar och förvärv av fastigheter. Staden ska äga och utveckla byggnader som långsiktigt behövs för stadens olika verksamheter.”

Miljöpartiet
Cecilia Obermüller
Talesperson i stads­byggnadsfrågor.

”Det måste finnas flexibilitet i ägandet. En aktiv fastighetsförvaltning i en växande stad är viktigt för att möta stadens behov av fastigheter, till exempel förskolor och idrottslokaler, samtidigt som Stockholms fastighetsförvaltning ska ha en god ekonomi.”

Vänsterpartiet
Ann-Margarethe Livh
Gruppledare. Bostads­borgarråd.

”Oftast inte, men det kan hända i enskilda fall.”

Feministiskt Initiativ
Lisa Palm
Vikarierande gruppledare i Stockholm.

”Vi ser inte något behov av försäljningar.”

Moderaterna
Joakim Larsson
V ordf. stadsbyggnadsnämnden. Oppositionsborgarråd.

”Med tanke på behovet av investeringar i beståndet samt nyproduktion är det av stor vikt att staden avyttrar. Vi anser att staden ska genomföra en inventering av sitt bestånd i syfte att identifiera vilka som ska behållas och vilka som lämpligen avyttras.”

Liberalerna
Lotta Edholm
Oppositionsborgarråd.

”Stockholms stad behöver äga ett antal fastigheter för att förverkliga sina ambitioner för stockholmarnas välfärd. Det finns dock inget egenvärde för en kommun att äga och förvalta fastigheter och mark. Staden ska sälja sådant som inte tillhör eller behövs för verksamheten. Det kan därför vara aktuellt att avyttra vissa av stadens kommersiella fastigheter.”

Sverigedemokraterna
Peter Wallmark
Ledamot distriktsstyrelsen.

”Kulturbyggnader bör alltid stanna i kommunens ägo, det är vår huvudfåra. Andra fastigheter ska bedömas från fall till fall.”

Centerpartiet
Karin Ernlund
Gruppledare.

”Ja, det tycker vi. Fastigheter som endast används kommersiellt ska generellt inte ägas av staden och borde därför säljas.”

Kristdemokraterna
Erik Slottner
Gruppledare. Ledamot stadsbyggnadsnämnden.

”Det kan det absolut vara. Vi har dock inga konkreta fastigheter uppskrivna på någon lista just nu men vi är i våra budgetskrivningar positiva till att avyttra fastigheter som saknar strategisk betydelse för Stockholms stad.”

 

Vilka fastigheter skulle ni kunna tänka er att sälja?

Socialdemokraterna
Jan Valeskog
Biträdande finansborgarråd. Ordf. exploateringsnämnden.

”Ett antal av de fastigheter som listas har en försäljningsprocess i gång. Andra fastigheter kan avyttras på sikt i samband med stadsutveckling och att vi utvecklar våra fastigheter.”

Miljöpartiet
Cecilia Obermüller
Talesperson i stads­byggnadsfrågor.

”Försäljningar kan bidra till mervärden för staden. Det skulle exempelvis kunna handla om aktörer som vill omvandla kontorslokaler i city till bostäder.”

Vänsterpartiet
Ann-Margarethe Livh
Gruppledare. Bostads­borgarråd.

”Vi tar ställning till eventuella försäljningar om de blir aktuella.”

Feministiskt Initiativ
Lisa Palm
Vikarierande gruppledare i Stockholm.

”Vi ser inte något behov av försäljningar.”

Moderaterna
Joakim Larsson
V ordf. stadsbyggnadsnämnden. Oppositionsborgarråd.

”En utgångspunkt är att avyttra de fastigheter som inte är av principiell vikt för staden ur ett förvaltnings-perspektiv. Ett exempel är Klamparen 7, som vi menar ska utvecklas för bostäder.”

Liberalerna
Lotta Edholm
Oppositionsborgarråd.

”Exakt vilka fastigheter som staden ska sälja beror på bedömningen i det enskilda fallet. Söderhallarna är ett bra exempel där det nu kan växa fram nya verksamheter med en ny ägare.”

Sverigedemokraterna
Peter Wallmark
Ledamot distriktsstyrelsen.

”Kan inte svara på det. Det behövs en utredning för varje en  skild fastighet.”

Centerpartiet
Karin Ernlund
Gruppledare.

”Alla fastigheter som används kommersiellt bör ses över, men vi kan inte på rak arm svara på vilka som ska och inte ska säljas.”

Kristdemokraterna
Erik Slottner
Gruppledare. Ledamot stadsbyggnadsnämnden.

”Vi inte har inte någon lista på konkreta fastigheter som vi vill sälja. Men flera av de som finns i FV:s kartläggning skulle mycket väl kunna vara aktuella.”

 

Vilka fastigheter tycker ni att det är viktigt att staden äger själv?

Socialdemokraterna
Jan Valeskog
Biträdande finansborgarråd. Ordf. exploateringsnämnden.

”Grundregeln är att staden ska äga byggnader som långsiktigt behövs för dess olika verksamheter. Stockholm växer i en sådan takt att staden kommer att behöva öka andelen inhyrning.”

Miljöpartiet
Cecilia Obermüller
Talesperson i stads­byggnadsfrågor.

”Exempelvis lokala centrum och kulturfastigheter är viktiga att vårda. Staden ska även vara aktiv i utbyggnads-områden så att skolor och idrottslokaler planeras in från början.”

Vänsterpartiet
Ann-Margarethe Livh
Gruppledare. Bostads­borgarråd.

”Framför allt bostadsfastigheter eftersom det finns en mycket stor efterfrågan på allmännyttiga hyresrätter. Men även andra fastigheter såsom vissa centrumanläggningar.”

Feministiskt Initiativ
Lisa Palm
Vikarierande gruppledare i Stockholm.

”Skolor och centrumbyggnader. Centrumbyggnader för att kunna sätta stopp för ingrepp i det offentliga rummet, så som exemplet med så kallade knarkskrämmor i Järva.”

Moderaterna
Joakim Larsson
V ordf. stadsbyggnadsnämnden. Oppositionsborgarråd.

”Fastigheter som är av principiell betydelse för staden ur ett förvaltnings-perspektiv.”

Liberalerna
Lotta Edholm
Oppositionsborgarråd.

”Fastigheter som är strategiskt viktiga som inrymmer välfärdsfunktioner såsom skola, äldreboenden och idrotts- och kulturverksamheter, samt de med höga kulturhistoriska värden.”

Sverigedemokraterna
Peter Wallmark
Ledamot distriktsstyrelsen.

”Kan inte svara på det utan utredning för varje fastighet. Generellt så ser vi ett värde i att kommunen behåller äganderätten till marken.”

Centerpartiet
Karin Ernlund
Gruppledare.

”Vi tycker att staden endast ska äga och utveckla fastigheter som långsiktigt behövs för stadens olika verksamheter.”

Kristdemokraterna
Erik Slottner
Gruppledare. Ledamot stadsbyggnadsnämnden.

”Sådana som är av strategisk betydelse för staden som fastighetsägare. Det måste löpande göras övervägningar för att kunna avgöra det.”

 

Ska staden äga skolor och äldreboenden? Ska fler sådana fastigheter förvärvas för egna hyresgäster, eller bör de avyttras?

Socialdemokraterna
Jan Valeskog
Biträdande finansborgarråd. Ordf. exploateringsnämnden.

”Vi planerar inte att sälja några skolor och tänker ha kvar de flesta äldreboenden. Vi är också pragmatiska och öppna för att staden inte ska bygga alla de nya skolor,  äldreboenden och idrottslokaler som behövs.”

Miljöpartiet
Cecilia Obermüller
Talesperson i stads­byggnadsfrågor.

”Ja. Med en växande befolkning ska staden även både förvärva och bygga fler sådana fastigheter. Samtidigt kommer staden även fortsättningsvis att vara i behov av inhyrning från externa aktörer.”

Vänsterpartiet
Ann-Margarethe Livh
Gruppledare. Bostads­borgarråd.

”Staden äger redan i dag ett stort antal skolor och äldreboenden. Vänsterpartiet tycker att det är bra.”

Feministiskt Initiativ
Lisa Palm
Vikarierande gruppledare i Stockholm.

”Ja, det är bra att staden äger fastigheter för att själva kunna förvalta och driva verksamhet i. Behoven av verksamhet kan förändras över tid och därför är det bra att själva kunna äga fastigheter.”

Moderaterna
Joakim Larsson
V ordf. stadsbyggnadsnämnden. Oppositionsborgarråd.

”Vi har inget principiellt emot att staden har denna typ av fastigheter i sin portfölj. Sedan kan man alltid diskutera i vilken utsträckning. Hög kvalitet på verksamheterna måste alltid vara prioriterade frågor.”

Liberalerna
Lotta Edholm
Oppositionsborgarråd.

”Staden behöver äga skolor och äldreboenden för att möta behovet. Stockholm växer så det knakar, och för att möta behovet kommer staden antingen att få bygga nya eller förvärva befintliga fastigheter. Vi vill samtidigt att staden ska uppmuntra och främja privata alternativ, då även det är nödvändigt för att alla Stockholms elever och äldre ska få plats och möta verksamhet med hög kvalitet.”

Sverigedemokraterna
Peter Wallmark
Ledamot distriktsstyrelsen.

”Generellt sett ja till ägande och ja till inköp av fler fastigheter om det är möjligt.”

Centerpartiet
Karin Ernlund
Gruppledare.

”Ja, staden ska äga skolor och äldreboenden. Det innebär både försäljning och inköp av fastigheter beroende på behov och verksamhet. Samtidigt ser vi gärna hur fler aktörer kan vara med och bygga.”

Kristdemokraterna
Erik Slottner
Gruppledare. Ledamot stadsbyggnadsnämnden.

”Vi har inga förslag på att sälja något ur Micasa och Sisab förutom delar som inte rör bolagens kärnuppgifter. Däremot är det positivt om privata aktörer bygger både skolor och boende för äldre.”

 

Många experter påstår att det är säljläge och att värdena är rekordhöga. Är det läge att utnyttja den heta marknaden för att sälja?

Socialdemokraterna
Jan Valeskog
Biträdande finansborgarråd. Ordf. exploateringsnämnden.

”Ja, staden ska ha en aktiv fastighetsförvaltning och sälja när det är strategiskt och ekonomiskt fördelaktigt.”

Miljöpartiet
Cecilia Obermüller
Talesperson i stads­byggnadsfrågor.

”Staden ska agera som en långsiktig ägare. Eventuella förluster av kulturvärden, prognos av framtida behov och stadsmiljön måste väga tungt vid beslut om försäljning.”

Vänsterpartiet
Ann-Margarethe Livh
Gruppledare. Bostads­borgarråd.

”Vi tar ställning i varje enskilt fall. Staden har ett stort behov av att äga fastigheter för att tillgodose medborgarnas behov av bland annat bostäder och service.”

Feministiskt Initiativ
Lisa Palm
Vikarierande gruppledare i Stockholm.

”Att sälja ut har inget egenvärde. En anledning till försäljning skulle kunna vara att staden innehar lokaler som inte kan nyttjas bäst av stadens olika verksamheter.”

Moderaterna
Joakim Larsson
V ordf. stadsbyggnadsnämnden. Oppositionsborgarråd.

”Beståndet måste ses över. Det vi vet är att Socialdemokraterna lånar närmare en miljard i månaden i stället för att avyttra fastigheter i någon vidare utsträckning.”

Liberalerna
Lotta Edholm
Oppositionsborgarråd.

”De fastigheter som inte är av strategisk vikt för staden eller har höga kulturhistoriska värden bör avyttras. Liberalerna vill dock inte sälja enbart på grund av marknadsläget.”

Sverigedemokraterna
Peter Wallmark
Ledamot distriktsstyrelsen.

”Vi föredrar ett långsiktigt ägande som i så liten utsträckning som möjligt kan påverkas av konjunktursvängningar.”

Centerpartiet
Karin Ernlund
Gruppledare.

”Absolut. Att sälja fastigheter som inte staden behöver när marknadsläget är det rätta ser vi som positivt.”

Kristdemokraterna
Erik Slottner
Gruppledare. Ledamot stadsbyggnadsnämnden.

”Ja, det skulle jag säga att det är. Särskilt i tider som dessa då staden står inför mycket stora investeringsbehov av offentlig service.”

Missa inte! Uppsalamarknaden 2020 – årets stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Uppsala med omnejd

25 september 2020, Uppsala.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Regio dubblar i Göteborg via storaffär med Nyfosa

Tar över stora fastigheter med låg uthyrningsgrad

Dubblar sitt skånska bostadsbestånd

Förvärvar fem bostadsfastigheter i Landskrona från lokal investerare.

Nyfosa i affär för 2,1 miljarder

Förbereder försäljning av logistik till internationella aktörer.

Redaktionens 10 heta tips för sommarläsning

Omskakande nyheter, rejäla fiaskon och underbara lösningar. FV:s redaktion lyfter här fram 10 läsvärda artiklar från första halvåret.

SBB utvecklar nytt polishus i Örnsköldsvik

Har sedan tidigare myndigheten som hyresgäst i annan fastighet i staden.

Miljardaffär framflyttad

Affären kommunicerades före årsskiftet men tillträdet i april blev inte av.

Lidl lämnar Fastpartner – klart med ny hyresgäst

En annan aktör med norrortsfokus ser möjligheter i förortscentrumet.

Corem utökar i Jönköping

Förvärvar två moderna lager- och logistikanläggningar för 140 mkr.

NP3 i affärer för 203 miljoner

Fortsätter att utsöka sitt bestånd i Karlstad.

Internationell aktör redo sälja enda innehavet i Sverige

Gruppen är stor internationellt inom bland annat studentbostäder.

Spännande nyrekryteringar hos Alecta

Nya chefer för att fortsätta bygga på det svenska beståndet.

Tar matglad era slut med pandemin?

”Kan alla vinna på mat? Det är lite svårt”.

EQT siktar på ännu mer logistikfastigheter

Gjorde en rivstart förra sommaren och har fortsatt öka snabbt på utvalda orter

Magnolia säljer Borlängeprojekt till SBB

Långa hyresavtal tecknade för projektet som ska står klart 2022.

Tillbaka till förstasidan