Nyfosa: ”Ser ingen avmattning i efterfrågan på lokaler”

Nyfosas nyckeltal för andra kvartalet:

  • Intäkterna uppgick till 791 MSEK (583), en ökning med 36 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 637 MSEK (539), motsvarande en ökning med 18 procent och 3,28 SEK per aktie (2,90).
  • Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 403 MSEK (300), motsvarande en ökning med 34 procent och 2,06 SEK per aktie (1,61).
  • Utdelningsgrundande kassaflöde uppgick till 582 MSEK (441), motsvarande en ökning med 32 procent och 3,05 SEK per aktie (2,37).
  • Resultat efter skatt uppgick till 981 MSEK (711), motsvarande en ökning med 38 procent och 5,07 SEK per aktie efter utspädning (3,82).

Vd-kommentar Stina Lindh Hök:

”Nyfosa rapporterar ännu ett aktivt kvartal. Vi har tillträtt och frånträtt fastigheter för totalt 4,7 MDSEK, refinansierat lån om 5,5 MDSEK och noterar det bästa driftnettot någonsin.

Vårt fokus är som alltid på att bygga ett stabilt kassaflöde från en fastighetsportfölj med hög avkastning och diversifiering i geografi, fastighetskategorier och hyresgäster. I en tid när finansiering och utvecklingen av fastighetsvärden är mer osäker ger kassaflödena en stabilitet och trygghet i verksamheten”.

Stina Lindh Hök komme noterar transaktionsmarknaden:

”Vi fortsatte under kvartalet att vara aktiva med transaktioner och genomförde bland annat förvärv i Finland. Fastigheterna är ett bra komplement till Nyfosas befintliga portfölj, med moderna kontor, lätt industri och lågprishandel i bra lägen runt Helsingforsregionen. Samtidigt avyttrade vi fastigheter och stärkte balansräkningen för nya investeringar. Bland annat såldes en fastighetsportfölj i Småland och Östergötland samt en större kontorsfastighet i Solna till Fortifikationsverket. Efter kvartalets slut förvärvade vi även en industriportfölj i Kalmar som kommer bidra med växande kassaflöden.

Kvartalets positiva värdeförändring om 1,1 procent är primärt en effekt av nyuthyrningar och omförhandlingar av hyreskontrakt. Vi har aldrig haft ett bättre resultat i förvaltningen och ser ingen avmattning i efterfrågan på våra lokaler. Utöver ett stabilt resultat i befintlig portfölj har förvärven i Finland bidragit till det förbättrade driftnettot. Avkastningskraven är i princip oförändrade.”

Nyfosa vd:n fortsätter vd-ordet med att kommentera läget för finansiering och kapitalstruktur:

”Nyfosas finansiering sker till övervägande del med banklån, 93 procent, och resterande del är obligationslån. Under andra kvartalet refinansierade vi delar av låneportföljen, vilket omfattade samtliga lån med förfall 2022 och majoriteten av lånen med förfall 2023. Därmed infaller Nyfosas nästa obligationsförfall om 1 100 MSEK under april 2024. Våra bankrelationer är viktigare än någonsin och jag är tacksam över det förtroende som de nordiska bankerna har för Nyfosa som bolag och vår förmåga att leverera i alla konjunkturlägen. Refinansieringarna under kvartalet gjordes till samma marginaler som tidigare.

Inflation och stigande räntor påverkar kassaflödet – inflationen positivt genom merparten inflationssäkrade hyresintäkter och ränteuppgången negativt. Nyfosa säkrar delar av sina räntor med räntetak och swapar men har valt att även arbeta med rörliga räntor. Det är en strategi vi bedömt som lönsam över tid och den inriktningen kvarstår. Med dagens inflationsnivå runt 7 procent och en räntehöjning med 1 procentenhet så påverkas Nyfosas intjäningsförmåga med 200 MSEK i ökade hyresintäkter och 223 MSEK i ökade räntekostnader, vilket ger en minskning av intjäningen med 23 MSEK, motsvarande 0,12 SEK per aktie. Detta innebär att vi i detta scenario har, allt annat lika, en intjäning per aktie på 8,73 SEK”.

Stina Lindh Hök avslutar med följande:

”Nyfosa ska agera sunt och värdeskapande i alla marknader och vi ser förvärvsmöjligheter även framgent. Vi ska ligga nära marknaden för att genomföra både stora och små affärer, som alltid.”

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan