Klöverns förvaltningsresultat ökade 13 procent

Klöverns Q1-siffror och kommentar från vd:n och storägaren Rutger Arnhult:

Intäkterna ökade med 16 procent till 896 mkr (772).

Driftöverskottet ökade med 18 procent till 599 mkr (507).

Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 362 mkr (319).

Resultatet före skatt uppgick till 848 mkr (708) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 633 mkr (585) motsvarande 0,67 kr (0,58) per stamaktie.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 544 mkr (395).

Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 122 mkr (80).

Efter tillträde av 1 fastighet för 632 mkr, frånträde av 5 fastigheter för 129 mkr och investeringar om 326 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 54 180 mkr.

Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,9) och den justerade soliditeten förbättrades till 38,2 procent.

Vd Rutger Arnhult:

”Klövern redovisar ett starkt resultat för 2019 års första kvartal. Förvärv, hög nettoinflyttning, stigande hyresnivåer och fortsatt positiva värdeförändringar på fastigheter har bidragit till den goda resultatutvecklingen. Vi har fortsatt att genomföra vår strategi med renodling och koncentration.

Intäkterna ökade till 896 mkr under årets första kvartal och till 3 374 mkr under de senaste 12 månaderna. Förvaltningsresultatet förbättrades till 362 mkr och överskottsgraden uppgick till 67 procent. Positiva värdeförändringar på fastigheter uppgående till 544 mkr bidrog till att resultatet före skatt uppgick till 848 mkr. Nettoinflyttningen uppgick till 47 mkr, att jämföra 89 mkr under helåret 2018. De två största inflyttningarna under kvartalet var i Åby Arena i Göteborg, där Åbymässan har flyttat in på cirka 15 000 kvm och Åby Hotel öppnat ett nytt hotell på cirka 8 000 kvm.

Trots en lång period av stark hyrestillväxt, inte minst i Stockholmsregionen, har hyresutvecklingen varit god även under årets första kvartal. På många håll, i såväl Stockholm som i andra storstadstadsområden samt i Klöverns regionstäder, råder en låg vakansgrad vad gäller moderna kontorslokaler. Trenden med allt högre hyresnivåer kompenseras delvis av att många hyresgäster finner sätt att minska sina ytor genom att övergå till mer flexibla arbetssätt, men nettoeffekten är positiv vilket avspeglas i den goda utvecklingen av intäkterna.”

Arnhult fortsättrer:

”Fastighetsbeståndet i Köpenhamn, som utgör 7 procent av Klöverns totala portfölj, utvecklas väl. Inklusive de två ytterligare hyresavtal som tecknades i kvartalsskiftet mars/april, uppgår den ekonomiska uthyrningsgraden i Klöverns sju fastigheter i Köpenhamn till drygt 99,9 procent. I New York fortskrider projektet på 1245 Broadway helt enligt plan. Det första spadtaget på parkeringen togs i januari och nu pågår markarbeten i form av utgrävning och grundläggning. Den toppmoderna kontorsbyggnaden planeras att bli 22 våningar hög med en projektyta om nästan 17 000 kvm. Det är en tydlig strategi från Klöverns sida att med investeringar utomlands minska den
geografiska risk som en 100-procentig fokusering på Sverige innebär. Vi är fortsatt öppna för ytterligare förvärv av kontorsfastigheter i framförallt Köpenhamn och New York.

Projektutveckling är en viktig del av Klöverns affärsmodell. Vi fokuserar på att hela tiden sondera fram lönsamma projekt utifrån den existerande fastighetsportföljen. Resultatmässigt, i form av värdeökningar på fastigheter, bidrog projektverksamheten – inklusive utveckling av byggrätter – med 122 mkr under det första kvartalet 2019, eller med 953 mkr under de senaste 12 månaderna. De största pågående projekten är 1245 Broadway i New York och det snart färdigställda Åby Arena i Göteborg.

På bostadssidan har vi inom Klövern Living agerat med fortsatt försiktighet genom att fokusera på att driva detaljplaner och utveckla den framtida projektportföljen medan planerade produktionsstarter skjutits på framtiden. Klövern har dock genom sitt ägande i Tobin Properties en pågående projektutveckling även inom bostäder. Dessa projekt kommer att färdigställas med hög kvalitet.

Årets första kvartal var relativt lugnt på transaktionssidan. Detta efter ett mycket intensivt 2018 då vi genom 55 transaktioner fortsatte att renodla beståndet och samtidigt tog klivet in på två nya utlandsmarknader. Under 2019 års första kvartal förstärktes positionen i Stockholm genom förvärv av en högkvalitativ kontorsfastighet i Kista med en uthyrningsbar yta om cirka 18 700 kvm. Fastigheten kompletterar på ett bra sätt Klöverns redan starka närvaro i Kista. Fem mindre avyttringar genomfördes under kvartalet som ett led i fortsatt renodling av portföljen.

Klöverns finansiella styrka är fortsatt god. Den justerade soliditeten förbättrades under kvartalet till 38,2 procent. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgick samtidigt till 4,3 år medan den genomsnittliga räntebindningen var 2,6 år och andelen räntesäkrad kreditvolym uppgick till hela 90 procent. Kapitalmarknaden erbjuder fortsatt relativt bra likviditet. Under 2019 års första kvartal har vi emitterat 1 600 mkr under ett befintligt ickesäkerställt grönt obligationsprogram.

Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 18,15 kr, motsvarande en ökning med 3 procent sedan årsskiftet och 22 procent under de senaste 12 månaderna.

Sammantaget är vi nöjda med resultatet för årets första kvartal och ser fram emot en fortsatt bra utveckling under resten av 2019”, skriver Rutger Arnhult

Fler Nyheter från förstasidan

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tio kända krogar får indraget alkoholtillstånd

Hufvudstaden har nobbat ägarskiften. FV redogör för mejl mellan parterna.

K2A skjuter upp byggstarter

Varslar majoriteten av personalen i bolag. Flyttar fram mål.

Hyr ut 2.500 kvm i historisk miljö

JV tecknar avtal. Advokatfirma flyttar in.

Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.

Klart: Comeback som vd – vill känna affärstempo

Berättar för FV om återkomsten.

Tillbaka till förstasidan