Klöverns förvaltningsresultat ökade 13 procent

Klöverns Q1-siffror och kommentar från vd:n och storägaren Rutger Arnhult:

Intäkterna ökade med 16 procent till 896 mkr (772).

Driftöverskottet ökade med 18 procent till 599 mkr (507).

Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 362 mkr (319).

Resultatet före skatt uppgick till 848 mkr (708) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 633 mkr (585) motsvarande 0,67 kr (0,58) per stamaktie.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 544 mkr (395).

Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 122 mkr (80).

Efter tillträde av 1 fastighet för 632 mkr, frånträde av 5 fastigheter för 129 mkr och investeringar om 326 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 54 180 mkr.

Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,9) och den justerade soliditeten förbättrades till 38,2 procent.

Vd Rutger Arnhult:

”Klövern redovisar ett starkt resultat för 2019 års första kvartal. Förvärv, hög nettoinflyttning, stigande hyresnivåer och fortsatt positiva värdeförändringar på fastigheter har bidragit till den goda resultatutvecklingen. Vi har fortsatt att genomföra vår strategi med renodling och koncentration.

Intäkterna ökade till 896 mkr under årets första kvartal och till 3 374 mkr under de senaste 12 månaderna. Förvaltningsresultatet förbättrades till 362 mkr och överskottsgraden uppgick till 67 procent. Positiva värdeförändringar på fastigheter uppgående till 544 mkr bidrog till att resultatet före skatt uppgick till 848 mkr. Nettoinflyttningen uppgick till 47 mkr, att jämföra 89 mkr under helåret 2018. De två största inflyttningarna under kvartalet var i Åby Arena i Göteborg, där Åbymässan har flyttat in på cirka 15 000 kvm och Åby Hotel öppnat ett nytt hotell på cirka 8 000 kvm.

Trots en lång period av stark hyrestillväxt, inte minst i Stockholmsregionen, har hyresutvecklingen varit god även under årets första kvartal. På många håll, i såväl Stockholm som i andra storstadstadsområden samt i Klöverns regionstäder, råder en låg vakansgrad vad gäller moderna kontorslokaler. Trenden med allt högre hyresnivåer kompenseras delvis av att många hyresgäster finner sätt att minska sina ytor genom att övergå till mer flexibla arbetssätt, men nettoeffekten är positiv vilket avspeglas i den goda utvecklingen av intäkterna.”

Arnhult fortsättrer:

”Fastighetsbeståndet i Köpenhamn, som utgör 7 procent av Klöverns totala portfölj, utvecklas väl. Inklusive de två ytterligare hyresavtal som tecknades i kvartalsskiftet mars/april, uppgår den ekonomiska uthyrningsgraden i Klöverns sju fastigheter i Köpenhamn till drygt 99,9 procent. I New York fortskrider projektet på 1245 Broadway helt enligt plan. Det första spadtaget på parkeringen togs i januari och nu pågår markarbeten i form av utgrävning och grundläggning. Den toppmoderna kontorsbyggnaden planeras att bli 22 våningar hög med en projektyta om nästan 17 000 kvm. Det är en tydlig strategi från Klöverns sida att med investeringar utomlands minska den
geografiska risk som en 100-procentig fokusering på Sverige innebär. Vi är fortsatt öppna för ytterligare förvärv av kontorsfastigheter i framförallt Köpenhamn och New York.

Projektutveckling är en viktig del av Klöverns affärsmodell. Vi fokuserar på att hela tiden sondera fram lönsamma projekt utifrån den existerande fastighetsportföljen. Resultatmässigt, i form av värdeökningar på fastigheter, bidrog projektverksamheten – inklusive utveckling av byggrätter – med 122 mkr under det första kvartalet 2019, eller med 953 mkr under de senaste 12 månaderna. De största pågående projekten är 1245 Broadway i New York och det snart färdigställda Åby Arena i Göteborg.

På bostadssidan har vi inom Klövern Living agerat med fortsatt försiktighet genom att fokusera på att driva detaljplaner och utveckla den framtida projektportföljen medan planerade produktionsstarter skjutits på framtiden. Klövern har dock genom sitt ägande i Tobin Properties en pågående projektutveckling även inom bostäder. Dessa projekt kommer att färdigställas med hög kvalitet.

Årets första kvartal var relativt lugnt på transaktionssidan. Detta efter ett mycket intensivt 2018 då vi genom 55 transaktioner fortsatte att renodla beståndet och samtidigt tog klivet in på två nya utlandsmarknader. Under 2019 års första kvartal förstärktes positionen i Stockholm genom förvärv av en högkvalitativ kontorsfastighet i Kista med en uthyrningsbar yta om cirka 18 700 kvm. Fastigheten kompletterar på ett bra sätt Klöverns redan starka närvaro i Kista. Fem mindre avyttringar genomfördes under kvartalet som ett led i fortsatt renodling av portföljen.

Klöverns finansiella styrka är fortsatt god. Den justerade soliditeten förbättrades under kvartalet till 38,2 procent. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgick samtidigt till 4,3 år medan den genomsnittliga räntebindningen var 2,6 år och andelen räntesäkrad kreditvolym uppgick till hela 90 procent. Kapitalmarknaden erbjuder fortsatt relativt bra likviditet. Under 2019 års första kvartal har vi emitterat 1 600 mkr under ett befintligt ickesäkerställt grönt obligationsprogram.

Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 18,15 kr, motsvarande en ökning med 3 procent sedan årsskiftet och 22 procent under de senaste 12 månaderna.

Sammantaget är vi nöjda med resultatet för årets första kvartal och ser fram emot en fortsatt bra utveckling under resten av 2019”, skriver Rutger Arnhult

Fler Nyheter från förstasidan

Stolpe ut för Oscar i kamp om stor myndighet

FV avslöjar vem som är nära att vinna kampen om stor hyresgäst. Kunde blivit mycket viktigt kassaflöde för Oscar Properties.

Klart: Han blir ny vd för Vonovias båda svenska bolag

Nu påbörjar Vonovia förändringsarbetet i sina svenska bolag. Blir boss över nästan 40.000 svenska bostäder.

Balder förvärvar Scandichotell

FV erfar att ett Scandichotell om totalt cirka 11.000 kvadratmeter byter ägare.

Familjen ökar sin dominans via nytt köp

Fick en ny chans efter att ha bommat affären i fjol.

El conquistador förvärvar för hela 1,6 miljard

Ökar ytterligare i favoritlandet. Affären omfattar 172.000 kvadratmeter uthyrningsbar area.

Superplanerna i Göteborg har havererat – djup oenighet

Bakslag för U-R-W:s planerade satsning på 10 miljarder. ”Pausar arenafrågan tills vidare”.

FFE:s toppmöte i Åre

Föreningen Fastighetsekonomernas årliga konferens i Åre. FV rapporterade löpande om höjdpunkterna från ”toppmötet”.

Castellums resultat ned kraftigt – för helåret 2019

Men utdelningen höjs per aktie – för 22:a året i rad.

Balders bolag ändrar metod: Värderar upp 5 miljarder

Läs om vad som ligger bakom den kraftiga uppskrivningen.

Går emot trenden – myndighet blir kvar i city till 2024

Mitt i Stockholms kommersiella centrum. FV berättar om hyresnivån.

Säljer jättefastigheten utanför Stockholm till Landia

Stort budintresse för den nästan 16.000 kvm stora fastigheten.

Antalet riksintressen ska minska

Bostadsminister Per Bolund berättar om orsaken.

Lämnar Skanska – blir Sverigechef på NCC

NCC gör sin tredje chefsrekrytering från Skanska – inom loppet av bara några månader.

Köper för halv miljard av SBB nära S:t Eriksplan

Möjlig projektfastighet. ”Ser goda möjligheter till att utveckla den till en samhällsfastighet”.

Tillbaka till förstasidan