Jagat Kungsleden ökar förvaltningsresultatet med 7%

Kungsleden, som snart kan vara en del av Castellum, redovisar att förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 1.004 Mkr (940) under de första tre månaderna. Bolaget har också marginellt höjt uthyrningsgraden.

Nyckeltalen i delårsperioden januari-september:

  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 1 004 Mkr (940). Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter, minskade försäljnings- och administrationskostnader samt förbättrat finansnetto.
  • Nyuthyrningen uppgick till 165 Mkr (101) och nettouthyrningen till 33 Mkr (12).
  • 73 hyresavtal (81) med ett totalt hyresvärde om 190 Mkr (182) omförhandlades under perioden. Hyresökningen i de omförhandlade hyresavtalen uppgick i genomsnitt till 8 procent (15).
  • Efter investeringar om 869 Mkr samt positiva orealiserade värdeförändringar om 1 693 Mkr, vilket motsvarar 4,2 procent, uppgick fastighetsvärdet vid periodens utgång till 43 182 Mkr jämfört med 40 718 Mkr vid årets ingång.
  • Långsiktigt substansvärde, EPRA NRV, ökade till 109,10 kr per aktie (98,45).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Under kvartalet har Castellum lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden att förvärva samtliga utestående aktier. Styrelsen för Kungsleden rekommenderar enhälligt aktieägarna i Kungsleden att acceptera Castellums offentliga uppköpserbjudande.
  • Ett kreditlöfte på totalt 2,9 Mdkr har förlängts och utökats. Kreditlöftet är hållbarhetslänkat och Sveriges första med både ett mål för ökad mångfald i organisationen samt mål om att reducera energianvändningen och CO2-utsläppen i fastighetsbeståndet till 2025 med minst 25 procent jämfört med 2020.
  • Flera större uthyrningar och omförhandlingar har gjorts under kvartalet. På Finnslätten i Västerås har ett 15-årigt hyresavtal tecknats med Northvolt om cirka 15 000 kvm. I Alingsås har hyresavtal med ABB och NKT förlängts samt utökats där ett nytt lager samt en logistikhall kommer att byggas om totalt cirka 20.000 kvm och ett årligt hyresvärde om 27 Mkr. I Malmö etablerar företaget Malmö Padel en ny anläggning om 4.000 kvm med en årshyra om cirka 4 Mkr.
  • Kontorsprojektet a:place startar i Kista efter uthyrningar till Quick Office och Infor som gör att fastigheten Borgarfjord 5 nu är uthyrd till 40 procent. Fastigheten kommer att utvecklas till en toppmodern kontorsbyggnad med fullservice.

Vd-ord från Biljana Pehrsson, som även föreslagits bli ny vd för Castellum om Castellums bud går igenom:

– Kungsleden levererar ett allt starkare förvaltningsresultat. Högre hyresintäkter tack vare positiv nettouthyrning sedan 2018 och flera omförhandlingar till högre hyra ihop med lägre finans- och administrationskostnader bidrar till att förvaltningsresultatet ökar med 7 procent till 1 004 Mkr för årets första nio månader.

– Den ekonomiska tillväxten i Sverige i år väntas bli den starkaste på flera decennier. Det skapar en god efterfrågan på kommersiella lokaler i våra huvudmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Transaktionsmarknaden fortsätter att vara rekordstark. Vi ser goda utsikter framåt.

– För årets första nio månader har vi tecknat 226 nya hyresavtal till ett hyresvärde om 165 Mkr. Nettouthyrningen uppgick till 33 Mkr. Jag är extra stolt över att vi har fått förtroendet från en av våra största kunder Northvolt om att ingå ett 15-årigt hyresavtal med nytt kontor på Finnslätten, Västerås. Här ska vi bygga en klimatsmart kontorsbyggnad med trästomme med nära noll i koldioxidavtryck.

– En annan uthyrning med hållbarhet i fokus är vårt första hyresavtal enligt konceptet ”Klimatsmart lokal”, som vi har tecknat med Smart Psykiatri i Danderyd. Det egenutvecklade konceptet ”Klimatsmart lokal” bygger på en cirkulär affärsmodell. Det handlar om återbruk och klimatsmarta materialval samt att matcha rätt hyresgäst till rätt lokal för att minimera ombyggnation och spill.

– Vi fortsätter att framgångsrikt omförhandla befintliga hyresavtal. Fram till och med september har vi omförhandlat 73 befintliga hyresavtal till ett hyresvärde om 190 Mkr och ökat hyran med i genomsnitt 8 procent. Nyuthyrningar och omförhandlingar resulterar i att vår genomsnittshyra i förvaltningsbeståndet ökar på rullande 12-månaders basis med 4 procent till 1 548 kr/kvm per den 30 september. Tack vare hyresgästinflyttningar under tredje kvartalet ökar vår uthyrningsgrad till 92,7 procent från 92,4 procent per sista juni.

Biljana Pehrsson fortsätter:

– Transaktionsmarknaden är mycket stark med rekordhög efterfrågan på kontor, lager, industri och logistik till historiskt låga avkastningskrav. Detta ihop med högre hyror och driftnetton i vår fastighetsportfölj bidrar till en positiv värdeökning om 1 693 Mkr.

– I år har vi genomfört stora pågående projekt av nybyggnation samt om- och tillbyggnader av befintliga fastigheter och samtidigt byggt pipeline med nya framtida projekt genom att säkerställa hyresgäster och hög uthyrningsgrad. Vi har startat ombyggnaden av kontorsprojektet a:place i Kista. Under fjärde kvartalet startar vi även nybyggnationen av Northvolts nya kontor på Finnslätten, Västerås. Dessa två nya projekt har en bedömd sammanlagd investeringsvolym om cirka 610 Mkr.

– Efter positiva orealiserade värdeförändringar om drygt 1 693 Mkr och investeringar om 869 Mkr uppgick fastighetsvärdet för Kungsleden per den 30 september till 43 182 Mkr (40 718).

– Kungsleden arbetar aktivt för att öka mångfalden i bolaget och för att bidra till ett bättre klimat. Det är två viktiga fokusområden som vi är övertygade om leder till bättre lönsamhet. Ett kvitto på detta är det hållbarhetslänkade kreditlöfte om 2,9 Mdkr, som vi har tecknat med Handelsbanken till förmånliga villkor. Vi är först i Sverige med mål om att öka mångfalden i organisationen kopplat till finansiering. Därutöver ska vi enligt avtalet minska energianvändningen och CO2-utsläppen i våra fastigheter med minst 25 procent vardera till år 2025 jämfört med 2020 i linje med våra företagsövergripande klimatmål.

– Återhämtningen i Sverige är stark. Prognosmakare har efter sommaren reviderat upp tillväxtprognoserna för i år till en tillväxt om 4,6 procent och för 2022 en tillväxt om 3,6 procent. Vi ser en hög aktivitet i hyresmarknaden och har en bra pipeline för nyuthyrningar och framtida projekt. Vårt nybyggnationsprojekt Eden tillika Symbiotic Building färdigställs och de första hyresgästerna har flyttat in. Vi har ett attraktivt kunderbjudande med människan i fokus i vårt Symbiotic Concept, vilket många kunder efterfrågar inte minst efter pandemin.

Biljana Pehrsson avslutar vd-ordet med:

– Vi har en attraktiv fastighetsportfölj i rätt lägen på tillväxtmarknader. Att våra kunder uppskattar vårt fokus på attraktiva och hållbara platser där människor inspireras är tydligt i vår senaste Nöjd Kund Index undersökning, där vi ökar från 73 till 76. Ett av undersökningens högsta betyg får vi avseende våra kunders lojalitet vilket vi är mycket tacksamma för. Jag vill tacka våra engagerade och dedikerade medarbetare. De ger också Kungsleden ett mycket gott betyg – i år uppnådde vi ett medarbetarindex på 8 av 10, att jämföras med 7,4 i det index vi jämför oss med. Jag ser framtiden an med tillförsikt!

Fler Nyheter från förstasidan

Bra drag i gröna distriktet

Många aktörer ger insikter om olika perspektiv på hållbarhet.

Köper i skuggan av jätte

Betalar 300 miljoner för nyutvecklad gränshandel.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Misslyckande blir stor markanvisning

Ska bygga i södra Stockholm. 160 bostäder ingår.

Förvärvar i Florida

Svenskt bolag köper kontorsfastighet norr om Miami.

Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Wallenstam 08-säljer till SBB för över miljarden

Överraskande försäljning. Fastigheter i Gröndal och Sundbyberg.

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

”Ursprungliga målet uppnås på riktigt nu”

Avgående vd:n Mats Hederos om storsatsningen.

Tillbaka till förstasidan