Fastator och Offentliga Hus i affärer för renodling

Aktiebolaget Fastator och dess innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till att renodla respektive bolags verksamhet.

Offentliga Hus förvärvar sex fastigheter av Fastator till ett underliggande fastighetsvärde om 1.228 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Norrtälje och Södertälje och har en total uthyrningsbar yta om cirka 49.000 kvm och totala hyresintäkter om cirka 78 Mkr. Fastigheterna har ett flertal olika hyresgäster, bland annat Norrtälje kommun, statliga forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden och Scania. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 83%. Fastator har bedrivit ett omfattande uthyrningsarbete i fastigheterna och det pågår diskussioner om ytterligare uthyrningar. Fastigheterna innehåller även drygt 27.000 kvm potentiell byggrätt.

Fastators helägda dotterbolag Industrisamhället Fastigheter AB (Industrisamhället) förvärvar 30 fastigheter av Offentliga Hus till ett underliggande fastighetsvärde om 118 miljoner kronor. Fastigheterna är sådana som Offentliga Hus inte kategoriserar som samhällsfastigheter. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 25.120 kvm och totala hyresintäkter om cirka 10 Mkr. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 84%, med ett flertal olika hyresgäster. Förvärvet avses finansieras med befintlig likviditet och banklån.

Fastator förvärvar även Offentliga Hus aktieinnehav i Studentbostäder i Sverige AB (”Studentbostäder i Sverige”). Innehavet motsvarar 34,39% av aktierna i Studentbostäder i Sverige och transaktionen genomförs baserat på ett värde för de förvärvade aktierna om 222 Mkr. Förvärvet avses finansieras med befintlig likviditet.

Fastator genomför därutöver ett aktieägartillskott om 604 Mkr till det hälftenägda bolaget Nordact AB, som i sin tur äger 100% av aktierna i Offentliga Hus. Aktieägartillskottet genomförs dels genom ett kontant tillskott om 382 Mkr dels genom ett tillskott av de förvärvade aktierna i Studentbostäder i Sverige om 222 Mkr. Nordact kommer således framgent äga cirka 34% av aktierna i Studentbostäder i Sverige och därmed kommer Fastator indirekt äga cirka 17% av aktierna i Studentbostäder i Sverige.

Samtliga transaktioner genomförs till marknadsvärde baserat på externa värderingar. Om inget annat anges uppgår köpeskillingen för respektive transaktion till det presenterade underliggande fastighetsvärdet. Transaktionerna genomförs som bolagsförvärv, där fastigheterna ägs av bolag vars enda verksamhet består i att äga dessa fastigheter, förutom Industrisamhällets förvärv som avser förvärv av fastigheter. Inget bolag är vid tillträdet belånat och den latenta skatt som finns i bolagen övertas av köparen. Inga anställda berörs av transaktionerna.

De externa marknadsvärderingar som gjorts inför transaktionerna, och som transaktionerna genomförs baserat på, ger en preliminär positiv resultatpåverkan för Fastator under det fjärde kvartalet 2019 om cirka 100 Mkr.

Transaktionerna är att betrakta som närståendetransaktioner och är av sådan storlek att Fastators beslutsordning kommer att följa Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 om god sed på aktiemarknaden vid närståendetransaktioner, vilket bland annat innebär att transaktionerna är villkorade av godkännande av Fastators bolagsstämma. Fastator avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma, vilken indikativt kommer att hållas den 19 december 2019. Förutsatt godkännande av Fastators extra bolagsstämma avses transaktionerna slutföras under det fjärde kvartalet 2019, med undantag av Industrisamhällets förvärv som avses slutföras under det första kvartalet 2020.

Fler Nyheter från förstasidan

Redo hyra ut 12.000 kvm direkt – inväntar inte påbyggnad

Går igång med uthyrningsarbetet av den nyinköpta fastigheten direkt. Motiverar för Fastighetsvärlden och berättar om önskad hyresnivå.

Explosioner mot Vonovias och HSB:s hus i Husby

En fastighet har fått stora skador, den andra mindre. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Köper fyra 08-närcentrum

Duo köper fastigheter som relativt nyligen har sålts.

Han efterträder Skogestig

Klart med vem som blir ny chef för fastighetsinvesteringar vid Vasakronan. Kommenterar för FV.

Jätteaffär: SBB säljer för 11 mdr – en aktör köper för 8 mdr

SBB gör en rekordstor följdaffär efter köpet av Hemfosa. En aktör köper för 8 miljarder, en annan för 3 miljarder. Läs kommentarer från aktörerna.

Tema Hållbarhet

”Den som blir vass på det här kommer att tjäna pengar”

Skanskas vd för kommersiella fastigheter, Jan Odelstam, vet vad som måste göras.

Welandson tar upp kampen med Amasten om SSM

Ytterligare en aktieaffär inom SSM. Köparen tar en corner i bolaget.

GW: ”Då hade kåken rasat”

Leif GW Persson ger sin syn på explosionen på Östermalm. FV berättar även mer om fastighetsägaren.

Bildextra: Sveriges största kvarter i trä byggs i Hagastaden

Läs om prisnivåerna och se karta.

Vill riva vid Norr Mälarstrand

”Helt nytt billigare än att renovera”.

Så går staden vidare med Gasklockan

”Fått många förfrågningar”. Oklart kring rättsligt efterspel.

23 tvingas bort från stora arkitektbyrån i Stockholm

Efter höstens varsel sägs totalt 55 medarbetare upp från de två stora arkitektbyråerna.

Lämnar Savills – blir partner hos mindre aktör

”För mig blir det som att gå tillbaka till rötterna”.

Klart med ny delägare till höga Karlatornet

Serneke har hittat en JV-partner som tar ett riktigt stort ägande i det planerade höghuset. Läs om köparen. ”En enorm milstolpe”.

Tillbaka till förstasidan