Batljan: ”SBB står starkare än någonsin”

Aktiekursen har inre rosat marknaden den senaste tiden. När SBB presenterar sin kvartalarapport är det en optimistisk Ilija Batljan som skriver vd-ordet:
– SBB står starkare än någonsin och fokuserar på högre rating och lägre belåningsgrad, skriver han.
SBB:s fastighetsvärde är nu 159 miljarder kronor.

Kvartalet i korthet

 • Hyresintäkterna ökade med 38 procent till 1 831 mkr (1 325).
 • Driftnetto ökade med 34 procent till 1 153 mkr (858).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 738 mkr (389).
 • Förvaltningsresultatet, justerat för värdeförändringar och skatt från JV/intressebolag ökade med 115 procent till 1 326 mkr (618).
 • Resultat före skatt ökade till 3 472 mkr (3 117), varav:
  Förvaltningsresultatet ingår med 1 446 mkr (615). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra jämförelsestörande kostnader om -16 mkr (-43).
  Värdeförändringar på fastigheter ingår med 2 362 mkr (2 333).
  Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -341 mkr (163).
 • Periodens resultat var 2 939 mkr (2 735) efter avdrag för uppskjuten skatt om -401 mkr (-290) och aktuell skatt om -132 mkr (-92), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,86 kr (1,75) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 158,9 mdkr (149,3).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 68 794 mkr (64 516), motsvarande 47,31 kr (44,46) per aktie.

Vd Ilija Batljan kommenterar:

”SBB står starkare än någonsin och fokuserar på högre rating och lägre belåningsgrad. De investeringar SBB har gjort de senaste tre åren ger en bra möjlighet för SBB att nu tydligt prioritera högre kreditrating framför förvärv. SBB:s räntetäckningsgrad låg på 5,5 gånger i slutet på första kvartalet 2022. Faktum är att SBB klarar av att behålla utdelningen och räkna upp den med inflationen även om den nominella räntan skulle komma upp till 10 procent. Inflationsjusterade hyresintäkter och lång räntebindning ger stabilt kassaflöde och utdelning.”

SBB äger fastigheter för 159 mdkr och till detta kan läggas SBB:s andel av värdet i JV/intressebolag motsvarande cirka 35 mdkr.

Batljan ger sin syn på den närmsta framtiden:

”År 2022 är också ett valår och de närmaste 12-18 månaderna förväntas aktiviteten när det gäller kommunala försäljningar vara låg. Sammantaget skapar det en väldigt bra möjlighet för SBB att sänka belåningsgraden genom försäljningar och återbetalning av lån samt att använda sin starka position inom fastighetsutveckling till organisk tillväxt både genom nybyggnation, investeringar i befintligt bestånd och genom försäljning av byggrätter”.

Grundare, vd:n och storägaren Ilija Batljan fortsätter:

”Vårt fokus är att långsiktigt generera största möjliga riskjusterade avkastning till våra drygt 200.000 aktieägare. Vi bedömer att en starkare rating och lägre belåningsgrad är det bästa valet för att leverera högst avkastning. Låt mig därför vara övertydlig: BBB+ rating är SBB:s prioriterade målsättning”.

Batljan kommenterar även räntan i ett långt stycke:

SBB hade en snittränta på 1,24 procent i slutet av första kvartalet. Räntorna är på väg upp och det är just därför som vi under de två senaste åren har tagit långa lån med fast ränta. Vi har lite förenklat betalat en premie för att låta inflationen göra jobbet. I slutet av Q1 var vår räntebindning 3,7 år. Det betyder att det tar viss tid innan högre räntor slår igenom i SBB:s resultat och hinner därigenom kompenseras av inflationsjusterade hyresintäkter. För att åskåd- liggöra detta har vi nedan illustrerat effekten på SBB:s snittränta och förvaltningsresultat om räntan mätt som 3-månaders STIBOR skulle öka från dagens 0,1 procent till 1,5 procent, 2 procent eller 2,5 procent. SBB:s räntetäckningsgrad låg på 5,5 gånger i slutet på första kvartalet 2022. Faktum är att SBB klarar av att behålla utdelningen och räkna upp den med inflationen även om den nominella räntan skulle komma upp till 10 procent (real ränta 2-3 procent). Om SBB skulle minska nettoskulden med 5 mdkr skulle man klara av att räkna upp utdelningen med inflationen även om den nominella räntan skulle komma upp till 10 procent och real ränta ligga på 4-5 procent. Inflationsjusterade hyresintäkter och lång räntebindning ger stabilt kassaflöde och utdelning.

Fler Nyheter från förstasidan

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Jacob Karlssons känga till aktieanalytiker

K-Fastigheters vd om framtiden och bolagets mål.

Titania säljer ”hemligt” lyxprojekt i Kalifornien

Vd:n ”Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet men det är inget vi kommer att göra om”.

Tillbaka till förstasidan