98 procent av hyrespengarna in hos Humlegården

Humlegården visar en fortsatt positiv utveckling under det tredje kvartalet. Pandemin har haft relativt begränsad effekt på resultatet under denna period, detta tack vare en bred och kreditvärdig kundbas, en stark fastighets- och projektportfölj samt ett fortsatt fokus på kassaflöde, skriver Humlegården i rapporten för de tre första kvartalen.

Pandemins framtida effekter på marknadsläget och samhället i stort är fortfarande svåra att förutspå, varför ett ödmjukt förhållningssätt och en nära dialog med kunderna är centralt även fortsättningsvis, konstaterar bolaget.

Nyckeltalen januari-september 2020 ( januari-september 2019):

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 175 mkr (990), en ökning med 19 procent. I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 2 procent, minskningen beror delvis på temporärt ökad vakans.
 • Nettouthyrningen uppgick till –10 mkr (66). Exklusive hyresavtal som sagts upp av Humlegården inför kommande utvecklingsprojekt uppgick nettouthyrningen till –3 mkr.
 • Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt 15 procent (27).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (91).
 • Driftöverskottet ökade med 19 procent till 886 mkr (745). I jämförbart bestånd minskade driftöverskottet med 3 procent.
 • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (75).
 • Finansnettot uppgick till –180 mkr (–111), ökningen förklaras av ökad skuldvolym som togs upp i samband med de förvärv som gjordes under hösten 2019.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 671 mkr (601).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 612 mkr (982).
 • Resultatmässigt har pandemins effekter varit relativt begränsade under den aktuella perioden. Avseende hyresfordringar för det fjärde kvartalet har 98 procent betalats per den 20 oktober 2020.
 • Gröna obligationer om 2 800 mkr har emitterats under 2020. Andelen hållbar finansiering uppgick därmed till 83 procent av de räntebärande skulderna.

Anneli Jansson, vd på Humlegården:

– Vi bibehåller den positiva utvecklingen även i årets tredje kvartal och visar stabila nyckeltal, trots utmanande tider. Vi har ett bra utgångsläge och en finansiell stabilitet, men då det fortfarande är svårt att förutspå effekterna av pandemin är ett ödmjukt förhållningssätt viktigt. Jag är övertygad om att kontoret har en betydelsefull roll att spela även framåt, som en mötesplats och för att vårda en företagskultur, skapa energi och utveckla affären. En framtidssäkrad arbetsplats behöver tillgodose flera dimensioner – den digitala, sociala och fysiska miljön – för att stödja verksamheten på ett bra sätt. Vi är väl rustade för att möta framtiden och arbetar vidare enligt vår strategi, där dialogen med kunden och en ständig utveckling av vårt erbjudande utgör grundpelarna, tillsammans med vårt fokus på kassaflöde och ett långsiktigt, hållbart värdeskapande

Finansiering:

I september lanserades ett nytt grönt ramverk, som ett led i Humlegårdens målsättning om att all finansiering ska vara grön. Ramverket har granskats av Cicero, som utfärdat en second opinion med betyget “Strong medium green” avseende de gröna villkoren samt “Excellent” avseende styrning.

Under det tredje kvartalet har Humlegården emitterat totalt 2 300 miljoner kronor i gröna obligationer. Genom emissionerna uppgår andelen grön finansiering till 83 procent (65). Den genomsnittliga kapitalbindningen har ökat från 4,0 år till 4,2 år, liksom den genomsnittliga räntebindningen som ökat från 4,2 år till 4,4 år. Den genomsnittliga låneräntan uppgick vid kvartalsskiftet till 1,5 procent (1,6). Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 gånger (6,3). Nettoskuld/Ebitda uppgick till 12,1 gånger (8,9), medan belåningsgraden uppgick till 38,9 procent (32,5). Ökningen beror på de förvärv som skedde under kvartal 4 2019. Andelen obelånade fastigheter uppgick till 67 procent (61). Fastighetsbeståndet har inte marknadsvärderats per kvartalsskiftet.

Fler Nyheter från förstasidan

Arnhult har sålt stor aktiepost i Sagax

Läs även om Arnhults övriga fastighetsplaceringar.

Ligger bakom köpet av stor arena

15.000 åskådarplatser.

Stora PDL United hotas av konkurs

Har flera av landets största padelanläggningar.

Andreas Eneskjöld ny vd

Bolagsgruppen gör flera förändringar.

Hyr 3.000 kvm på Vasagatan

Utmanare inom coworking når 20.000 nära centralstationen.

Babybjörn ut efter cybersatsning

Lämnar Solna för flytt västerut. Hyr 1.400 kvm i projektfastighet.

Så blir nya bostadsbolaget

Läs om beståndet, styrelsen och ledningsgruppen.

Lista: 30 hus som kan säljas

Uppdaterad avyttringsplan.

Topplista

Lista: 16 ledande juristerna

FV har sammanställt en lista över de mest framgångsrika advokatfirmorna, kopplat till fastighetsaffärer.

HFD: Cementas tidsbegränsade täkttillstånd ska stå fast

”Det är ett viktigt besked från domstolen idag”.

SBB-blankare har bränt sig

Ser ut att förlora mycket i kampen mot Batljans bolag.

Obos i offensiv – ny storägare i svensk byggjätte

Nordstjernan halverar sitt ägande i byggföretaget, satsar på andra branscher än bygg.

Överväger sälja för hela 10 miljarder

FV berättar om beståndet. En av de allra mest kända fastigheterna ingår.

Bantar vid flytt till nybyggt

Nya tider, nytt beslut. Minskar kontorsytan med en tredjedel.

Tillbaka till förstasidan