Grön cirkel där det är aktuellt med kontor och rosa där det planeras för bostäder. Gult markerar samhällsfastighet. Montage: Fastighetsvärlden

150.000 kvm byggrätter i Hagastaden når marknaden

Byggrätter om 50.000 kvm kontor och 100.000 kvm bostäder i ännu en etapp av Hagastaden är på väg ut på marknaden. Det rör sig om delar av det området där Karolinska sjukhuset tidigare fanns. Upphandling av säljrådgivare pågår.

Annons

Klassificering av byggnader:

  • Blåklassade (särskilt värdefulla byggnader att likställa med byggnadsminnen): norra delen av radiumhemmet, psykiatrin, blindhemmet, samt delar av Eugeniahemmet.
  • Grönklassade (särskilt värdefulla byggnader): Norrbackainstitutets huvudbyggnad, södra delarna av radiumhemmet, nya hemmet, samt Eugeniahemmets östra flygel.
  • Gulklassade (Byggnad av positiv betydelse för området och/eller av visst kulturhistoriskt värde): Neurobyggnaden, delar av Norrbackainstitutet, samt del av Eugeniahemmet.

Källa: Region Stockholm

Visa faktaruta

I januari 2018 köpte Niam den stora huvudbyggnaden när Region Stockholm sålde. Priset var 2,3 miljarder kronor. Totalt handlade det om 100.000 kvm lokaler som skulle förvandlas till bostäder. Totalt inkom fem bud. En månad senare kom dock beslutet att att affären stoppades av politikerna.

Nu är det ett annat område som är aktuell för försäljning, det mellan det tidigare huvudblocken och kommungränsen till Stockholm.

I samband med att Detaljplan 1 för Norra Hagastaden, i Solna, nu är ute på samråd (30 april–10 juni) börjar Region Stockholm att dra upp riktlinjerna inför den planerade försäljningen av byggrätter. Tidplanen är ännu inte beslutad utan är beroende av marknadssituationen, det vill säga hur efterfrågan och prissättningen på byggrätter i detta område ser ut för exploatörer inom bostads-, kontors-, forskning- och vårdfastigheter.

Utöver 50.000 kvm lokaler för kontor/life science och drygt 100.000 kvm bostäder samt samt ett kvarter för samhällsfastighet/skola/förskola om drygt 10.000 kvm ska det även bli två kvarter för regionens verksamheter.

Enligt fastighetsvärldens källor skulle det kunna handla om upp till fem möjliga tagare av byggrätterna.

Lokaler för kontors/life science planeras främst två byggnader om 20.000 kvm vardera i den östra delen som en ”bullervall” mot Uppsalavägen/E4:an, i riktning mot Hagaparken och Brunnsviken.

Bostäderna ligger företrädesvis mot det lugnare och bilfria Akademiska stråket och ramar in Eugeniahemmet och den nya Eugeniaplatsen. Fyra kvarter planeras för huvudsakligen bostadsändamål vid den platsen.

Det rör sig om såväl nybyggnation och ombyggnation. Några byggnader kommer att rivas och en kommer att flyttas.

Det befintliga och kulturhistoriskt högt värderade Radiumhemmet, får en särskilt viktig position i planförslaget, med sin huvudentré mot Centrala torget. Här möjliggörs för ett brett spektrum av innehåll, från bostäder till centrumverksamhet.

Situationsplan som visar planerad gatu- och kvartersstruktur Bild/karta: White
Östra Hagastadens och Norra Hagastadens (DP1) stadsfront mot Brunnsviken österut Illustration: White
Illustration, Hagaparken: White Arkitekter

CCK (kv. 16/Neurologen) kommer att fortsätta inrymma den forskningsverksamhet som finns där idag. Detta är den enda byggnaden inom planområdet som på lång sikt är tänkt att behålla sin nuvarande användning. Byggnaden ägs för övrigt av CCK-stiftelsen och ligger på arrendemark.

Tills dess att behovet av ny sjukhusbyggnad uppstår, expansion av NKI,  kommer Norrbackainstitutet (den långsmala byggnad i gult puts som finns närmas NKI) att till största del finnas kvar som ett provisorium.

De byggnader som bedömts ha höga kulturhistoriska värden bevaras, men föreslås till stor del få ny användning. En byggnad, Blindhemmet, flyttas från sitt nuvarande läge och får en ny placering

Den aktuella detaljplanen (DP1) är den första etappen i Solna med utgångspunkt i planprogram för Norra delen av Hagastaden som godkändes av byggnadsnämnden 2016.

Inom detaljplanen möjliggörs för ungefär 1.200 nya bostäder, 70.000 kvm ljus BTA för vårdlokaler, samt 50.000 kvm ljus BTA för service och kommersiella lokaler. Inom planområdet möjliggörs också för en förskola med ungefär 140 platser, samt LSS-boende om cirka 400–500 kvm.

Diagram som visar planens innehåll. Illustration:: White
Illustration som visar antalet våningar inom och i anslutning till planområdet. Illustration: White
Karta som visar planområdet tillsammans med Stockholms detaljplaner för Hagastaden; västra, centrala och östra Hagastaden. Planområdet skrafferad rosa. Kommungränsen är markerad med svart prick-prick-streckad linje. Karta: Region Stockholm

När samtliga etapper är utbyggda kommer det att ha byggts 6.000 nya bostäder i Hagastaden, varav 3.000 på Solnasidan och lika många på Stockholmssidan. När stadsdelen är färdigbyggd kommer det dessutom att finnas runt 50.000 arbetsplatser i Hagastaden.

Planer på att omvandla området har funnits sedan början på 2000-talet i samband med besluten att bygga ett nytt universitetssjukhus. År 2007 togs en gemensam vision för Karolinska-Norra Station med inriktning på Life-science, Vision 2025, fram av Solna stad, Stockholms stad, Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm), näringslivet och akademierna.

Illustration som visar Neurobyggnaden och föreslagen balkongsättning. Illustration: White
I Solna stadshus (Stadshusgången 2) finns en fysisk modell över planförslaget i skala 1:500.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan