FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

Förvärv av fast egendom genom olika fastighetsbildningsåtgärder, som fastighetsreglering och klyvning, är enligt dagens regler undantagna stämpelskatteplikt. Sådana överlåtelseformer används regelmässigt av marknadens aktörer för att minska transaktionens skattebelastning.

Lantmäteriets förslag utgår från den principiella synen att stämpelskatt bör införas i tre typfall:

  • Förvärv (jordabalksköp) där lagfart inte söks, utan ägaren av en lagfaren fastighet förvärvar ytterligare egendom och ansöker om fastighetsbildning genom vilken den förvärvade egendomen sammanförs med lagfaren fastighet.
  • Fastighetsreglering genom vilken mark överförs mellan fastigheter med olika ägare.
  • Klyvning genom vilken samägandet av en fastighet upplöses samt klyvningsfastigheten upphör att existera och ersätts av nybildade fastigheter.

Lantmäteriet har i sitt förslag, något förenklat, angett att samtliga dessa förvärv bör leda till stämpelskatteplikt på samma sätt som lagfarna jordabalksköp. Tidpunkterna för skattskyldighet och värdering varierar. Generellt kan dock sägas att skatteplikten föreslås inträda när äganderätten övergår, dvs när fastighetsbildningen vunnit laga kraft.

Lantmäteriet har inte föreslagit något datum för ikraftträdande, utan pekar istället på att ett antal frågor behöver utredas vidare. Särskilda övergångsbestämmelser föreslås inte heller. Lantmäteriet anser att nuvarande regler ska tillämpas på förvärv där ansökan om fastighetsbildning lämnats in innan ikraftträdandet.

Förslag till ny lagstiftning av detta slag kan leda till osäkerhet på marknaden om verkliga/ framtida transaktionskostnader. Särskilt i forwardaffärer, med olika former av strukturering och långa ledtider, blir det oklart vad som kommer att gälla.

Nyckeln för att skydda sig mot ändrad lagstiftning i affärer med inslag av fastighetsbildningsåtgärder torde vara att snarast möjligt få in ansökan om fastighetsbildning. Genom bestämmelserna i fastighetsbildningslagen och lantmäterimyndigheternas tillämpning finns det dock begränsningar (särskilt avseende exploateringsfastigheter beroende av ny detaljplan) avseende när detta kan ske. Frågan blir hur tidigt ansökan kan ges in till lantmäteriet utan att den riskerar att avvisas.

I ett sådant läge får parterna försöka att istället kvantifiera risken och hantera den (riskfördela) i avtalet. Under en tid har vi även kunnat ana viss anpassning till en ändrad lagstiftning, bland annat genom att avstycka mark med lagfart utifrån marknadsvärde istället för att klyva ut mark utifrån förvärvade ideella andelar med lägre värde. Än så länge har vi svårt att se någon ”marknadspraxis”, men både säljare och köpare gör klokt i att kalkylera med risken för ny lagstiftning som inför stämpelskatt även på förvärv genom fastighetsbildning.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner
Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd ...

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen
Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM ...

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat
Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i ...

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital
En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna ...

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier
Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet ...

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital
För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska ...

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen
Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ...

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier
Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i ...

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall
Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering ...

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan