FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

Förvärv av fast egendom genom olika fastighetsbildningsåtgärder, som fastighetsreglering och klyvning, är enligt dagens regler undantagna stämpelskatteplikt. Sådana överlåtelseformer används regelmässigt av marknadens aktörer för att minska transaktionens skattebelastning.

Lantmäteriets förslag utgår från den principiella synen att stämpelskatt bör införas i tre typfall:

  • Förvärv (jordabalksköp) där lagfart inte söks, utan ägaren av en lagfaren fastighet förvärvar ytterligare egendom och ansöker om fastighetsbildning genom vilken den förvärvade egendomen sammanförs med lagfaren fastighet.
  • Fastighetsreglering genom vilken mark överförs mellan fastigheter med olika ägare.
  • Klyvning genom vilken samägandet av en fastighet upplöses samt klyvningsfastigheten upphör att existera och ersätts av nybildade fastigheter.

Lantmäteriet har i sitt förslag, något förenklat, angett att samtliga dessa förvärv bör leda till stämpelskatteplikt på samma sätt som lagfarna jordabalksköp. Tidpunkterna för skattskyldighet och värdering varierar. Generellt kan dock sägas att skatteplikten föreslås inträda när äganderätten övergår, dvs när fastighetsbildningen vunnit laga kraft.

Lantmäteriet har inte föreslagit något datum för ikraftträdande, utan pekar istället på att ett antal frågor behöver utredas vidare. Särskilda övergångsbestämmelser föreslås inte heller. Lantmäteriet anser att nuvarande regler ska tillämpas på förvärv där ansökan om fastighetsbildning lämnats in innan ikraftträdandet.

Förslag till ny lagstiftning av detta slag kan leda till osäkerhet på marknaden om verkliga/ framtida transaktionskostnader. Särskilt i forwardaffärer, med olika former av strukturering och långa ledtider, blir det oklart vad som kommer att gälla.

Nyckeln för att skydda sig mot ändrad lagstiftning i affärer med inslag av fastighetsbildningsåtgärder torde vara att snarast möjligt få in ansökan om fastighetsbildning. Genom bestämmelserna i fastighetsbildningslagen och lantmäterimyndigheternas tillämpning finns det dock begränsningar (särskilt avseende exploateringsfastigheter beroende av ny detaljplan) avseende när detta kan ske. Frågan blir hur tidigt ansökan kan ges in till lantmäteriet utan att den riskerar att avvisas.

I ett sådant läge får parterna försöka att istället kvantifiera risken och hantera den (riskfördela) i avtalet. Under en tid har vi även kunnat ana viss anpassning till en ändrad lagstiftning, bland annat genom att avstycka mark med lagfart utifrån marknadsvärde istället för att klyva ut mark utifrån förvärvade ideella andelar med lägre värde. Än så länge har vi svårt att se någon ”marknadspraxis”, men både säljare och köpare gör klokt i att kalkylera med risken för ny lagstiftning som inför stämpelskatt även på förvärv genom fastighetsbildning.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...
Tillbaka till förstasidan