FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

Förvärv av fast egendom genom olika fastighetsbildningsåtgärder, som fastighetsreglering och klyvning, är enligt dagens regler undantagna stämpelskatteplikt. Sådana överlåtelseformer används regelmässigt av marknadens aktörer för att minska transaktionens skattebelastning.

Lantmäteriets förslag utgår från den principiella synen att stämpelskatt bör införas i tre typfall:

  • Förvärv (jordabalksköp) där lagfart inte söks, utan ägaren av en lagfaren fastighet förvärvar ytterligare egendom och ansöker om fastighetsbildning genom vilken den förvärvade egendomen sammanförs med lagfaren fastighet.
  • Fastighetsreglering genom vilken mark överförs mellan fastigheter med olika ägare.
  • Klyvning genom vilken samägandet av en fastighet upplöses samt klyvningsfastigheten upphör att existera och ersätts av nybildade fastigheter.

Lantmäteriet har i sitt förslag, något förenklat, angett att samtliga dessa förvärv bör leda till stämpelskatteplikt på samma sätt som lagfarna jordabalksköp. Tidpunkterna för skattskyldighet och värdering varierar. Generellt kan dock sägas att skatteplikten föreslås inträda när äganderätten övergår, dvs när fastighetsbildningen vunnit laga kraft.

Lantmäteriet har inte föreslagit något datum för ikraftträdande, utan pekar istället på att ett antal frågor behöver utredas vidare. Särskilda övergångsbestämmelser föreslås inte heller. Lantmäteriet anser att nuvarande regler ska tillämpas på förvärv där ansökan om fastighetsbildning lämnats in innan ikraftträdandet.

Förslag till ny lagstiftning av detta slag kan leda till osäkerhet på marknaden om verkliga/ framtida transaktionskostnader. Särskilt i forwardaffärer, med olika former av strukturering och långa ledtider, blir det oklart vad som kommer att gälla.

Nyckeln för att skydda sig mot ändrad lagstiftning i affärer med inslag av fastighetsbildningsåtgärder torde vara att snarast möjligt få in ansökan om fastighetsbildning. Genom bestämmelserna i fastighetsbildningslagen och lantmäterimyndigheternas tillämpning finns det dock begränsningar (särskilt avseende exploateringsfastigheter beroende av ny detaljplan) avseende när detta kan ske. Frågan blir hur tidigt ansökan kan ges in till lantmäteriet utan att den riskerar att avvisas.

I ett sådant läge får parterna försöka att istället kvantifiera risken och hantera den (riskfördela) i avtalet. Under en tid har vi även kunnat ana viss anpassning till en ändrad lagstiftning, bland annat genom att avstycka mark med lagfart utifrån marknadsvärde istället för att klyva ut mark utifrån förvärvade ideella andelar med lägre värde. Än så länge har vi svårt att se någon ”marknadspraxis”, men både säljare och köpare gör klokt i att kalkylera med risken för ny lagstiftning som inför stämpelskatt även på förvärv genom fastighetsbildning.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

FV-Expert: Juridik

Risker med försenat slutbesked på tillträdesdagen

I samarbete med Brick Advokat

I ett hyresavtal är tillträdesdagen ett viktigt avtalsvillkor. Genom det villkoret uppkommer en skyldighet för hyresvärden att leverera lokalen till hyresgästen på tillträdesdagen. Misslyckas hyresvärden i sitt åliggande hotar juridiska konsekvenser.

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

Tillbaka till förstasidan