Cecilia Jussi-Pekka (f.d. Hautamäki) Advokat, Andersson Gustafsson Advokatbyrå

FV-Expert: Affärsjuridik

Ska statens inkomstmöjligheter styra samhällsutveckling och bostadsutveckling?

I samarbete med Andersson Gustafsson Advokatbyrå

I juni 2015 fattade Regeringen ett beslut om att utse en särskild utredare för att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Bakgrunden är bland annat att man önskar säkerställa att skattereglerna inte särskilt gynnar vissa branscher. Förutom att se över reglerna om fastighetspaketering omfattar utredarens uppdrag även att utreda om fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och att föreslå författningsändringar om det bedöms vara lämpligt.

Idag är inte fastighetsbildningsåtgärder stämpelskattepliktiga. Det innebär att förvärv som sker genom fastighetsbildning, till exempel fastighetsreglering och klyvning, inte utlöser stämpelskatt. Att skattefrihet för förvärv genom fastighetsbildning skulle kunna medföra ett visst skattebortfall uppmärksammades redan vid lagens tillkomst. I propositionen till fastighetsbildningslagen uttrycktes dock att det fiskala intresset, statens möjlighet till intäkter, inte fick lägga hinder i vägen för den i övriga avseenden mest lämpliga handläggningsformen vid fastighetsbildning (prop. 1969:128 s. B 451).

Vi som arbetar med fastighetsförvärv och fastighetsutvecklingsprojekt i olika former vet att fastighetsbildningsåtgärder är vanligt förekommande. De är också helt nödvändiga i samband med samhällsbyggande och exploatering av områden för ny bebyggelse. Efter att reglerna om tredimensionell fastighetsbildning tillkom finns även möjlighet till förtätning och att genom fastighetsbildning åstadkomma fastigheter med flera användningsområden och olika ägarformer, och det blir nu mer och mer vanligt med fastighetsutvecklingsprojekt som inbegriper just tredimensionella fastighetsbildningar.

Ett problem vid fastighetsbildningsåtgärder idag är de långa handläggningstiderna som förmodligen beror på hög arbetsbelastning hos lantmäterimyndigheterna. Det är inte svårt att tänka sig att en förändring av regelverket där fiskala intressen ska påverka fastighetsbildningen inte kommer att förkorta dessa handläggningstider utan snarare tvärtom.

Intressant är även hur denna prövning ska göras och hur det ska bedömas om en fastighetsbildningsåtgärd är berättigad eller om den endast vidtas i syfte att undgå eller reducera stämpelskatten. Ska lantmätaren göra denna prövning vid fastighetsbildningsförrättningen eller ska det tillsättas en särskild nämnd som ska överpröva varje fastighetsbildningsbeslut? Att det kommer att bli svåra gränsdragningsproblem står nog klart.
Alternativet är att belägga samtliga fastighetsbildningsåtgärder med stämpelskatt. Detta kommer medföra ökade kostnader för bostadsproduktion, vilket i sin tur leder till lägre vinst och i förlängningen minskat intresse för genomförande och investeringar i bostadsutvecklingsprojekt. Med en eskalerande bostadsbrist i storstadsområdena och med en omvärld som gör att behovet av fler bostäder i Sverige är än mer akut än på länge känns det inte som att en nyordning där fiskala intressen ska styra samhällsplanering och bostadsutveckling är rätt väg att gå.

Frågan är också om dessa skatteintäkter motsvarar de negativa samhällsekonomiska effekterna av en minskad bostadsproduktion och viljan att investera i fastighetsutvecklingsprojekt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Cecilia Jussi-Pekka (f.d. Hautamäki)
Advokat, Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

Tillbaka till förstasidan