Cecilia Jussi-Pekka (f.d. Hautamäki) Advokat, Andersson Gustafsson Advokatbyrå

FV-Expert: Affärsjuridik

Ska statens inkomstmöjligheter styra samhällsutveckling och bostadsutveckling?

I samarbete med Andersson Gustafsson Advokatbyrå

I juni 2015 fattade Regeringen ett beslut om att utse en särskild utredare för att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Bakgrunden är bland annat att man önskar säkerställa att skattereglerna inte särskilt gynnar vissa branscher. Förutom att se över reglerna om fastighetspaketering omfattar utredarens uppdrag även att utreda om fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och att föreslå författningsändringar om det bedöms vara lämpligt.

Idag är inte fastighetsbildningsåtgärder stämpelskattepliktiga. Det innebär att förvärv som sker genom fastighetsbildning, till exempel fastighetsreglering och klyvning, inte utlöser stämpelskatt. Att skattefrihet för förvärv genom fastighetsbildning skulle kunna medföra ett visst skattebortfall uppmärksammades redan vid lagens tillkomst. I propositionen till fastighetsbildningslagen uttrycktes dock att det fiskala intresset, statens möjlighet till intäkter, inte fick lägga hinder i vägen för den i övriga avseenden mest lämpliga handläggningsformen vid fastighetsbildning (prop. 1969:128 s. B 451).

Vi som arbetar med fastighetsförvärv och fastighetsutvecklingsprojekt i olika former vet att fastighetsbildningsåtgärder är vanligt förekommande. De är också helt nödvändiga i samband med samhällsbyggande och exploatering av områden för ny bebyggelse. Efter att reglerna om tredimensionell fastighetsbildning tillkom finns även möjlighet till förtätning och att genom fastighetsbildning åstadkomma fastigheter med flera användningsområden och olika ägarformer, och det blir nu mer och mer vanligt med fastighetsutvecklingsprojekt som inbegriper just tredimensionella fastighetsbildningar.

Ett problem vid fastighetsbildningsåtgärder idag är de långa handläggningstiderna som förmodligen beror på hög arbetsbelastning hos lantmäterimyndigheterna. Det är inte svårt att tänka sig att en förändring av regelverket där fiskala intressen ska påverka fastighetsbildningen inte kommer att förkorta dessa handläggningstider utan snarare tvärtom.

Intressant är även hur denna prövning ska göras och hur det ska bedömas om en fastighetsbildningsåtgärd är berättigad eller om den endast vidtas i syfte att undgå eller reducera stämpelskatten. Ska lantmätaren göra denna prövning vid fastighetsbildningsförrättningen eller ska det tillsättas en särskild nämnd som ska överpröva varje fastighetsbildningsbeslut? Att det kommer att bli svåra gränsdragningsproblem står nog klart.
Alternativet är att belägga samtliga fastighetsbildningsåtgärder med stämpelskatt. Detta kommer medföra ökade kostnader för bostadsproduktion, vilket i sin tur leder till lägre vinst och i förlängningen minskat intresse för genomförande och investeringar i bostadsutvecklingsprojekt. Med en eskalerande bostadsbrist i storstadsområdena och med en omvärld som gör att behovet av fler bostäder i Sverige är än mer akut än på länge känns det inte som att en nyordning där fiskala intressen ska styra samhällsplanering och bostadsutveckling är rätt väg att gå.

Frågan är också om dessa skatteintäkter motsvarar de negativa samhällsekonomiska effekterna av en minskad bostadsproduktion och viljan att investera i fastighetsutvecklingsprojekt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Cecilia Jussi-Pekka (f.d. Hautamäki)
Advokat, Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Fler FV-Expert

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis …

FV-Expert: Affärsjuridik

Fem frågor vid etablering av ett JV

I samarbete med AG Advokat

Utvecklingen på fastighetsmarknaden leder till olika finansieringslösningar. Ett alternativ kan vara att söka investerare som går in som delägare i …

FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Morgondagens skolor – kameleonter med många funktioner

I samarbete med Archus

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för …

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

FV-Expert: Uthyrning

Våga blicka bakåt för att se framåt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det sägs ofta att vi står inför en digitalisering och en förflyttning från fysiska butiker till e-handel. Men faktum är …

FV-Expert: Projektekonomi

Ta greppet om projektekonomin

I samarbete med Forsen

Som senior controller ansvarar jag för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i några av Forsens största projekt. Det innefattar allt …

FV-Expert: Kontorsmarknaden

Var går smärtgränsen för kontorshyror i Stockholm?

I samarbete med Colliers International

Stockholms kontorshyresmarknad är minst sagt ansträngd vilket gjort att vi nu har kvadratmeterpriser man bara kunde drömma om för några fåtal år sedan. På drygt 3 år har hyrorna stigit markant, en onormal utveckling som inte kan fortgå för alltid.

FV-Expert: Stadsutveckling

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare och byggaktörer utvecklar allt större områden och vi arkitekter …

FV-Expert: Skatt

Nya regler begränsar ränteavdrag

I samarbete med Svalner

Den 1 januari 2019 träder nya regler i kraft som, framförallt i fastighetsbranschen, kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.

Tillbaka till förstasidan