Ola Ihse, advokat, delägare Andersson Gustafsson Advokatbyrå

FV-Expert: Affärsjuridik

Positiva nyheter för markexploatörer

I samarbete med Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Minskade möjligheter för kommuner att övervältra kostnader för kommunala verksamheter på markexploatörer

Byggherrekollektivet har under en längre tid framfört stark kritik mot att kommuner, genom exploateringsavtal och med stöd av sitt planmonopol, utan lagstöd tvingar exploatörer att utföra eller finansiera anläggningar och verksamheter som inte har någon direkt anknytning till den aktuella detaljplanen eller dess genomförande. Många exploatörer har på detta sätt tvingats utföra eller lämna bidrag till i förväg svårbedömda offentliga investeringar, såsom t.ex. skolor, daghem och idrottsanläggningar, som egentligen borde ha betalats via skattesedeln.

Lagstiftaren har hörsammat byggherrekollektivets kritik och från och med den 1 januari 2015 gäller helt nya regler för exploateringsavtal i plan och bygglagen. Syftet med de nya reglerna är att skapa ökad öppenhet samt förbättrad insyn och förutsebarhet i exploateringsprocessen.

Målsättningen är att exploatörer redan före markförvärv och igångsättning av projekt ska kunna göra en rimlig ekonomisk bedömning av lönsamheten i ett utvecklingsprojekt. Förhoppningen är också att de nya reglerna ska skapa en sundare konkurrens och bättre förutsättningar för utländska aktörer att etablera sig på den svenska marknaden.

En av de absolut viktigaste nyheterna i de nya reglerna är att lagstiftaren har gjort ett allvarligt menat försök att skapa en klar gränsdragning mellan sådana kostnader som ska skattefinansieras och sådana kostnader som exploatören ska få stå för.

Utgångspunkten i det nya lagförslaget är att exploatörer främst ska kunna åläggas att vidta eller finansiera åtgärder för gator, vägar, andra allmänna platser, vattenförsörjning, avlopp samt andra åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras och som står i rimligt förhållande till exploatörens nytta av planen.

Det finns dock ingen begränsning till det aktuella planområdet, utan exploatören kan tvingas stå för finansieringen av t.ex. nödvändiga avfarter utanför planområdet som är nödvändiga för detaljplanens genomförande. Investeringar som skett i historisk tid får emellertid som huvudregel inte finansieras via ett exploateringsavtal såvida det inte är frågan om etappvisa utbyggnader där t.ex. större infartsleder även försörjer områden inom senare detaljplaner.

Vidare har det införts ett uttryckligt förbud i plan och bygglagen mot att ålägga exploatörer en skyldighet att vidta eller finansiera sådana anläggningar, byggnader eller verksamheter som kommunen har ett lagstadgat ansvar att ombesörja, exempelvis åtgärder för vård, skola och omsorg.

Det nya regelverket är inte alltigenom tydligt, men öppnar upp för ett paradigmskifte inom den svenska fastighetsutvecklingsvärlden där byggherrekollektivet får betydligt bättre förutsättningar att ta till vara sina rättigheter i samband med markexploateringar. Min bedömning är att fokus nu kommer att öka på vilka krav kommuner får ställa på byggherrar och att vi framöver kommer att se fler rättsliga prövningar innan en ny nationell praxis har etablerat sig på marknaden. Samtidigt är jag övertygad om att en sådan process kan bli nödvändig för att modernisera det tidigare illa fungerande systemet som under en längre tid fördröjt och hämmat bostadsbyggandet i Sverige.

Ola Ihse, advokat, delägare
Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

Tillbaka till förstasidan