FV-Expert: Hållbara affärer

Ökad cirkularitet minskar våra klimatutsläpp

I samarbete med Skanska

Med tydliga mål går det att uppnå stora saker. Under 2015 satte Skanska Sverige målet att vi ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2045. Redan 2030 ska vi ha halverat våra klimatutsläpp som till en betydande del kommer från material och produkter. Vi kan minska klimatutsläppen avsevärt genom ökad cirkularitet där vi nyttjar material och produkter mer resurseffektivt vilket minskar uttag av råvara och andel avfall som deponeras.

Sedan slutet på januari 2021 har vi i Sverige en första handlingsplan för omställningen till en cirkulär ekonomi. Den är baserad på den nationella strategin för omställning till cirkulär ekonomi. Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Det rimmar väl med Skanskas löfte om att bygga ett bättre samhälle.

Cirkularitet handlar inte bara om att bli bättre på återvinning och avfallshantering – det finns så mycket mer att göra på området:

 • Att designa produkter med hög nyttjandegrad som går att bruka under en lång tid genom underhåll, renovering och uppgradering.
 • Om komponenter trots allt tjänat ut så kan de återbrukas. Alternativt kan materialen slutligen återvinnas och användas i produktion av nya material.
 • Att skapa bostäder och arbetsplatser där det blir enkelt att leva hållbart. Det förutsätter affärsmodeller och upphandlingar som gynnar en omställning till en cirkulär ekonomi.
 • Ökad cirkularitet bygger på samverkan mellan beställare och entreprenör och det kopplar ihop dagens byggda miljö med morgondagens. Lagstiftning och regler behöver ses över så att de inte hindrar utvecklingen.

Vi vill bidra med inspiration genom att ge exempel på hur vi på Skanska tänker och arbetar.

 1. Avfallsminimering
  Grunden för att verka mot minskat avfall är att se till att det inte uppkommer alls. Vårt långsiktiga mål är noll deponi. Vi har en gedigen databas kring våra avfallsströmmar och sätter avfallsmål i våra projekt för att driva på lösningar som genererar mindre avfallsmängder. Därmed går vi längre än lagstiftningen, som skärptes i augusti.

  I vår anläggningsverksamhet är klassning och hantering av schaktmassor och bergmaterial en viktig branschfråga som kräver översyn av nuvarande regelverk. Vi vill undvika att stora mängder material klassas som avfall och i stället underlätta återanvändning av massor. Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att göra översynen och Delegationen för cirkulär ekonomi har tillsatt en nationell expertgrupp där Skanska medverkar. Vi har i flera projekt kunnat visa på betydande klimatnytta och minskad miljöpåverkan lokalt genom en väl planerad och genomförd hantering av massor inom befintliga regelverk. Den administrativa bördan är dock påtaglig och vi ser stor nytta med utvecklingen av ett regelverk som underlättar och tar vara på denna potential. En viktig fråga är också klassningen av entreprenadberg som avfall. Entreprenadberg är oftast tekniskt sett likvärdigt råberg från en bergtäkt, men när nuvarande lagstiftning tillämpas klassas det i regel som avfall och hanteringen blir tungrodd och ineffektiv ur alla aspekter. Även här behöver lagar och regelverk utvecklas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

  Rivningsarbeten är ett annat område som traditionellt genererar stora avfallsmängder. Här samverkar vi med kunder, specialister och leverantörer för att i allt större omfattning kunna återbruka byggdelar och återvinna material.

 2.  

 3. Cirkulära material och produkter
  I flera av våra projekt är återbrukade produkter och material med hög andel återvunnen råvara i fokus. Vi driver på ett ökat kvalitetssäkrat återbruk av byggprodukter som exempelvis tegel och håldäck. Ett gott exempel är den samverkan med vår kund Vectura Fastigheter, återbruksspecialisterna Kaminsky, Swedoor och School of Engineering – Jönköping University/Träcentrum kring återbruk av dörrar i samband med ombyggnationen av Bromma sjukhus. Våra snickare demonterar befintliga dörrar som skickas till leverantören som utlyst en tävling i syfte att undersöka vilka möjligheter en gammal dörr erbjuder. Målet är att skapa nya väldesignade produkter.

  Den cirkulära asfalt som vi utvecklat innehåller en stor andel återvunnen asfalt.

  Det finns många andra produkter där vi ser samma utveckling och där produkternas kvalitet och kostnad är likvärdiga de som tillverkats på jungfrulig råvara.

  Att redan vid utformningen av byggnader planera klokt så att de också går att demontera är ett annat fokusområde.

 4.  

 5. Nya erbjudanden och affärsmodeller
  Vi strävar efter att utveckla långsiktigt hållbara bostäder, kontor och samhällsfastigheter för ökad flexibilitet och på ett sätt som underlättar ett cirkulärt liv, såväl på arbetsplatsen som i hemmet. Kanske kan en skola användas under fler timmar på dygnet och inom fler användningsområden?

  Vi utvecklar nya erbjudanden som exempelvis Idrottserbjudandet i samverkan med Riksidrottsförbundet. Det innebär att vi använder massor som grund för att skapa nya, bra idrottsplatser för ungdomar.

  Vi utforskar nya affärsupplägg med andra branscher. När vi bygger forskningsanläggningen ESS använder vi restmaterial från den intilliggande sockertillverkningen som fyllnadsmaterial.

Nu vill vi gå vidare
Den centrala frågan för att kunna driva utvecklingen i rätt riktning är att se hur vi kan få de affärsmässiga drivkrafterna från beställare och leverantörer att hänga ihop. Vi uppmanar också offentliga upphandlare att ställa högre krav och involvera oss tidigt för att dra nytta av vår kunskap kring cirkularitet och klimatpåverkan.

Hur vill du och ditt företag bidra i arbetet mot en ökad cirkulär ekonomi? Hör gärna av dig – det är i samverkan vi kan uppnå stora saker.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och …

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

FV-Expert: Äldrebroende

Hur vill du bo när du blir äldre?

I samarbete med Eirhem AB

Det är en fråga som vi på Eirhem ställer oss ofta. Hur skulle vi själva vilja bo när vi blir äldre? Kanske vill man helst bo kvar hemma. Men när det inte längre går. Åldrandet berör oss alla. Är vi inte redan där själva har de flesta av oss närstående som är det.

FV-Expert: Uthyrning

Ny lösning för kontoret – rätt koncept i rätt tid

I samarbete med NORNORM

Den omvälvande förändringen av hur vi arbetar, påskyndad av pandemin, kan innebära nya affärsmöjligheter för fastighetsägare. En av dem är att differentiera och kundanpassa erbjudandet med nyckelfärdiga, möblerade kontor. Ett enkelt sätt att göra det är genom att prenumerera på kontorsmöbler. Det ger på ett hållbart sätt full flexibilitet att anpassa kontoret efter företags växlande behov.

FV-Expert: Värdering

Har avkastningskraven nått botten?

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

Sedan 2014 har vi haft en styrränta på 0% eller lägre vilket haft en enorm påverkan på investeringsbeteendet i Sverige …

FV-Expert: Hotell

Hotellfastigheter – tid för strategiska beslut?

I samarbete med Annordia AB

Återhämtningen på hotellmarknaden har börjat. Den dramatiska minskningen av resandet som följde i pandemins spår innebar ett historiskt tapp i …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Det blir aldrig som man trott

I samarbete med Boardtalk

Det är mycket som inte blivit som man befarade de där veckorna i mars och april förra året när Corona …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Investeringar i Finland

Finska bostäder är en attraktiv investering

I samarbete med Trevian Asset Management

Sverige och Finland är varandras viktigaste bilaterala partners. Ur ett investeringsperspektiv är förhållandet särskilt betydande: Sverige är Finlands överlägset största …

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

Tillbaka till förstasidan