FV-Expert: Hållbara affärer

Ökad cirkularitet minskar våra klimatutsläpp

I samarbete med Skanska

Med tydliga mål går det att uppnå stora saker. Under 2015 satte Skanska Sverige målet att vi ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2045. Redan 2030 ska vi ha halverat våra klimatutsläpp som till en betydande del kommer från material och produkter. Vi kan minska klimatutsläppen avsevärt genom ökad cirkularitet där vi nyttjar material och produkter mer resurseffektivt vilket minskar uttag av råvara och andel avfall som deponeras.

Sedan slutet på januari 2021 har vi i Sverige en första handlingsplan för omställningen till en cirkulär ekonomi. Den är baserad på den nationella strategin för omställning till cirkulär ekonomi. Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Det rimmar väl med Skanskas löfte om att bygga ett bättre samhälle.

Cirkularitet handlar inte bara om att bli bättre på återvinning och avfallshantering – det finns så mycket mer att göra på området:

 • Att designa produkter med hög nyttjandegrad som går att bruka under en lång tid genom underhåll, renovering och uppgradering.
 • Om komponenter trots allt tjänat ut så kan de återbrukas. Alternativt kan materialen slutligen återvinnas och användas i produktion av nya material.
 • Att skapa bostäder och arbetsplatser där det blir enkelt att leva hållbart. Det förutsätter affärsmodeller och upphandlingar som gynnar en omställning till en cirkulär ekonomi.
 • Ökad cirkularitet bygger på samverkan mellan beställare och entreprenör och det kopplar ihop dagens byggda miljö med morgondagens. Lagstiftning och regler behöver ses över så att de inte hindrar utvecklingen.

Vi vill bidra med inspiration genom att ge exempel på hur vi på Skanska tänker och arbetar.

 1. Avfallsminimering
  Grunden för att verka mot minskat avfall är att se till att det inte uppkommer alls. Vårt långsiktiga mål är noll deponi. Vi har en gedigen databas kring våra avfallsströmmar och sätter avfallsmål i våra projekt för att driva på lösningar som genererar mindre avfallsmängder. Därmed går vi längre än lagstiftningen, som skärptes i augusti.

  I vår anläggningsverksamhet är klassning och hantering av schaktmassor och bergmaterial en viktig branschfråga som kräver översyn av nuvarande regelverk. Vi vill undvika att stora mängder material klassas som avfall och i stället underlätta återanvändning av massor. Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att göra översynen och Delegationen för cirkulär ekonomi har tillsatt en nationell expertgrupp där Skanska medverkar. Vi har i flera projekt kunnat visa på betydande klimatnytta och minskad miljöpåverkan lokalt genom en väl planerad och genomförd hantering av massor inom befintliga regelverk. Den administrativa bördan är dock påtaglig och vi ser stor nytta med utvecklingen av ett regelverk som underlättar och tar vara på denna potential. En viktig fråga är också klassningen av entreprenadberg som avfall. Entreprenadberg är oftast tekniskt sett likvärdigt råberg från en bergtäkt, men när nuvarande lagstiftning tillämpas klassas det i regel som avfall och hanteringen blir tungrodd och ineffektiv ur alla aspekter. Även här behöver lagar och regelverk utvecklas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

  Rivningsarbeten är ett annat område som traditionellt genererar stora avfallsmängder. Här samverkar vi med kunder, specialister och leverantörer för att i allt större omfattning kunna återbruka byggdelar och återvinna material.

 2.  

 3. Cirkulära material och produkter
  I flera av våra projekt är återbrukade produkter och material med hög andel återvunnen råvara i fokus. Vi driver på ett ökat kvalitetssäkrat återbruk av byggprodukter som exempelvis tegel och håldäck. Ett gott exempel är den samverkan med vår kund Vectura Fastigheter, återbruksspecialisterna Kaminsky, Swedoor och School of Engineering – Jönköping University/Träcentrum kring återbruk av dörrar i samband med ombyggnationen av Bromma sjukhus. Våra snickare demonterar befintliga dörrar som skickas till leverantören som utlyst en tävling i syfte att undersöka vilka möjligheter en gammal dörr erbjuder. Målet är att skapa nya väldesignade produkter.

  Den cirkulära asfalt som vi utvecklat innehåller en stor andel återvunnen asfalt.

  Det finns många andra produkter där vi ser samma utveckling och där produkternas kvalitet och kostnad är likvärdiga de som tillverkats på jungfrulig råvara.

  Att redan vid utformningen av byggnader planera klokt så att de också går att demontera är ett annat fokusområde.

 4.  

 5. Nya erbjudanden och affärsmodeller
  Vi strävar efter att utveckla långsiktigt hållbara bostäder, kontor och samhällsfastigheter för ökad flexibilitet och på ett sätt som underlättar ett cirkulärt liv, såväl på arbetsplatsen som i hemmet. Kanske kan en skola användas under fler timmar på dygnet och inom fler användningsområden?

  Vi utvecklar nya erbjudanden som exempelvis Idrottserbjudandet i samverkan med Riksidrottsförbundet. Det innebär att vi använder massor som grund för att skapa nya, bra idrottsplatser för ungdomar.

  Vi utforskar nya affärsupplägg med andra branscher. När vi bygger forskningsanläggningen ESS använder vi restmaterial från den intilliggande sockertillverkningen som fyllnadsmaterial.

Nu vill vi gå vidare
Den centrala frågan för att kunna driva utvecklingen i rätt riktning är att se hur vi kan få de affärsmässiga drivkrafterna från beställare och leverantörer att hänga ihop. Vi uppmanar också offentliga upphandlare att ställa högre krav och involvera oss tidigt för att dra nytta av vår kunskap kring cirkularitet och klimatpåverkan.

Hur vill du och ditt företag bidra i arbetet mot en ökad cirkulär ekonomi? Hör gärna av dig – det är i samverkan vi kan uppnå stora saker.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

FV-Expert: Uthyrning

Malmö AAA-lägen förändras ständigt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Juridik

EU:s klimattaxonomi är här!

I samarbete med AG Advokat

EU-kommissionen har nu publicerat sitt detaljförslag till klimattaxonomi, ett initiativ för att styra investeringar mot hållbara verksamheter. Tanken bakom taxonomin …

FV-Expert: Värdering

Hur höjer du värdet på din fastighet?

I samarbete med Colliers

Fastighetsägare strävar ofta efter att öka värdet på sina fastigheter för att få högre betalt den dag de väljer att sälja, eller för att få bättre lånevillkor vid en omfinansiering. Men hur gör man det på bästa sätt? Vi går igenom några tips och konkreta saker att tänka på när man vill öka värdet på sina fastigheter.

FV-Expert: Byggprojektledning

Samverkan är nyckeln vid industriprojekt

I samarbete med Forsen

Att bygga en industrifastighet – skiljer det sig så mycket från vilket kontorsprojekt som helst?
Jodå. Och om man inte gör rätt från början kan det betala sig dyrt i slutänden. För det är trots allt skillnad på människa och maskin.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Tydligt besked om moms vid coworking

I samarbete med Svalner

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat två mycket efterlängtade domar om coworking – en fråga som under många år vållat stora …

FV-Expert: Lokaluthyrning

Skapa snabba intäkter på dina vakanser!

I samarbete med Stayaround Sverige AB

Sedan 2018 har vi på Stayaround hjälpt fastighetsägare såsom bl.a Balder, CBRE Global Investors och Castellum att hyra ut över …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan ger även mindre fastighetsägare stora möjligheter

I samarbete med Archus

Liksom allt annat går det trender i affärsstrategier när det kommer till stadsutveckling. Archus har analyserat vad som händer inom …

FV-Expert: Bostadsutveckling

Så ska uppstickaren utmana bostadsjättarna

I samarbete med OBOS

Bostadsutvecklaren OBOS kliver nu på allvar in i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg med en offensiv satsning på nya bostadsrätter. ”Målet är att bli störst i Sverige inom fem år”, säger Sofia Ljungdahl, VD på OBOS Nya Hem.

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

Stat, kommun och landets regioner står inför ett dramatiskt investeringsbehov mot bakgrund av en växande befolkning och allt fler yngre och äldre. Den offentliga sektorn vänder sig i allt högre grad till privata fastighetsägare. Flera offensiva och starka investerare har växt fram och skapat starka positioner inför detta skifte. I en andra våg ser vi nu mer finansiellt orienterade aktörer som, särskilt i osäkra tider, lockas av segmentet utifrån dess egenskaper som passiv finansiell placering med långa kontrakt, offentligt finansierad hyresgäst och låg restvärdesrisk.

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

Tillbaka till förstasidan