FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis marknadens olika aktörer, vilket i sin tur ger upphov till nya skatterättsliga frågeställningar.

Incitament för bostadsrättsköpare

Potentiella bostadsrättsköpare får olika erbjudanden för att lockas till affär; avgiftsfria månader, prisrabatter eller presentkort till möbelvaruhus. Hur ska sådana incitament hanteras ur ett skatteperspektiv för köparen? Bedömningen är att dessa i flertalet fall är skattepliktiga men inte utlöser omedelbar beskattning, värdet på den erhållna förmånen ska istället reducera anskaffningsvärdet på bostadsrätten vilket påverkar den framtida kapitalvinsten/-förlusten.

Försäljning av osålda bostadsrätter

Ibland tvingas utvecklare köpa tillbaka osålda BRF-andelar för att uppfylla kraven i fastställd ekonomisk plan. Andelarna säljs en tid därefter till nya medlemmar. Hur ska denna typ av avyttringar beskattas?

Om föreningen är en s.k. ”äkta” BRF (dvs. mer än 60 procent av BRF:s verksamhet avser tillhandahållandet av bostäder åt medlemmarna) är andelarna inte näringsbetingade – en vinst blir då skattepliktig och en förlust (i normalfallet) avdragsgill.

Avseende oäkta BRF är det idag oklart hur resultatet från försäljningen ska beskattas. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett ärende där kammarrätten funnit att innehav och försäljning av sju BRF-andelar skulle utgöra lager och vinsten skulle därmed beskattas. I andra avgöranden har ett större antal andelar ansetts utgöra kapitaltillgångar och vinst har därmed varit skattefri. Vi ser fram emot en vägledande dom som klargör rättsläget.

Nya former av finansiering vid köp av bostadsrätter

På grund av det betydligt svalare klimatet på bostadsmarknaden utreds också nya sätt att underlätta finansieringen för BRF-köpare, exempelvis genom att de boende under en tid äger lägenheten tillsammans med en juridisk person. Skatterättsnämnden (SRN) behandlade nyligen frågan huruvida boendes ägande av andelar tillsammans med finansiärer (juridiska personer) kan påverka BRF:s skattemässiga status. SRN fann att BRF:s status som äkta inte påverkas av att en eller flera finansiärer äger del av de boendes andel förutsatt att juridiska personer sammantaget inte äger mer än 40 procent av BRF.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Affärsjuridik

Fem frågor vid etablering av ett JV

I samarbete med AG Advokat

Utvecklingen på fastighetsmarknaden leder till olika finansieringslösningar. Ett alternativ kan vara att söka investerare som går in som delägare i …

FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Morgondagens skolor – kameleonter med många funktioner

I samarbete med Archus

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för …

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

FV-Expert: Uthyrning

Våga blicka bakåt för att se framåt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det sägs ofta att vi står inför en digitalisering och en förflyttning från fysiska butiker till e-handel. Men faktum är …

FV-Expert: Projektekonomi

Ta greppet om projektekonomin

I samarbete med Forsen

Som senior controller ansvarar jag för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i några av Forsens största projekt. Det innefattar allt …

FV-Expert: Kontorsmarknaden

Var går smärtgränsen för kontorshyror i Stockholm?

I samarbete med Colliers International

Stockholms kontorshyresmarknad är minst sagt ansträngd vilket gjort att vi nu har kvadratmeterpriser man bara kunde drömma om för några fåtal år sedan. På drygt 3 år har hyrorna stigit markant, en onormal utveckling som inte kan fortgå för alltid.

FV-Expert: Stadsutveckling

Låt oss planera våra gaturum med sikte på framtiden

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Vi bygger stad i en rasande takt. Ambitionen är hög. Planhandläggare och byggaktörer utvecklar allt större områden och vi arkitekter …

FV-Expert: Skatt

Nya regler begränsar ränteavdrag

I samarbete med Svalner

Den 1 januari 2019 träder nya regler i kraft som, framförallt i fastighetsbranschen, kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader.

FV-Expert: Investeringstrend

Logistik – minst 10 köpare på varje säljare

I samarbete med Pangea Property Partners

Marknaden för logistikfastigheter är under snabb förändring. Globaliseringen leder till att varorna produceras på nya platser runt om i världen, …

Tillbaka till förstasidan