FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat

Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i början av året och hissolyckan i Ursvik i mitten på december förra året har säkert inte undgått någon. Nu kommer nya regler.

Sedan de nuvarande arbetsmiljöföreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbeten (AFS 1999:3) började gälla i början av år 2000 har byggbranschen förändrats. Exempelvis förekommer idag i större utsträckning än tidigare långa kedjor av underprojektörer och underentreprenörer. Slutsatsen som Arbetsmiljöverket har dragit är att det blivit svårare för aktörer att förstå vem som har ansvaret för arbetsmiljön och vem som ska utföra uppgifterna. Arbetsmiljöverket har därför förnyat arbetsmiljöföreskrifterna. Det övergripande syftet med regelförnyelsen har varit att göra reglerna lättare att hitta, förstå och använda. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2025.

Ökning av dödsolyckor i byggbranschen
Enligt Arbetsmiljöverkets statistik inträffade under 2023 totalt 63 dödsolyckor i arbetet. Antalet arbetsolyckor med dödlig utgång bland arbetstagare och egenföretagare inom byggverksamhet var 18, vilket motsvarar en ökning om 200 procent jämfört med 2022. Mot bakgrund av de allvarliga olyckor som inträffat under senare tid har Arbetsmiljöverket för budgetåret 2024 fått i uppdrag av regeringen att bland annat redovisa åtgärder för att antalet inspektioner ska öka.

Nytt regelverk träder i kraft den 1 januari 2025
Under 2023 antog Arbetsmiljöverket nya arbetsmiljöföreskrifter som träder i kraft den 1 januari 2025. Reglerna gäller oavsett projektets storlek, komplexitet eller risknivå, och kommer även gälla för pågående projekt som inletts före 2025. Det Arbetsmiljöverket har gjort är att sortera alla nuvarande regler i en ny struktur. Reglerna är, enligt Arbetsmiljöverket, till sin innebörd i stort sett desamma men det finns ett undantag – nämligen regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Där har det lagts till nya regler. Målet är att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna.

De nya reglerna innebär bland annat att aktörer ska ha rutiner för sitt arbetsmiljöarbete, att aktörer i större utsträckning ska kontrollera och följa upp det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt vidta åtgärder om det brister. Vidare har terminologin ändrats, bland annat har begreppet ”självständig uppdragstagare” i arbetsmiljölagen ersatts med ”byggherrens ställföreträdare”.

Dags att förbereda sig
Det är den verkställande direktören och styrelseledamöterna i fastighetsbolag som ytterst bär byggherreansvaret för samordningen av arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Trots att ledande befattningshavare inte befinner sig på byggarbetsplatsen kan dessa alltså hållas ansvarig för arbetsolyckor. Delegering kan ske inom organisationen, men följden av en otydlig delegering är som utgångspunkt att ansvaret ligger kvar på den närmast högre nivån. Liknande princip gäller exempelvis även för byggherrar som önskar överlåta sitt arbetsmiljöansvar till uppdragstagare/ställföreträdare, exempelvis till entreprenörer i delade entreprenader vilka inte uppfyller kravet på självständighet. Som utgångspunkt faller ansvaret i dylika situationer tillbaka till ledande befattningshavare hos byggherren.

Arbetsmiljöverkets nya regler föranleder behov för aktörer att se över sina avtal, rutiner, administrativa föreskrifter samt andra malldokument. Formuleringar och hänvisningar till gamla arbetsmiljöföreskrifter och paragrafer behöver ses över, och befintliga avtal som alltjämt kommer vara giltiga efter årsskiftet kan behöva kompletteras med tilläggsavtal. Vår rekommendation är att byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare utbildar sig i de nya arbetsmiljöreglerna i god tid så att arbetsmiljöarbetet efter årsskiftet sker i överensstämmelse med de nya föreskrifterna.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Förvaltning

Lågkonjunkturen utmanar affärsmodeller

I samarbete med Novier
När fastighetsägarna pressas av dyrare finansiering och vikande intäkter så växer intresset för en mer kostnadseffektiv förvaltning. Allt fler fastighetsägare ...

FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...
Tillbaka till förstasidan