Fredrik Schedin, advokat, delägare, Andersson Gustafsson Advokatbyrå

FV-Expert: Affärsjuridik

Ny dom från HD om vad entreprenören fackmässigt ska anta

I samarbete med Andersson Gustafsson Advokatbyrå
En mycket vanlig tvistefråga mellan beställare och entreprenörer är hur entreprenören ska kalkylera sitt fasta pris.
Nyligen har HD avgjort en sådan fråga och domen har fått ett mycket stort genomslag i branschen. Vad vi dessvärre ser är att domen har missförståtts av praktiker (och vissa jurister) och att det därför finns ett stort behov av att klargöra vad domen egentligen kan komma att innebära för parterna i byggbranschen.

Den 27 januari 2015 avgjorde Högsta Domstolen det så kallade Gotlands-målet, T 407-13. Domen har sin bakgrund i att Region Gotland beställde muddringsarbeten (schaktning under vatten) i Slite hamn av Secora Sverige AB. Under arbetet stötte Secora på hårt kalkberg som bolagets mudderverk inte klarade av. Secora utförde då sprängningsarbeten för att hinna göra klart arbetet i tid, vilket innebar kostnader som vida översteg själva kontraktssumman. För dessa kostnader begärde Secora ersättning av kommunen. Avgörande för frågan om ersättningsskyldighet blev vad gick att utläsa av förfrågningsunderlaget som låg till grund för Secoras anbud och parternas avtal.

Frågan som HD hade att pröva var från vilka utgångspunkter en fackmässig bedömning av förhållandena inom arbetsområdet ska göras, vilket en entreprenör är skyldig att göra enligt 1 kap 8 § AB 04. Om ett förhållande som avses i 1 kap 8 § AB 04 inte är som det förutsätts vara har entreprenören rätt till ersättning för arbete till följd av detta (s.k. ÄTA-arbete).

I domslutet fastslog HD att entreprenörer vid en fackmässig bedömning enligt 1 kap 8 § AB 04 har att ”beakta de förhållanden inom arbetsområdet som är troliga”. HD valde att inte överpröva de slutsatser som drogs i underrätterna om vad som gick att utläsa från underlaget i förfrågningsunderlaget. Eftersom hovrätten funnit att sannolikheten var hög för att kontraktsarbetena inte kunde genomföras med det aktuella mudderverket utan kompletterande åtgärder, vilket är en högre grad av sannolikhet än troligt, gick Secora förlorande.

Vad innebär då HD:s avgörande? En felaktig slutsats som redan har börjat sprida sig i branschen är att domen är entreprenörfientlig och att en entreprenör måste beakta precis allt som skulle kunna vara möjligt när det i förfrågningsunderlaget saknas uppgifter. Domen måste dock läsas i ljuset av att kommunen faktiskt lämnat uppgifter i tillräcklig omfattning enligt beställarens skyldighet i 1 kap 6 § tredje stycket AB 04. Av den geotekniska undersökning som gjorts och av de borrhål som tagits fram gick det enligt flertaket sakkunniga att utläsa att det med ganska stort mått av säkerhet fanns berg över muddringsnivå i inte obetydlig omfattning inom arbetsområdet, samt att ganska exakt räkna fram bergvolymen.

HD fastslog även att förfrågningsunderlaget måste vara kalkylerbart och anbud ska vara jämförbara. Det innebär att en beställare måste tillhandahålla tillräckliga underlag och göra en fackmässig undersökning av den berörda fastigheten. Ju mer bristfälligt förfrågningsunderlaget är, desto vidare blir ramen för anbudsgivarens fackmässiga bedömning. Ett magert förfrågningsunderlag kan generera i olika bedömningar från olika entreprenörer, som var och en kan anses vara fackmässiga. I dessa fall har entreprenören rätt att utgå från den bedömning av förhållandena som leder till den lägsta kostnaden för kontraktsarbetena. När en omständighets existens är lika trolig som icke-trolig har entreprenören i sitt anbud alltså rätt att räkna på det billigaste alternativet. Det sagda innebär att en beställare många gånger slipper att betala för arbete som senare visar sig obehövligt eftersom entreprenören inte behöver ”ta höjd” i sitt anbud, men också att beställaren får stå notan för de fall då den fackmässiga bedömningen inte speglade den faktiska kostnaden.

Secora förlorade inte målet för att de i anbudet inte räknat på omständigheter som kan råda när ett förhållande inte är känt, exempelvis att sprängning kan behövas vid muddring om entreprenören inte vet något om havsbottens beskaffenhet. Secora förlorade målet eftersom det av förfrågningsunderlaget gick att utläsa att det med ganska stor säkerhet kunde förekomma berg över muddringsnivå inom arbetsområdet och att sannolikheten för detta var så hög att det inte gick att utesluta vid en fackmässig bedömning, vilket Secora alltså inte hade gjort.

Av avgörandet framgår inte om begreppet muddring inbegriper sprängning eller vad utgången hade blivit om förfrågningsunderlaget helt hade saknat uppgifter om havsbottens beskaffenhet. Secora hade inte heller något alternativt yrkande grundat på att det gick att utläsa att det troligen förekom en viss mängd hårt kalkberg på arbetsområdet, men att de haft rätt att räkna på den lägsta mängd hårt kalkberg som gick att utläsa av förfrågningsunderlaget.

Jag menar därför att det som entreprenör är viktigt att inte utläsa mer av domen än vad som faktiskt prövades, då HD:s dom är mer entreprenörvänlig än vad som kan tyckas vid en första genomläsning.

Fredrik Schedin, advokat, delägare
Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

Tillbaka till förstasidan