FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att stärka den ekonomiska återhämtningen efter Covid-19-pandemin. Den omfattar alla typer av näringsverksamheter, och innebär i korthet en välkommen skattereduktion om 3,9 procent av ett underlag som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som förvärvats under 2021.

Underlaget får även inkludera byggnadsinventarier – delar och tillbehör i byggnader som är avsedda att direkt tjäna den bedriva näringsverksamheten i byggnaden. Detta innebär att betydande möjligheter till reducerade skattekostnader tillskapas för fastighetsägare med kommersiella hyresgäster. Det sena antagandet av lagen lämnar dock ett mycket litet fönster för beslut om nya investeringar – fokus får riktas mot att utnyttja de befintliga möjligheterna.

Som verksamma i det praktiska arbetet vid investeringar i fastigheter ser vi också vissa utmaningar. Regleringen knyter uttryckligen an till befintliga inkomstskatterättsliga regler, t.ex. avseende anskaffningstidpunkten för inventarier, som anses inträffa vid leverans. Lagstiftaren tycks dock inte reflekterat över de mer komplexa förutsättningar som gäller vid färdigställande och leveranser av byggnadsarbeten vad avser klassificering, fastställande av anskaffningstidpunkt, fastställande av anskaffningsvärdets storlek för olika komponenter i en entreprenad osv. Vissa oklarheter finns således kring vilka investeringar som får medräknas i underlaget för skattereduktion, och vi ser flera frågeställningar som kan komma att klarläggas först genom vägledande praxis.

Man bör dock givetvis främst fokusera på möjligheterna. Den pragmatiska lösningen vi ser för företag i fastighetssektorn är att noggrant utreda sina investeringsprojekt, identifiera de byggnadsinventarier som kan kvalificera som underlag för skattereduktion, och tillse att god dokumentation tas fram som kan ligga till grund för öppet redovisade yrkanden i de delar där oklarheter finns. Yrkanden rörande den aktuella skattereduktionen görs först i anslutning till inkomstdeklarationen för beskattningsår 2022 (dvs normalt under 2023), möjlighet finns dock att beakta reduktionen redan under 2022 genom en justering av preliminärskatten.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...

FV-Expert: Jurdik

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

I samarbete med Brick Advokat

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom …

FV-Expert: Bostäder

Behövs det fler bostadsformer?

I samarbete med Foyen Advokatfirma

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika …

FV-Expert: Skatt

Missade momsavdrag kan sänka projekt

I samarbete med CauseyWestling
I tider när det är svårt att få fastighetsprojekt att gå ihop är det för lönsamheten extra viktigt att noggrant ...

FV-Expert: Juridik

Avtal ska hållas – pacta sunt servanda

I samarbete med AG Advokat

Kärvare tider innebär större risk för att ingångna avtal blir svåra att fullfölja för en del aktörer. Lägg ned omsorg …

FV-Expert: Projektledning

Vad är ett tidigt skede?

I samarbete med Forsen
Alla projekt startar med en idé om att skapa något nytt. Ett bostadsområde, ett infrastrukturprojekt, en fastighet, en ombyggnation eller ...

FV-Expert: Skatt

Nya jämkningsregler slår hårt

I samarbete med Svalner
Finansdepartementets förslag om nya jämkningsregler riskerar ge betydande negativa konsekvenser. Nu är det hög tid att reagera.

FV-Expert: Hållbarhet

Elektrifiering ger mer hållbart byggande

I samarbete med Skanska
Bristen på fossilfria drivmedel har snabbat på omställningen mot eldrivna entreprenadmaskiner. Just nu kartlägger Skanska marknaden, med målet att ligga ...

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner
Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd ...

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen
Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM ...

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat
Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i ...

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital
En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna ...

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

Tillbaka till förstasidan