FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att stärka den ekonomiska återhämtningen efter Covid-19-pandemin. Den omfattar alla typer av näringsverksamheter, och innebär i korthet en välkommen skattereduktion om 3,9 procent av ett underlag som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som förvärvats under 2021.

Underlaget får även inkludera byggnadsinventarier – delar och tillbehör i byggnader som är avsedda att direkt tjäna den bedriva näringsverksamheten i byggnaden. Detta innebär att betydande möjligheter till reducerade skattekostnader tillskapas för fastighetsägare med kommersiella hyresgäster. Det sena antagandet av lagen lämnar dock ett mycket litet fönster för beslut om nya investeringar – fokus får riktas mot att utnyttja de befintliga möjligheterna.

Som verksamma i det praktiska arbetet vid investeringar i fastigheter ser vi också vissa utmaningar. Regleringen knyter uttryckligen an till befintliga inkomstskatterättsliga regler, t.ex. avseende anskaffningstidpunkten för inventarier, som anses inträffa vid leverans. Lagstiftaren tycks dock inte reflekterat över de mer komplexa förutsättningar som gäller vid färdigställande och leveranser av byggnadsarbeten vad avser klassificering, fastställande av anskaffningstidpunkt, fastställande av anskaffningsvärdets storlek för olika komponenter i en entreprenad osv. Vissa oklarheter finns således kring vilka investeringar som får medräknas i underlaget för skattereduktion, och vi ser flera frågeställningar som kan komma att klarläggas först genom vägledande praxis.

Man bör dock givetvis främst fokusera på möjligheterna. Den pragmatiska lösningen vi ser för företag i fastighetssektorn är att noggrant utreda sina investeringsprojekt, identifiera de byggnadsinventarier som kan kvalificera som underlag för skattereduktion, och tillse att god dokumentation tas fram som kan ligga till grund för öppet redovisade yrkanden i de delar där oklarheter finns. Yrkanden rörande den aktuella skattereduktionen görs först i anslutning till inkomstdeklarationen för beskattningsår 2022 (dvs normalt under 2023), möjlighet finns dock att beakta reduktionen redan under 2022 genom en justering av preliminärskatten.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen

Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM redan kalkylen sparar du både tid och pengar. Och ger fastighetsägaren en detaljerad modell som kan användas vid förvaltningen i många år framöver.

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i Ukraina.

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital

En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna vidareutveckla ett mindre företag.

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier

Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet och trygghet i att göra affärer. På Novier – 360 Real Estate Advisors väntar vi oss många transaktioner inom en snar framtid.

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital storbankerna på fingrarna inom flera områden.

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan