Björn Lindeborg, CEO Newsec Asset Management

FV-Expert: Förvaltning

Förändrade förutsättningar ställer nya krav på fastighetsförvaltning

I samarbete med Newsec Asset Management

Själva ordet ”förvaltning” associeras allt ofta till något trögt, beständigt och nästan statiskt. Att vidmakthålla snarare än att utveckla. Visst är det så när det gäller förvaltning av fastigheter, att en viktig del av arbetet är att säkerställa att teknisk status etc. bibehålls och att byggnadens funktioner upprätthålls och förädlas. Men fastighetsförvaltning är inte statiskt, tvärtom.

Idag handlar fastighetsförvaltning mycket om av vara duktig på att förena till synes motstridiga krav. Industrimannen Percy Barnevik uttalade sig under sina glansdagar om ABB:

”Stora företag är ofta trögare än små. Men när stora företag rör sig lika snabbt som ett litet, då får de små företagen se upp”.

Det är här slaget står idag. Inom fastighetsförvaltning är stordriftsfördelarna uppenbara och många fastighetsägare ställer allt större krav på industriell kvalitet och samordnad leverans i förvaltningen av stora fastighetsbestånd. Inte minst i transaktionsintensiva portföljer är väl utvecklade och implementerade processer ett krav för att klara av att hantera de snabba förändringarna och de ständigt nya förutsättningarna.

Men även andra krafter driver utvecklingen. Dagens hyresgäster blir alltmer medvetna, efterfrågar yteffektiva lokaler och miljöklassificerade byggnader. Tillkommande lagkrav och nya teknologier ökar mängden information som måste inhämtas och analyseras i förvaltningen. Digitalisering behövs och riktningen är självklar, men det är lätt att gå fel bland alla nya tekniska hjälpmedel som ständigt introduceras. Många nya verktyg är tämligen billiga på ritbordet men insatsen för framgångsrik implementering skall inte underskattas. Inte ens de största spelarna på marknaden har tid och resurser att testa allt.

En ytterligare dimension är att arbetsmarknaden dramatiskt förändrats. USA:s arbetsmarknadsdepartement uppskattar att dagens skolelever kommer att ha 10-14 olika arbeten fram till 38 års ålder. Detta har gigantiska implikationer med tanke på att fastighetsförvaltning handlar om att ta in, förvalta och utveckla två typer av tillgångar –
fastigheter och människor.

Utvecklade rutiner och arbetssätt för att ta hand om stora och föränderliga grupper av medarbetare är idag minst lika viktigt som, och en absolut förutsättning för, att vara framgångsrik på att hantera stora och rörliga fastighetsbestånd. Att som organisation säkerställa effektivitet, kvalitet och processer utan att ställa upp onödiga hinder för den enskilde medarbetarens möjligheter att genom kreativitet och snabbhet skapa goda lösningar för hyresgästerna, goda affärer för fastighetsägaren och bidra till utvecklingen av samhällen och städer.

Utmaningen ligger i, som Barnevik påpekade, att lyckas kombinera den stora organisationens resurser och möjligheter med den lilla organisationens fördelar.

Det finns mycket kvar att göra…

Björn Lindeborg,
CEO Newsec Asset Management

Fler FV-Expert

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...

FV-Expert: Jurdik

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

I samarbete med Brick Advokat

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom …

FV-Expert: Bostäder

Behövs det fler bostadsformer?

I samarbete med Foyen Advokatfirma

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika …

FV-Expert: Skatt

Missade momsavdrag kan sänka projekt

I samarbete med CauseyWestling
I tider när det är svårt att få fastighetsprojekt att gå ihop är det för lönsamheten extra viktigt att noggrant ...

FV-Expert: Juridik

Avtal ska hållas – pacta sunt servanda

I samarbete med AG Advokat

Kärvare tider innebär större risk för att ingångna avtal blir svåra att fullfölja för en del aktörer. Lägg ned omsorg …

FV-Expert: Projektledning

Vad är ett tidigt skede?

I samarbete med Forsen
Alla projekt startar med en idé om att skapa något nytt. Ett bostadsområde, ett infrastrukturprojekt, en fastighet, en ombyggnation eller ...

FV-Expert: Skatt

Nya jämkningsregler slår hårt

I samarbete med Svalner
Finansdepartementets förslag om nya jämkningsregler riskerar ge betydande negativa konsekvenser. Nu är det hög tid att reagera.

FV-Expert: Hållbarhet

Elektrifiering ger mer hållbart byggande

I samarbete med Skanska
Bristen på fossilfria drivmedel har snabbat på omställningen mot eldrivna entreprenadmaskiner. Just nu kartlägger Skanska marknaden, med målet att ligga ...

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner
Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd ...

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen
Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM ...

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat
Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i ...

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital
En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna ...

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

Tillbaka till förstasidan