FV-Expert: Juridik

EU:s klimattaxonomi är här!

I samarbete med AG Advokat

EU-kommissionen har nu publicerat sitt detaljförslag till klimattaxonomi, ett initiativ för att styra investeringar mot hållbara verksamheter. Tanken bakom taxonomin är att skapa ett gemensamt språk för att underlätta för investerare att identifiera projekt och ekonomiska verksamheter som har en väsentlig positiv inverkan på klimatet och miljön. Taxonomin ställer även upplysningskrav på företag och aktörer på finansmarknaden. Lagstiftningen/reglerna må inte vara i hamn ännu men den förväntas träda i kraft i januari 2022 och den kommer att omfatta bland annat entreprenad- och fastighetsrelaterade verksamheter. Även politiskt arbete återstår dock beträffande bland annat kärnkrafts-, naturgas- och jordbrukssektorn.

Genom det nu publicerade förslaget införs en första uppsättning tekniska granskningskriterier för att göra det möjligt att identifiera vilken typ av verksamheter som bidrar väsentligt till två av taxonomiförordningens sex miljömål: ’klimatanpassning’ respektive ’begränsning av klimatförändringar’.

Klimatanpassning – En ekonomisk verksamhet som eftersträvar detta mål bör bidra väsentligt till att minska eller förebygga de negativa konsekvenserna för det nuvarande eller förväntade framtida klimatet, eller riskerna för sådana negativa konsekvenser, antingen för själva verksamheten eller för människor, natur eller tillgångar.

Begränsning av klimatförändringar – En ekonomisk verksamhet som eftersträvar detta mål bör bidra väsentligt till att stabilisera utsläppen av växthusgaser genom att undvika eller minska utsläppen eller genom att öka upptaget av desamma. Den ekonomiska verksamheten bör vara förenlig med Parisavtalets långsiktiga temperaturmål.

De tekniska granskningskriterierna tar dels sikte på att etablera om det finns ett väsentligt positivt bidrag till miljömålen ’klimatanpassning’ respektive ’begränsning av klimatförändringar’, dels att verksamheten inte på ett väsentligt sätt medför skada. De tekniska granskningskriterierna baseras på vilken typ av verksamhet som bedrivs utifrån statistiska klassificeringsstandarder. För entreprenad- och fastighetsrelaterade verksamheter delas kriterierna in i följande kategorier:

  • Uppförande av nya byggnader
  • Renovering av existerande byggnader
  • Installation, underhåll och reparation av utrustning för energieffektivisering
  • Installation, underhåll och reparation av laddningsstationer för elfordon i byggnader och parkeringsplatser i anslutning till byggnader
  • Installation, underhåll och reparation av instrument och anläggningar för mätning, styrning och kontroll av energiprestanda hos byggnader
  • Installation, underhåll och reparation av teknologier för förnyelsebar energi
  • Förvärv och ägande av byggnader

Den sistnämnda kategorin omfattar köp av fast egendom och utövande av ägandet av den fasta egendomen. Att förslagen bland annat innefattar krav på energieffektivitet, begränsningar av vattenanvändning och återvinning torde inte vara överraskande. Men de positiva bidragen till respektive miljömål kännetecknas framför allt av att företaget har identifierat och implementerat lösningar som markant reducerar de viktigaste fysiska klimatriskerna som är väsentliga för verksamheten. Dessa risker ska identifieras på basis av en robust utvärdering av klimatrisker och -sårbarheter med hänsyn till den aktuella verksamheten och klimatprognoser över den förväntade livslängden. Klimatprognostiseringar och bedömningar av inverkan ska vara baserade på bästa tillgängliga standarder och vetenskap. Lösningarna som implementeras ska bland annat inte ha negativa effekter på fysiska klimatrisker för andra, för naturen, kulturarv, tillgångar eller ekonomiska verksamheter, favorisera naturligt orienterade lösningar samt vara förenliga med lokala, regionala och nationella planer och strategier. Dessutom ska lösningarna övervakas och mätas mot förutbestämda indikatorer och avhjälpande åtgärder ska övervägas om indikatorerna inte uppfylls.

Reglerna väntas träda i kraft den 1 januari 2022. Men regelverket är inte bara framåtblickande utan gör till exempel skillnad mellan byggnader som byggts före den sista december 2020 eller senare. Om byggnaden är uppförd senare ska de granskningskriterier som gäller vid förvärvstidpunkten användas.

Den europeiska gröna given omfattar även ett förslag beträffande utvidgningar av företags hållbarhetsredovisning. Genom förslaget kommer i princip alla stora företag och alla börsnoterade företag att omfattas. Därigenom utökas antalet företag inom EU som omfattas från ca 11 000 till ca 50 000 företag.

Utöver de förslag som tar sikte direkt på entreprenad- och fastighetsrelaterade verksamheter så innefattar den europeiska gröna given även en rad initiativ som i första hand fokuserar på den finansiella sektorn och investerare. Till exempel ska investerings- och försäkringsrådgivare diskutera hållbarhetspreferenser med kunderna, förvaltare ska bedöma hållbarhetsrisker och finansmarknadsaktörer kommer att behöva ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer när de konstruerar finansiella produkter. Det bakomliggande syftet är att försöka styra över kapital till de verksamheter där miljönyttan gynnas.

För företag inom fastighetssektorn som önskar effektiv tillgång till kapitalmarknaderna är det därför hög tid att sätta sig in i de nya förslagen för att se om det finns behov att vidta nya, fler eller andra åtgärder än de som redan är på plats eller på väg att införas.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Förvaltning

Lågkonjunkturen utmanar affärsmodeller

I samarbete med Novier
När fastighetsägarna pressas av dyrare finansiering och vikande intäkter så växer intresset för en mer kostnadseffektiv förvaltning. Allt fler fastighetsägare ...

FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...
Tillbaka till förstasidan