FV-Expert: Juridik

EU:s klimattaxonomi är här!

I samarbete med AG Advokat

EU-kommissionen har nu publicerat sitt detaljförslag till klimattaxonomi, ett initiativ för att styra investeringar mot hållbara verksamheter. Tanken bakom taxonomin är att skapa ett gemensamt språk för att underlätta för investerare att identifiera projekt och ekonomiska verksamheter som har en väsentlig positiv inverkan på klimatet och miljön. Taxonomin ställer även upplysningskrav på företag och aktörer på finansmarknaden. Lagstiftningen/reglerna må inte vara i hamn ännu men den förväntas träda i kraft i januari 2022 och den kommer att omfatta bland annat entreprenad- och fastighetsrelaterade verksamheter. Även politiskt arbete återstår dock beträffande bland annat kärnkrafts-, naturgas- och jordbrukssektorn.

Genom det nu publicerade förslaget införs en första uppsättning tekniska granskningskriterier för att göra det möjligt att identifiera vilken typ av verksamheter som bidrar väsentligt till två av taxonomiförordningens sex miljömål: ’klimatanpassning’ respektive ’begränsning av klimatförändringar’.

Klimatanpassning – En ekonomisk verksamhet som eftersträvar detta mål bör bidra väsentligt till att minska eller förebygga de negativa konsekvenserna för det nuvarande eller förväntade framtida klimatet, eller riskerna för sådana negativa konsekvenser, antingen för själva verksamheten eller för människor, natur eller tillgångar.

Begränsning av klimatförändringar – En ekonomisk verksamhet som eftersträvar detta mål bör bidra väsentligt till att stabilisera utsläppen av växthusgaser genom att undvika eller minska utsläppen eller genom att öka upptaget av desamma. Den ekonomiska verksamheten bör vara förenlig med Parisavtalets långsiktiga temperaturmål.

De tekniska granskningskriterierna tar dels sikte på att etablera om det finns ett väsentligt positivt bidrag till miljömålen ’klimatanpassning’ respektive ’begränsning av klimatförändringar’, dels att verksamheten inte på ett väsentligt sätt medför skada. De tekniska granskningskriterierna baseras på vilken typ av verksamhet som bedrivs utifrån statistiska klassificeringsstandarder. För entreprenad- och fastighetsrelaterade verksamheter delas kriterierna in i följande kategorier:

  • Uppförande av nya byggnader
  • Renovering av existerande byggnader
  • Installation, underhåll och reparation av utrustning för energieffektivisering
  • Installation, underhåll och reparation av laddningsstationer för elfordon i byggnader och parkeringsplatser i anslutning till byggnader
  • Installation, underhåll och reparation av instrument och anläggningar för mätning, styrning och kontroll av energiprestanda hos byggnader
  • Installation, underhåll och reparation av teknologier för förnyelsebar energi
  • Förvärv och ägande av byggnader

Den sistnämnda kategorin omfattar köp av fast egendom och utövande av ägandet av den fasta egendomen. Att förslagen bland annat innefattar krav på energieffektivitet, begränsningar av vattenanvändning och återvinning torde inte vara överraskande. Men de positiva bidragen till respektive miljömål kännetecknas framför allt av att företaget har identifierat och implementerat lösningar som markant reducerar de viktigaste fysiska klimatriskerna som är väsentliga för verksamheten. Dessa risker ska identifieras på basis av en robust utvärdering av klimatrisker och -sårbarheter med hänsyn till den aktuella verksamheten och klimatprognoser över den förväntade livslängden. Klimatprognostiseringar och bedömningar av inverkan ska vara baserade på bästa tillgängliga standarder och vetenskap. Lösningarna som implementeras ska bland annat inte ha negativa effekter på fysiska klimatrisker för andra, för naturen, kulturarv, tillgångar eller ekonomiska verksamheter, favorisera naturligt orienterade lösningar samt vara förenliga med lokala, regionala och nationella planer och strategier. Dessutom ska lösningarna övervakas och mätas mot förutbestämda indikatorer och avhjälpande åtgärder ska övervägas om indikatorerna inte uppfylls.

Reglerna väntas träda i kraft den 1 januari 2022. Men regelverket är inte bara framåtblickande utan gör till exempel skillnad mellan byggnader som byggts före den sista december 2020 eller senare. Om byggnaden är uppförd senare ska de granskningskriterier som gäller vid förvärvstidpunkten användas.

Den europeiska gröna given omfattar även ett förslag beträffande utvidgningar av företags hållbarhetsredovisning. Genom förslaget kommer i princip alla stora företag och alla börsnoterade företag att omfattas. Därigenom utökas antalet företag inom EU som omfattas från ca 11 000 till ca 50 000 företag.

Utöver de förslag som tar sikte direkt på entreprenad- och fastighetsrelaterade verksamheter så innefattar den europeiska gröna given även en rad initiativ som i första hand fokuserar på den finansiella sektorn och investerare. Till exempel ska investerings- och försäkringsrådgivare diskutera hållbarhetspreferenser med kunderna, förvaltare ska bedöma hållbarhetsrisker och finansmarknadsaktörer kommer att behöva ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer när de konstruerar finansiella produkter. Det bakomliggande syftet är att försöka styra över kapital till de verksamheter där miljönyttan gynnas.

För företag inom fastighetssektorn som önskar effektiv tillgång till kapitalmarknaderna är det därför hög tid att sätta sig in i de nya förslagen för att se om det finns behov att vidta nya, fler eller andra åtgärder än de som redan är på plats eller på väg att införas.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och …

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

FV-Expert: Äldrebroende

Hur vill du bo när du blir äldre?

I samarbete med Eirhem AB

Det är en fråga som vi på Eirhem ställer oss ofta. Hur skulle vi själva vilja bo när vi blir äldre? Kanske vill man helst bo kvar hemma. Men när det inte längre går. Åldrandet berör oss alla. Är vi inte redan där själva har de flesta av oss närstående som är det.

FV-Expert: Uthyrning

Ny lösning för kontoret – rätt koncept i rätt tid

I samarbete med NORNORM

Den omvälvande förändringen av hur vi arbetar, påskyndad av pandemin, kan innebära nya affärsmöjligheter för fastighetsägare. En av dem är att differentiera och kundanpassa erbjudandet med nyckelfärdiga, möblerade kontor. Ett enkelt sätt att göra det är genom att prenumerera på kontorsmöbler. Det ger på ett hållbart sätt full flexibilitet att anpassa kontoret efter företags växlande behov.

FV-Expert: Värdering

Har avkastningskraven nått botten?

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

Sedan 2014 har vi haft en styrränta på 0% eller lägre vilket haft en enorm påverkan på investeringsbeteendet i Sverige …

FV-Expert: Hotell

Hotellfastigheter – tid för strategiska beslut?

I samarbete med Annordia AB

Återhämtningen på hotellmarknaden har börjat. Den dramatiska minskningen av resandet som följde i pandemins spår innebar ett historiskt tapp i …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Det blir aldrig som man trott

I samarbete med Boardtalk

Det är mycket som inte blivit som man befarade de där veckorna i mars och april förra året när Corona …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Investeringar i Finland

Finska bostäder är en attraktiv investering

I samarbete med Trevian Asset Management

Sverige och Finland är varandras viktigaste bilaterala partners. Ur ett investeringsperspektiv är förhållandet särskilt betydande: Sverige är Finlands överlägset största …

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

Tillbaka till förstasidan