FV-Expert: Juridik

EU:s klimattaxonomi är här!

I samarbete med AG Advokat

EU-kommissionen har nu publicerat sitt detaljförslag till klimattaxonomi, ett initiativ för att styra investeringar mot hållbara verksamheter. Tanken bakom taxonomin är att skapa ett gemensamt språk för att underlätta för investerare att identifiera projekt och ekonomiska verksamheter som har en väsentlig positiv inverkan på klimatet och miljön. Taxonomin ställer även upplysningskrav på företag och aktörer på finansmarknaden. Lagstiftningen/reglerna må inte vara i hamn ännu men den förväntas träda i kraft i januari 2022 och den kommer att omfatta bland annat entreprenad- och fastighetsrelaterade verksamheter. Även politiskt arbete återstår dock beträffande bland annat kärnkrafts-, naturgas- och jordbrukssektorn.

Genom det nu publicerade förslaget införs en första uppsättning tekniska granskningskriterier för att göra det möjligt att identifiera vilken typ av verksamheter som bidrar väsentligt till två av taxonomiförordningens sex miljömål: ’klimatanpassning’ respektive ’begränsning av klimatförändringar’.

Klimatanpassning – En ekonomisk verksamhet som eftersträvar detta mål bör bidra väsentligt till att minska eller förebygga de negativa konsekvenserna för det nuvarande eller förväntade framtida klimatet, eller riskerna för sådana negativa konsekvenser, antingen för själva verksamheten eller för människor, natur eller tillgångar.

Begränsning av klimatförändringar – En ekonomisk verksamhet som eftersträvar detta mål bör bidra väsentligt till att stabilisera utsläppen av växthusgaser genom att undvika eller minska utsläppen eller genom att öka upptaget av desamma. Den ekonomiska verksamheten bör vara förenlig med Parisavtalets långsiktiga temperaturmål.

De tekniska granskningskriterierna tar dels sikte på att etablera om det finns ett väsentligt positivt bidrag till miljömålen ’klimatanpassning’ respektive ’begränsning av klimatförändringar’, dels att verksamheten inte på ett väsentligt sätt medför skada. De tekniska granskningskriterierna baseras på vilken typ av verksamhet som bedrivs utifrån statistiska klassificeringsstandarder. För entreprenad- och fastighetsrelaterade verksamheter delas kriterierna in i följande kategorier:

  • Uppförande av nya byggnader
  • Renovering av existerande byggnader
  • Installation, underhåll och reparation av utrustning för energieffektivisering
  • Installation, underhåll och reparation av laddningsstationer för elfordon i byggnader och parkeringsplatser i anslutning till byggnader
  • Installation, underhåll och reparation av instrument och anläggningar för mätning, styrning och kontroll av energiprestanda hos byggnader
  • Installation, underhåll och reparation av teknologier för förnyelsebar energi
  • Förvärv och ägande av byggnader

Den sistnämnda kategorin omfattar köp av fast egendom och utövande av ägandet av den fasta egendomen. Att förslagen bland annat innefattar krav på energieffektivitet, begränsningar av vattenanvändning och återvinning torde inte vara överraskande. Men de positiva bidragen till respektive miljömål kännetecknas framför allt av att företaget har identifierat och implementerat lösningar som markant reducerar de viktigaste fysiska klimatriskerna som är väsentliga för verksamheten. Dessa risker ska identifieras på basis av en robust utvärdering av klimatrisker och -sårbarheter med hänsyn till den aktuella verksamheten och klimatprognoser över den förväntade livslängden. Klimatprognostiseringar och bedömningar av inverkan ska vara baserade på bästa tillgängliga standarder och vetenskap. Lösningarna som implementeras ska bland annat inte ha negativa effekter på fysiska klimatrisker för andra, för naturen, kulturarv, tillgångar eller ekonomiska verksamheter, favorisera naturligt orienterade lösningar samt vara förenliga med lokala, regionala och nationella planer och strategier. Dessutom ska lösningarna övervakas och mätas mot förutbestämda indikatorer och avhjälpande åtgärder ska övervägas om indikatorerna inte uppfylls.

Reglerna väntas träda i kraft den 1 januari 2022. Men regelverket är inte bara framåtblickande utan gör till exempel skillnad mellan byggnader som byggts före den sista december 2020 eller senare. Om byggnaden är uppförd senare ska de granskningskriterier som gäller vid förvärvstidpunkten användas.

Den europeiska gröna given omfattar även ett förslag beträffande utvidgningar av företags hållbarhetsredovisning. Genom förslaget kommer i princip alla stora företag och alla börsnoterade företag att omfattas. Därigenom utökas antalet företag inom EU som omfattas från ca 11 000 till ca 50 000 företag.

Utöver de förslag som tar sikte direkt på entreprenad- och fastighetsrelaterade verksamheter så innefattar den europeiska gröna given även en rad initiativ som i första hand fokuserar på den finansiella sektorn och investerare. Till exempel ska investerings- och försäkringsrådgivare diskutera hållbarhetspreferenser med kunderna, förvaltare ska bedöma hållbarhetsrisker och finansmarknadsaktörer kommer att behöva ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer när de konstruerar finansiella produkter. Det bakomliggande syftet är att försöka styra över kapital till de verksamheter där miljönyttan gynnas.

För företag inom fastighetssektorn som önskar effektiv tillgång till kapitalmarknaderna är det därför hög tid att sätta sig in i de nya förslagen för att se om det finns behov att vidta nya, fler eller andra åtgärder än de som redan är på plats eller på väg att införas.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

FV-Expert: Uthyrning

Malmö AAA-lägen förändras ständigt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Värdering

Hur höjer du värdet på din fastighet?

I samarbete med Colliers

Fastighetsägare strävar ofta efter att öka värdet på sina fastigheter för att få högre betalt den dag de väljer att sälja, eller för att få bättre lånevillkor vid en omfinansiering. Men hur gör man det på bästa sätt? Vi går igenom några tips och konkreta saker att tänka på när man vill öka värdet på sina fastigheter.

FV-Expert: Byggprojektledning

Samverkan är nyckeln vid industriprojekt

I samarbete med Forsen

Att bygga en industrifastighet – skiljer det sig så mycket från vilket kontorsprojekt som helst?
Jodå. Och om man inte gör rätt från början kan det betala sig dyrt i slutänden. För det är trots allt skillnad på människa och maskin.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Tydligt besked om moms vid coworking

I samarbete med Svalner

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat två mycket efterlängtade domar om coworking – en fråga som under många år vållat stora …

FV-Expert: Hållbara affärer

Ökad cirkularitet minskar våra klimatutsläpp

I samarbete med Skanska

Med tydliga mål går det att uppnå stora saker. Under 2015 satte Skanska Sverige målet att vi ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2045. Redan 2030 ska vi ha halverat våra klimatutsläpp som till en betydande del kommer från material och produkter. Vi kan minska klimatutsläppen avsevärt genom ökad cirkularitet där vi nyttjar material och produkter mer resurseffektivt vilket minskar uttag av råvara och andel avfall som deponeras.

FV-Expert: Lokaluthyrning

Skapa snabba intäkter på dina vakanser!

I samarbete med Stayaround Sverige AB

Sedan 2018 har vi på Stayaround hjälpt fastighetsägare såsom bl.a Balder, CBRE Global Investors och Castellum att hyra ut över …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan ger även mindre fastighetsägare stora möjligheter

I samarbete med Archus

Liksom allt annat går det trender i affärsstrategier när det kommer till stadsutveckling. Archus har analyserat vad som händer inom …

FV-Expert: Bostadsutveckling

Så ska uppstickaren utmana bostadsjättarna

I samarbete med OBOS

Bostadsutvecklaren OBOS kliver nu på allvar in i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg med en offensiv satsning på nya bostadsrätter. ”Målet är att bli störst i Sverige inom fem år”, säger Sofia Ljungdahl, VD på OBOS Nya Hem.

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

Stat, kommun och landets regioner står inför ett dramatiskt investeringsbehov mot bakgrund av en växande befolkning och allt fler yngre och äldre. Den offentliga sektorn vänder sig i allt högre grad till privata fastighetsägare. Flera offensiva och starka investerare har växt fram och skapat starka positioner inför detta skifte. I en andra våg ser vi nu mer finansiellt orienterade aktörer som, särskilt i osäkra tider, lockas av segmentet utifrån dess egenskaper som passiv finansiell placering med långa kontrakt, offentligt finansierad hyresgäst och låg restvärdesrisk.

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

Tillbaka till förstasidan