FV-Expert: Jurdik

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

I samarbete med Brick Advokat

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom byggdamm eller annat som hindrar hyresgästens användning av lokalen. Fastighetsägaren kan då bli skadeståndsskyldig gentemot hyresgästen för brister i lokalen.

Entreprenören är ofta den som orsakat bristerna i lokalen och som hade kunnat förebygga dessa. Fastighetsägaren kan då ha ett så kallat regresskrav på entreprenören för ersättning som betalats till hyresgästen.

Det finns ofta goda skäl att undvika en rättslig process och i stället försöka nå en överenskommelse, särskilt om det finns ett pågående avtalsförhållande. Om skadeståndsskyldigheten i första ledet, dvs. mellan fastighetsägare och hyresgäst, inte har fastställts i ett rättsligt förfarande och entreprenören ifrågasätter att fastighetsägaren varit skadeståndsskyldig mot hyresgästen måste frågan om skyldighet att utge skadestånd utredas och prövas i det andra ledet, dvs. i tvisten mellan fastighetsägare och entreprenör.

I en nyligen meddelad dom från Svea hovrätt (mål nr T13155-20) aktualiserades frågan om vad som krävs av en fastighetsägare som i tvist med entreprenör vill visa att fastighetsägaren var skadeståndsskyldig mot hyresgästen. I avgörandet hade fastighetsägaren efter att en överenskommelse träffats ersatt sin hyresgäst för att museiföremål smutsats ner när fastighetsägaren låtit en entreprenör utföra arbeten i anslutning till den förhyrda lokalen. I målet krävde fastighetsägaren ersättning från entreprenören med det belopp som fastighetsägaren betalat i skadestånd till hyresgästen och menade att det var entreprenören som hade orsakat nedsmutsningen.

Hovrätten ställde ett högt krav på fastighetsägarens utredning och ansåg inte att fastighetsägaren hade visat att denne faktiskt varit skyldig att ersätta hyresgästen för de uppkomna skadorna. Domstolen ansåg inte heller att fastighetsägaren visat att entreprenören agerat vårdslöst, icke fackmässigt eller i strid med kontraktshandlingarna. Eftersom fastighetsägaren varken ansågs ha bevisat sin skadeståndsskyldighet mot hyresgästen eller att entreprenören agerat vårdslöst, icke fackmässigt eller i strid med kontraktshandlingarna var inte entreprenören skyldig att betala skadestånd till fastighetsägaren.

Avgörandet betonar vikten av att utreda och dokumentera eventuell skadeståndsskyldighet innan ersättning betalas ut. Affärsmässiga skäl kan motivera att ersättning betalas ut även i fall där skadeståndsskyldigheten inte är given, med risk för att skadeståndsskyldigheten inte går att föra vidare mot den verklige skadevållaren. En god utredning, dokumentation och analys ökar emellertid möjligheterna att överblicka riskerna och att erhålla ersättning.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

Tillbaka till förstasidan