FV-Expert: Bostäder

Behövs det fler bostadsformer?

I samarbete med Foyen Advokatfirma

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika formerna fyller olika funktioner på bostadsmarknaden och kan komplettera varandra genom konjunkturcykler.

Utöver de nämnda lagreglerade boendeformerna finns flera privata initiativ som är avtalsbaserade i den meningen att det saknas en sammanhållande lagstiftning som etablerar alternativet ifråga. Som exempel kan nämnas ”OBOS Deläga” (som kortfattat innebär att den boende förvärvar en andel av bostaden av OBOS med samäganderätt och med löfte om att få förvärva ytterligare andelar i framtiden) och ”Andelsägarmetoden” (som kortfattat innebär att den boende förvärvar en andel av en näringsfastighet och samtidigt erhåller dispositionsrätt till en lägenhet. Gemensamt för båda exemplen är att de vilar på avtalsrättslig grund och inte är lagreglerade.

Vid regeringssammanträdet den 11 maj 2023 beslutades det att uppdra åt en särskild utredare att överväga en utvidgning av systemet med ägarlägenheter och införandet av en lagreglerad modell för hyrköp av bostäder (Kommittédirektiv 2023:62). Syftet med utredningen angavs vara att göra det möjligt för fler människor att äga sitt boende och att öka mångfalden av boendeformer i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 2 december 2024.

Vi kan konstatera att regeringens direktivet är mycket tydligt i sin ambition. Utredare ska bland annat föreslå de åtgärder som behövs för att befintliga hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna omvandlas till ägarlägenheter och analysera samt ta ställning till hur ett tryggt regelsystem för hyrköp av bostäder bör utformas.

Inom ramen för vår rådgivning i branschen ser vi fördelar med en ökad flora av boendeformer på marknaden och vi välkomnar utredningen av det skälet. Fler boendeformer ger helt enkelt ökade möjligheter att påverka segregation och andra sociala frågor i bostadsområden och även ökade möjligheter att anpassa marknadserbjudandet vid en vikande marknad för att inte tappa mer fart än nödvändigt vid en lågkonjunktur. Vi ser klara fördelar med ett lagstiftningsinitiativ jämfört med privata avtalsbaserade lösningar. Inom ramen för utredningen kommer yttranden att inhämtas från berörda företag och organisationer och vi uppmanar branschen att ta tillfället i akt att påverka lagstiftningen i den riktning man önskar.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

Tillbaka till förstasidan