Niclas Lifsten, advokat, delägare, Andersson Gustafsson Advokatbyrå

FV-Expert: Affärsjuridik

Bättre avkastning på ditt ombyggnadsprojekt

I samarbete med Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Med höjda fastighetsvärden följer ett ökat intresse för att bygga om och förädla användningen av kommersiella fastigheter. I sådana projekt har kostnaden för hyresgästhantering stor betydelse för slutresultatet. Genom att vidta rätt åtgärder kan en fastighetsägare hålla nere sina kostnader för hyresgästhantering och därmed få en bättre avkastning för projektet som helhet.

Att bygga om en kommersiell fastighet med befintliga hyresgäster innebär många juridiska utmaningar för en fastighetsägare. Fastigheten måste i allmänhet tömmas på hyresgäster, vilket aktualiserar frågor om uppsägning av hyresavtal och skadestånd till hyresgäster. En annan kritisk fråga är tiden, där hyresgästhanteringen måste samordnas med fastighetsägarens entreprenad för ombyggnaden. Genom att hålla ombyggnadstiden så kort som möjligt går det att minska kostnader och hyresförluster. Tidplanen kan dock störas av att hyreskontakt har olika löptider eller av att hyresgäster försöker tvinga sig kvar i sina lokaler, till exempel genom att ansöka om uppskov med avflyttningen.

Det är viktigt att fastighetsägaren i god tid innan en ombyggnad inventerar sin hyreskontraktsportfölj för att identifiera gällande hyres- och uppsägningstider i kontrakten. Hyreskontrakt som är uppsägningsbara måste löpande sägas upp, för att anpassa hyrestiderna till tidplanen för ombyggnaden. Det är dock riskabelt att i det sammanhanget begära alltför korta hyres- och uppsägningstider, eftersom det riskerar att utlösa skadeståndsskyldighet enligt det indirekta besittningsskyddet. I rättspraxis har det ansetts som oskäligt, och därmed skadeståndsgrundande, att begära tre månaders avtalstid, med en månads uppsägningstid. Däremot har det ansetts godtagbart att låta hyresavtalet löpa tills vidare, med nio månaders uppsägningstid.

I nästa steg är det dags att säga upp hyreskontrakten för avflyttning och det är då viktigt att fastighetsägaren utformar och genomför uppsägningarna på rätt sätt. Till exempel måste fastighetsägaren ange alla de skäl som fastighetsägaren vill åberopa för att bryta hyresgästens besittningsskydd redan i uppsägningshandlingen. Uppsägningsskäl som inte tas med i uppsägningen kan enligt rättspraxis inte åberopas som grund för att slippa betala skadestånd i en efterföljande rättsprocess. Vidare är det viktigt att uppsägningen delges med rätt person. I aktiebolag ska uppsägningen typiskt sett delges med någon av styrelseledamöterna eller med VD. Är uppsägningen felaktigt utformad eller felaktigt utförd kan konsekvenserna bli förödande. Fastighetsägaren kan bli skadeståndsskyldig, trots att skadeståndsskyldighet hade kunnat undvikas, eller ännu värre, uppsägningen kan bli ogiltig.

För att undgå skadeståndsskyldighet när ett hyreskontrakt sägs upp för avflyttning, krävs ofta att fastighetsägaren kan erbjuda hyresgästen en godtagbar ersättningslokal. Dessvärre inträffar det alltför ofta att erbjudanden om ersättningslokal som fastighetsägaren lämnat, inte kan beaktas i en efterföljande rättsprocess. Så kan till exempel bli fallet om erbjudandet inte varit tillräckligt preciserat, om det lämnats för sent eller om fastighetsägaren helt enkelt inte kan bevisa att erbjudandet framförts till hyresgästen.

Ett erbjudande om ersättningslokal måste som ett minimum innehålla uppgift om den erbjudna lokalens adress, ungefärlig area och hyra samt vem hyresgästen ska kontakta för att diskutera hyresvillkoren. Vidare måste fastighetsägaren säkerställa bevis om att hyresgästen mottagit erbjudandet, exempelvis via mail eller skriftlig kvittens. Ett erbjudande kan inte heller lämnas för nära inpå hyreskontraktets upphörandedag. Hur sent ett erbjudande kan lämnas beror på omständigheterna i det enskilda fallet, bland annat om erbjudandet föregåtts av en konstruktiv dialog mellan fastighetägaren och hyresgästen. Av rättspraxis följer även att hyresgästens rätt till skadestånd bortfaller om hyresgästen själv hittar en ersättningslokal. Detta förutsätter dock sannolikt att fastighetsägaren inte förhållit sig helt passiv under tiden efter uppsägningen, utan faktiskt ansträngt sig för att hitta en ersättningslokal åt hyresgästen.

I allmänhet är hyresgästens utrymme för att få uppskov med avflyttningen via hyresnämnden klart begränsat när fastighetsägaren sagt upp hyreskontraktet för avflyttning. En ansökan om uppskov kan trots det orsaka stor skada för fastighetsägaren. Detta eftersom hyresgästen ofta ger in sin ansökan om uppskov till hyresnämnden precis innan hyrestiden löper ut och då det kan ta flera månader innan hyresnämnden får möjlighet att behandla frågan. Det kan därför finnas skäl för en fastighetsägare att själv vara aktiv, genom att exempelvis träffa överenskommelser med hyresgästerna om när hyresavtalen ska upphöra eller genom att vidta andra tillgängliga åtgärder.

Hamnar fastighetsägaren ändå i en skadeståndsprocess med en hyresgäst, finns det även under den procesen flera viktiga frågor att ta ställning till. Bland annat måste möjligheterna att nå framgång i skadeståndsfrågan noga analyseras. Genom att frivilligt betala ut ett visst skadestånd till hyresgästen kan fastighetsägaren i viss mån öka sina vinstchanser i skadeståndsfrågan, men också eliminera risken för dröjsmålsränta på utbetalt belopp, samt även minska risken för att behöva stå för kostsamma rättegångskostnader i målet.

Sammantaget finns det gott om möjligheter för en fastighetsägare att förbättra sin rättsliga position under hyresgästhanteringen. Det är dock viktigt att fastighetsägaren kan identifiera och utnyttja dessa tillfällen när de dyker upp. För det är sällan som tillfällena kommer igen.

Niclas Lifsten, advokat, delägare
Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

Tillbaka till förstasidan