Topplista

13 Största långivarna

De nordiska storbankerna dominerar listan över utlåning till fastighetssektorn.

PUBLIK INFORMATION i samband med de nordiska bankernas Q3- och Q4-rapporter 2008 har använts som underlag för siffror i tabellen härintill. Fastighetsutlåningen har defi nierats som utlåning till bolag och andra ägare av kommersiella fastigheter exklusive bostadsrättsföreningar. Den geografi ska begränsningen är Norden (Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island). Däremot har Baltikum, Storbritannien, Irland och Tyskland samt några andra marknader där främst Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank är närvarande exkluderats. I tabellen fi nns också uppskattningar på några av de utländska bankernas fastighetsutlåning i Norden. Här kommer HSH Nordbank på en niondeplats. Royal Bank of Scotland fi nns inte med på listan då låneexponeringen mot nordiska fastigheter (efter gjorda syndikeringar) understiger 10 miljarder kronor. Bankernas angivna fastighetsutlåning i euro, DKK, NOK och ISK har räknats om till SEK enligt växelkurser kring årsskiftet 2008/2009.

Bank

1. Handelsbanken

Utlåning, mkr: 305 000 Andel fastighetslån: 23%
SVERIGE 89% av den angivna fastighetsutlåningen har antagits avse Norden. Detta baserar sig på fördelningen av Handelsbankens totala utlåning per land. Cirka 56% av företagsutlåningen i Sverige samt ca 33% i övriga Norden, 6% i Storbritannien och 5% i övriga länder.

2. Danske Bank

Utlåning, mkr: 245 000 Andel fastighetslån: 8%
DANMARK 39% av utlåningen till fastighetssektorn i Danmark, 29% i Sverige, 17% i Norge och 15% i Finland. Exponeringen mot Island särredovisas inte i Danske Banks bokslutsrapport.

3. Nordea

Utlåning, mkr: 237 000 Andel fastighetslån: 13%
SVERIGE/FINLAND 41% av fastighetsutlåningen i Sverige, 23% i Norge, 21% i Finland och 15% i Danmark. Nordeas egen angivna fastighetslåneexponering har reducerats med 1/3 för att exkludera bostadsrättsföreningar.

4. Swedbank

Utlåning, mkr: 225 000 Andel fastighetslån: 21%
SVERIGE 72% av Swedbanks totala kreditexponering ligger i Sverige, 4% i övriga nordiska länder och resterande 24% i Baltikum, Ukraina, Ryssland med fl era länder. Fastighetsutlåningen i Norden har antagits utgöra 85% av bankens totala fastighetsutlåning.

5. DNB Nor

Utlåning, mkr: 170 000 Andel fastighetslån: 15%
NORGE Vi har uppskattat att 83% av DNB Nors fastighetsutlåning ligger i Norden.

6. S-E Banken

Utlåning, mkr: 127 000 Andel fastighetslån: 14%
SVERIGE Därutöver har SEB 104 mdr SEK i fastighetslån i Tyskland och
32 miljarder SEK i Baltikum.

7. SBAB

Utlåning, mkr: 67 000 Andel fastighetslån: 27%
SVERIGE Endast företagsutlåningen har tagits med. Cirka 73 procent av SBAB:s krediter är utlåning till allmänheten.

8. OP-Pohjola -gruppen

Utlåning, mkr: 60 000 Andel fastighetslån: 32%
FINLAND En kombinerad bank- och försäkringsgrupp, som är Finlands näst största bank efter Nordea.

9. HSH Nordbank

Utlåning, mkr: 40 000 Andel fastighetslån:
TYSKLAND Nordtysk regionbank som avser att avveckla fastighetsutlåningen utanför Tyskland.

10. Areal

Utlåning, mkr: 35 000 Andel fastighetslån:
TYSKLAND Enbart utlåning till kommersiella fastigheter utanför Tyskland.
16 miljarder i Sverige.

11. Hypo Real Estate

Utlåning, mkr: 33 000 Andel fastighetslån:
TYSKLAND Uppskattning av bankens totala fastighetsutlåning i Norden.

12. Kaupthing

Utlåning, mkr: 30 000 Andel fastighetslån: 12%
ISLAND Den isländska fi nansövervakningsmyndigheten (FME) tog kontrollen över Kaupthing Bank den 9 oktober 2008. Cirka 20 procent av fastighetsutlåningen på Island per 30 juni 2008 och resterande cirka 80 procent Skandinavien. Företagsutlåningen i Kaupthing Sverige på cirka 15 miljarder SEK kommer att avvecklas.

13. Sparebank 1/ BN Bank

Utlåning, mkr: 30 000 Andel fastighetslån: 50%
NORGE De norska Sparebank 1-bankerna förvärvade Glitnirs norska bankverksamhet hösten 2008 och namnändrade till BN Bank i januari 2009. Glitnirs norska verksamhet innehöll en stor andel fastighetslåneexponering i Norge. Sedan tidigare ingår ett stort antal norska Sparbanker i koncernen

KOMMENTAR: Pär Boman

– Handelsbanken har under fl era decennier byggt upp en unikt stark position bland svenska företag. Mer än var fjärde krona som lånas ut till företag i Sverige kommer från Handelsbanken. Hög servicenivå, lokalt beslutsfattande, skickliga medarbetare och personliga relationer är några av förklaringarna bakom vår starka ställning.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan