Allmännyttan och affärmässighet

Varför har frågan om hyressättningen av bostäder betydelse för alla i den svenska marknaden. Tillgång på bostäder är något som har fundamental betydelse för ekonomisk tillväxt. Om det saknas bostäder i tillväxtorter så påverkar det den ekonomiska tillväxten negativt. Vi har en akut bostadsbrist i många svenska kommuner och hyressättningen måste fungera om bostadsförsörjningen skall fungera. Att vi har en akut bostadsbrist visar att vi un der lång tid haft en hyressättningensmodell som är tillväxthämmande.

Jag har i en artikel berört det faktum att den svenska hyresbildningslagstiftningen är en kvarleva av ett lagstiftningsarbete i skuggan av andra världskriget. Den svenska hyreslagstiftningen har nyligen genomgått en förändring. Allmännyttans ledande roll i hyresbildningen har avskaffats och det har införts krav på allmännyttan att operera affärsmässigt. De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och åläggas marknadsmässiga avkastningskrav, vilket innebär ett avsteg från självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte i kommunallagen (1991:900).

Hyresgästföreningen har mottagit den nya lagstiftningen och intagit positionen att trots den nya lagstiftningen har i grunden inget förändrats. Om det hade varit sant hade den nya lagstiftningen varit helt onödig. I själva verket är flera förändringar av fundamental betydelse. Den viktigaste är i min mening kravet på affärsmässighet vad avser de allmännyttiga kommunala bostadbolagen. Det har i texten uttryckts som att de kommunala bostadsbolagen skall drivas med beaktande av affärsmässiga grunder.

Detta betyder att dessa bostadsbolag i sin hyressättning skall beakta ett marknadsmässigt avkastningskrav vad avser det egna kapitalet. Rimligen skall även främmande kapital normaliseras vad avser kostnaden för det. Den eventuella möjligheten för kommunala bolag att få billigare finansiering bör neutraliseras eftersom bolaget annars subventioneras genom kommunens balansräkning.

En mindre uppenbar frågeställning är hur balansräkningens utseende skall beaktas och med detta menar jag att soliditeten i bolaget skall likställas med hur en privat aktör normalt skulle finansieras. Det innebär bland annat att alltför tunn finansiering inte kan accepteras . Detta torde inte vara någon stor fråga.

Ett mindre uppmärksammat fall är bolag som är dolt överkapitaliserade, till exempel genom att fastigheterna inte är bokade till fullt marknadsvärde. Det vill säga att den synliga avkastningen på eget kapital förefaller högre än vad den skulle vara om fastigheterna fullvärderades. Om dessa fullvärderades skulle den synliga avkastningen på eget kapital bli mycket lägre än vad den privata marknaden skulle tillämpa. Detta är en situation som i min mening skall synliggöras och beaktas när avkastningen på eget kapital skall beräknas. Detta leder naturligt till att överkapitaliseringen antingen distribueras till ägaren eller så måste en högre vinst kalkylmässigt användas när hyran skall åsättas. Felet med för hög kapitalisering leder också troligen till att det främmande kapitalet blir för billigt. En hög kapitalisering genom konservativ värdering rikserar att leda till att kalkylerad avkastning blir för hög och hyran för låg i förhållande till vad som skulle vara affärsmässigt. En felaktig tillämpning av affärsmässighetskravet riskerar att leda till ett fortsatt systemfel och därigenom en fortsatt otillräcklig bostadförsörjning.

 

 

 

Fler Krönikor

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Nu är hela Sverige ett utsatt område

”De kriminella gängen regerar. I problemområdena är mord och mordförsök fem gånger vanligare och anlagda bränder är upp till tolv gånger vanligare.”

Krönika

Dyrt att vara åldersfixerad

”Självfallet ska det finnas LSS-bostäder och särskilda boenden för äldre.”

Krönika

Räkna med apan

”Bolagen utsätts för risken att skandaliseras som följd av usla aktieval.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Göteborg är på väg att ta täten i Sverige

”Göteborg är så hårt på gång att det inte går att hitta rätt gata.”

Krönika

Dags att göra om PBL i grunden

(Krönikan publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023) Muharrem Demirok får det inte inte lätt om han väljs till partiledare för …

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Krönika

Miljölagen måste göras om i grunden

”Politikerna stiftar lagar med motstridiga mål.”

Tillbaka till förstasidan