Jakt på hög kvalitet inom logistikfastigheter

Saltängen 1,
Västerås

Läge A-läge
Gatuadress Saltängsvägen 38
Uthyrn. lokalarea ca 105.000 kvm
Totalt hyresvärde 76 mkr
Hyresgäster Ica Fastigheter AB
Hyresrisk Liten
Underhållsbehov Litet

TRANSAKTION
Köpetidpunkt December 2014
Köpare Saltängens Property Invest AB
Säljare Tribona AB
Köpeskilling 1.075 mkr
Kr/kvm ca 10.250 kr/kvm
Bedömd direktavkast. ca 6,5 procent

Visa faktaruta

Transaktionsvolymen för svenska logistikfastigheter har ökat markant de senaste åren med en stadig prispress nedåt i yielderna. Bland köpare finns såväl svenska, nordiska som internationella aktörer. tidigare låg transaktionsvolymen relativt konstant beroende främst på att utbudet av moderna logistik­ fastigheter var relativt blygsamt. Potentiella hyresgäster betonar i allt högre grad betydelsen av moderna lokaler i strategiska lägen.

Majoriteten av befintliga logistik­ byggnader byggdes under 1970­ talet och motsvarar inte dagens krav. För att möta efterfrågan har allt fler moderna logistikbyggnader byggts, i vissa fall på spekulationsbasis.

I december 2014 sålde Tribona AB, tidigare Northern Logistic Pro­perty (NLP) och ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbo­lag med renodlad inriktning på lager­ och logistikfastigheter, fastigheten Saltängen 1 i Västerås för 1.075 mil­joner kronor. Fastigheten är belägen i området Hacksta i stadens sydvästra del, drygt 3,5 kilometer från E18. Kö­pare är Saltängens Property invest AB, ett bolag som ett antal institutionella och privata investerare står bakom. Affären gjordes i bolagsform.

Fastigheten Saltängen 1 inrym­mer en byggnad som ursprungligen uppfördes 1975 och har därefter etappvis byggts ut till dagens cirka 105.000 kvadratmeter lokalarea i ett till delvis två plan, varav merparten utgörs av lagerytor med rumshöjder om 6–32 meter.

Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter till och med sep­tember 2022 och är hyresgästens största lager i Sverige. lokalerna är till stora delar moderna och ändamålsenliga samt håller en rela­tivt god standard. Fastighetens totala hyresvärde uppgår till cirka 76 miljoner kronor.

Objektet har goda logistikför­utsättningar med ungefär 250–300 lastkajer/portar som nås från samt­liga håll samt god tillgänglighet och utrymme för in­ och utkommande transporter. Fastigheten omfattar drygt 23 hektar tomtareal och den obebyggda delen utgörs av parke­ringsplatser och körytor. Objektet bedöms ha en god uthyrningspoten­tial genom dess moderna lokaler och attraktiva läge. Möjlighet finns även till att dela av lokalerna till mindre uthyrningsbara enheter. NAI Svefa bedömer att direkt­avkastningen uppgår till strax över 6,5 procent.

Text John Eriksson

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Rikets fagra andra stad är inte bortskämd med centrala kontorsaffärer. Endast åtta sådana transaktioner har noterats under de senaste tre …

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Tillbaka till förstasidan