Fortsatt stort intresse för samhällsfastigheter

5 fastigheter, Västra Götaland

Uthyrningsbar area ca 23.000 kvm
Kontraktslängd 11 år
Uthyrningsgrad 94%
Hyresgäster Fridaskolorna AB, Vänersborgs kommun m fl
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt till normalt
Outnyttjad byggrätt

TRANSAKTION
Köptidpunkt November 2014
Köpare Hemfosa AB
Säljare Niklasberg AB & AB Kullabäckstorp
Köpeskilling 270 mkr
Initial direktavkastning ca 7%
Kr/kvm 11.750

Visa faktaruta

I November offentliggjordes Hemfosas förvärv av fem samhälls­ fastigheter i Västra Götaland, varav två är belägna i Mölnlycke och tre i Vänersborg.

Det underliggande fastighetsvär­ det i transaktionen har kommunice­ rats till 270 miljoner kronor motsvarande 11 750 kr/kvm.

Säljare till fastigheterna i Möln­ lycke är aB Kullbäckstorp och till fastigheterna i Vänersborg är Niklasberg aB säljare. De båda säljarna tillhör samma koncern, Nik­ lasberg aB, vars fokus är att utveckla fastigheter.

Byggnaderna i Mölnlycke är uppförda i slutet av 1980-­talet och inrymmer främst skollokaler men även en del kontorsytor som i dag till stor del är vakanta. även extra parkeringsplatser på en intilliggande fastighet är med i förvärvet.

Fastigheterna i Vänersborg har be­ byggts under olika tidsskeden under 1900­-talet och lokalerna utgörs även här främst av skola.

Intresset för säkra objekt, såsom samhällsfastigheter med stabila hyresgäster och långa kontrakt, har kraftigt ökat under de senaste åren. Direktavkastningarna inom detta segment ligger numera på historiskt låga nivåer.

Nuvarande uthyrningsgrad ligger i nivån 94 procent och kontraktsläng­ derna löper i snitt på omkring 11 år. Hyresnivåerna bedöms vara mark­ nadsmässiga till något låga, även med hänsyn till de långa kontrakten.

Fridaskolorna AB, som är största hyresgäst i fastigheterna, har varit verksamma i drygt 20 år och hade år 2013 en omsättning på 211 miljoner kronor.

Företaget är personalägt och väljer aktivt att inte göra vinstut­ delningar. Vinsten återinvesteras i stället i verksamheten, vilket är deras långsiktiga strategi.

En faktor som reducerar risken är att vid en eventuell uppsägning av Fridaskolorna finns ett behov av den­ na verksamhet i de båda kommuner­ na, varför kommunen troligtvis skulle fortsätta bedriva skolverksamhet i lokalerna.

Med hänsyn till faktorer som lång återstående kontraktstid, stabila hyresgäster samt läge i kommuner med en positiv befolkningsutveckling bedömer CBRE att en initial direktav­ kastning ligger omkring 7 procent.

Sammantaget bedöms säljaren ha gjort en god affär. Köparen har i sin tur förvärvat ett kassaflöde som är långsiktigt stabilt samt med en viss potential i hyresnivåerna.

TEXT Anna Öhrn

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Tillbaka till förstasidan